Bài 1 trang 95 (Phần hữu cơ) Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Những chất nào sau đây có điểm chung (thành phần, cấu tạo, tính chất)?

Đề bài

Những chất nào sau đây có điểm chung (thành phần, cấu tạo, tính chất)?

a. Rượu, etilen, axetilen, benzen.

b. Rượu etylic, axit axetic, glucozơ, protein.

c.Protein, tinh bột, xenlulozơ, polietilen.

d. Etyl axetat, chất béo.

Lời giải chi tiết

a) Đều là hợp chất hữu cơ.

b) Đều là dẫn xuất của hidrocacbon.

c) Đều là hợp chất cao phân tử.

d) Đều là este.

Loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải