Bài 7 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm x , biết :

Quảng cáo

Đề bài

Tìm \(x \in {\rm Z}\), biết :

\(\eqalign{  & a)\left( {x + 4} \right).\left( {x - 5} \right) = 0  \cr  & b)\left( {x + 2} \right).\left( {7 - x} \right) = 0. \cr} \)

Lời giải chi tiết

a) (x + 4).(x – 5) = 0

x + 4 = 0 hoặc x – 5 = 0

x = 0 – 4 hoặc x = 0 + 5

 x = -4 hoặc x = 5

b) (x + 2).(7 – x) = 0

x + 2 = 0 hoặc 7 – x = 0

x = 0 – 2 hoặc x = 7 – 0

x = -2 hoặc x = 7

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close