Bài 2 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính :

Quảng cáo

Đề bài

Tính :

\(\eqalign{  & a)\left( { - 3} \right).7  \cr  & b)\left( { - 8} \right).\left( { - 6} \right)  \cr  & c)\left( { + 12} \right).\left( { - 20} \right)  \cr  & d)24.\left( { + 50} \right). \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\left( { - 3} \right).7 =  - 21  \cr  & b)\left( { - 8} \right).\left( { - 6} \right) = 48  \cr  & c)\left( { + 12} \right).\left( { - 20} \right) =  - 240  \cr  & d)24.\left( { + 50} \right) = 1200 \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close