Bài 10 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép tính :

Quảng cáo

Đề bài

Thực hiện phép tính :

\(\eqalign{  & a)\;\left( {22 + 15} \right).\left( { - 4} \right) + 11.\left( {36 - 21} \right);  \cr  & b)\;6.\left( {45 - 17} \right) - 5.\left( {45 - 17} \right). \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\left( {22 + 15} \right).\left( { - 4} \right) + 11.\left( {36 - 21} \right) \cr&= 37.( - 4) + 11.15 \cr&=  - 148 + 165 = 17  \cr  & b)\;6.\left( {45 - 17} \right) - 5.\left( {45 - 17} \right) \cr&= (45 - 17).(6 - 5) = 28.1 = 28 \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close