Bài 1 trang 84 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Bài 1 trang 84 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

0,5 mol phân tử oxi có chứa bao nhiêu phân tử oxi?

A. N phân tử O2                         B. 3.1023 phân tử O2

C. 6.1023 phân tử O2                 D. 0,3.1023 phân tử O2

Lời giải chi tiết

1 mol phân tử O2 ↔ 6.1023 phân tử O2

0,5 mol phân tử O2 ↔ x phân tử O2

\( \Rightarrow {{0,5} \over 1} = {x \over {{{6.10}^{23}}}} \Rightarrow x = {3.10^{23}}\)

Đáp án B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close