Bài 6 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho biết

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết \(\left( { - 5} \right).x = 15\) và \(22.y =  - 44.\) Tính :

\(\eqalign{  & a)\;x + y  \cr  & b)\;x - y. \cr} \)

Lời giải chi tiết

\((-5).x = 15\)

      \(x = 15 : (-5)\)

      \(x = -3\)

\(22.y = -44\)

     \(y = -44 : 22\)

     \(y = -2\)

a) \(x + y = (-3) + (-2) = -5\)

b) \(x – y = (-3) – (-2) = - 3 + 2 = -1\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close