Bài 8 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép tính :

Quảng cáo

Đề bài

Thực hiện phép tính :

\(\eqalign{  & a)\left( { - 3} \right).\left( { - 2} \right).\left( { - 5} \right).4  \cr  & b)\;3.2.\left( { - 8} \right).\left( { - 5} \right). \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\left( { - 3} \right).\left( { - 2} \right).\left( { - 5} \right).4 = 6.( - 20) =  - 120  \cr  & b)\;3.2.\left( { - 8} \right).\left( { - 5} \right) = 6.40 = 240 \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close