Bài 1 trang 17 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tập hợp

Quảng cáo

Đề bài

Tập hợp \(A = \left\{ {6;7;8;...;20} \right\}\) có \(20 - 6 + 1 = 15\) (phần tử).

Tổng quát : Tập hợp các số tự nhiên từ a đến b có \(b - a + 1\) phần tử.

Hãy tính số phần tử của các tập hợp sau :

a) \(B = \left\{ {14;15;16;...;99} \right\}\)

b) \(C = \left\{ {20;21;22;...;200} \right\}\).

Lời giải chi tiết

a) Tập hợp B có: \(99 - 14 + 1 = 86\) (phần tử)

b) Tập hợp C có: \(200 - 20 + 1 = 181\) (phần tử)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close