Bài 15 trang 117 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Xét sự đồng phẳng của ba vectơ

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xét sự đồng phẳng của ba vectơ \(\overrightarrow u ,\overrightarrow v ,\overrightarrow w \) trong mỗi trường hợp sau :

\(\eqalign{  & \overrightarrow u (1; - 1;1),\overrightarrow v (0;1;2),\overrightarrow {\rm{w}} (4;2;3)\cr} \)

Lời giải chi tiết:

Không đồng phẳng.

\(\eqalign{  &\overrightarrow u (4;3;4),\overrightarrow v (2; - 1;2),\overrightarrow {\rm{w}} (1;2;1) \cr} \)

Lời giải chi tiết:

Đồng phẳng.

\(\eqalign{  & \overrightarrow u  = 4\overrightarrow i  + 2\overrightarrow j  + 5\overrightarrow k ,\overrightarrow v  = 3\overrightarrow i  + \overrightarrow j  + 3\overrightarrow k ,\cr&\overrightarrow w  = 2\overrightarrow i  + \overrightarrow k \cr} \)

Lời giải chi tiết:

Đồng phẳng.

\(\eqalign{  &\overrightarrow u ( - 3;1; - 2),\overrightarrow v (1;1;1),\overrightarrow {\rm{w}} ( - 2;2;1); \cr} \)

Lời giải chi tiết:

Không đồng phẳng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close