Bài 12 trang 40 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài tập Bài 12 trang 40 SBT Hình học 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Tam giác \(ABC\) có các cạnh \(AC=b, AB=c\), \(\widehat {BAC} = \alpha \) và \(AD\) là phân giác của góc \(BAC\) (\(D\) thuộc cạnh \(BC\)).

a) Hãy biểu thị vec tơ \(\overrightarrow {AD} \)qua hai vec tơ \(\overrightarrow {AB} , \overrightarrow {AC} \).

b) Tính độ dài đoạn \(AD.\)

Lời giải chi tiết

(h.29).

 

a) Theo tính chất của đường phân giác, ta có \(\dfrac{{DB}}{{DC}} = \dfrac{c}{b}\) hay \(DB = \dfrac{c}{b}DC\).

Mặt khác  \(\overrightarrow {DB} ,  \overrightarrow {DC} \) ngược hướng nên \(\overrightarrow {DB}  =  - \dfrac{c}{b}\overrightarrow {DC} \). Từ đó dẫn đến

\(\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {AD}  =  - \dfrac{c}{b}\left( {\overrightarrow {AC}  - \overrightarrow {AD} } \right)\)\( \Leftrightarrow \left( {1 + \dfrac{c}{b}} \right)\overrightarrow {A{\rm{D}}}  = \overrightarrow {AB}  + \dfrac{c}{b}\overrightarrow {AC}   \)\(\Leftrightarrow\overrightarrow {AD}  = \dfrac{{b\overrightarrow {AB}  + c\overrightarrow {AC} }}{{b + c}}.\)

b) Bình phương vô hướng để tính độ dài \(AD\). Ta có

\(AD = \dfrac{{bc}}{{b + c}}\sqrt {2(1 + \cos \alpha )} .\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close