Trắc nghiệm Bài 2: Phương trình dao động điều hòa - Vật lí 11 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

 Trong dao động điều hòa của một vật thì gia tốc và vận tốc tức thời biến thiên theo thời gian

 • A

  cùng pha với nhau.                                    

 • B
   lệch pha một lượng
 • C
   vuông pha với nhau.                                   
 • D
   ngược pha với nhau.
Câu 2 :

 Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của gia tốc theo li độ trong dao động điều hòa có dạng hình.

 • A
  Đoạn thẳng.    
 • B
   Đường thẳng.       
 • C
   Đường tròn.                 
 • D
   Đường parabol.
Câu 3 :

 Khi một vật dao động điều hòa thì véctơ vận tốc

 • A
  luôn đổi chiều khi đi qua gốc tọa độ.
 • B
   luôn cùng chiều với véctơ gia tốc.
 • C

  luôn đổi chiều khi vật chuyển động đến biên.

 • D
   luôn ngược chiều với véctơ gia tốc.
Câu 4 :

 Cho vật dao động điều hòa. Ly độ đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí

 • A
  biên âm                               
 • B
  biên dương            
 • C
  biên                                    
 • D
  cân bằng
Câu 5 :

 Cho vật dao động điều hòa. Ly độ đạt giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí

 • A
  biên âm                              
 • B
  biên dương            
 • C
  biên                                    
 • D
  cân bằng
Câu 6 :

 Cho vật dao động điều hòa. Vật cách xa vị trí cân bằng nhất khi vật qua vị trí

 • A
  biên âm                              
 • B
  biên dương            
 • C
   biên                                    
 • D
  cân bằng
Câu 7 :

 Cho vật dao động điều hòa. Vận tốc đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí

 • A
  biên                                                                                   
 • B
  cân bằng    
 • C
   cân bằng theo chiều dương                                   
 • D
  cân bằng theo chiều âm
Câu 8 :

 Cho vật dao động điều hòa. Vận tốc đạt giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí

 • A
  biên                                                                                   
 • B
  cân bằng    
 • C
  cân bằng theo chiều dương                                   
 • D
  cân bằng theo chiều âm
Câu 9 :

 Cho vật dao động điều hòa. Tốc độ đạt giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí

 • A
  biên                                                                     
 • B
  cân bằng    
 • C
  cân bằng theo chiều dương                       
 • D
  cân bằng theo chiều âm
Câu 10 :

 Phát biểu nào sau đây về mối quan hệ giữa li độ, vận tốc, gia tốc là đúng?

 • A
  Trong dao động điều hòa li độ và vận tốc luôn trái dấu.
 • B
  Trong dao động điều hòa gia tốc và li độ luôn trái dấu.
 • C
  Trong dao động điều hòa vận tốc và gia tốc luôn cùng dấu.
 • D
  Trong dao động điều hòa vận tốc và li độ luôn cùng dấu.
Câu 11 :

 Cho vật dao động điều hòa. Gia tốc đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí

 • A
  biên âm
 • B
  biên dương
 • C
  biên               
 • D
  cân bằng
Câu 12 :

 Cho vật dao động điều hòa. Gia tốc đạt giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí

 • A
  biên âm                               
 • B
  biên dương            
 • C
  biên                                    
 • D
  cân bằng
Câu 13 :

 Cho vật dao động điều hòa. Gia tốc có giá trị bằng 0 khi vật qua vị trí

 • A
  biên âm                              
 • B
  biên dương            
 • C
  biên                                     
 • D
   cân bằng
Câu 14 :

 Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng. Khi vật chuyển động nhanh dần theo chiều dương thì giá trị của li độ x và vận tốc v là:

 • A
  x > 0 và v > 0                     
 • B
  x < 0 và v > 0                    
 • C
  x < 0 và v < 0                    
 • D
  x > 0 và v < 0
Câu 15 :

 Khi nói về vận tốc của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai?

 • A
  Vận tốc biến thiên điều hòa theo thời gian.
 • B
  Vận tốc có giá trị dương nếu vật chuyển động từ biên âm về vị trí cân bằng .
 • C
  Khi vận tốc và li độ cùng dấu vật chuyển động nhanh dần.
 • D
  Vận tốc cùng chiều với gia tốc khi vật chuyển động về vị trí cân bằng.
Câu 16 :

 Khi nói về một vật đang dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây đúng?

 • A
  Vectơ gia tốc của vật đổi chiều khi vật có li độ cực đại.
 • B
  Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động về vị trí cân bằng.
 • C
  Vectơ gia tốc của vật luôn hướng ra xa vị trí cân bằng.
 • D
  Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động ra xa vị trí cân bằng.
Câu 17 :

 Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Vectơ gia tốc của chất điểm có

 • A
  độ lớn cực đại ở vị trí biên, chiều luôn hướng ra biên.
 • B
  độ lớn cực tiểu khi qua vị trí cân bằng luôn cùng chiều với vectơ vận tốc.
 • C
  độ lớn không đổi, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.
 • D
  độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.
Câu 18 :

 Trong dao động điều hoà

 • A
  Gia tốc có độ lớn cực đại khi vật đi qua VTCB   
 • B
  Gia tốc của vật luôn cùng pha với vận tốc
 • C
  Gia tốc của vật luôn hướng về VTCB                  
 • D
  Gia tốc của vật bằng 0 khi vật ở biên
Câu 19 :

 Vật dao động điều hòa. Tại thời điểm t1 thì tích của vận tốc và gia tốc a1v1> 0, tại thời điểm t2 = t1 +T/4 thì vật đang chuyển động

 • A
  chậm dần đều về biên.                                          
 • B
  nhanh dần về VTCB.        
 • C
  chậm dần về biên.                                                 
 • D
  nhanh dần đều về VTCB.
Câu 20 :

 Một vật dao động điều hòa. Khi vật đi từ vị trí biên âm đến biên dương thì gia tốc

 • A
  giảm rồi tăng                     
 • B
  tăng rồi giảm                     
 • C
  giảm                                   
 • D
  tăng
Câu 21 :

Một chất điểm dao động điều hòa dọc trục Ox với phương trình x = 10cos2πt (cm). Quãng đường đi được của chất điểm trong một chu kì dao động là:

 • A
  10 cm.      
 • B
  30 cm.
 • C

  40 cm.

 • D

  20 cm

Câu 22 :

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = Acos10t (t tính bằng s). Tại t = 2 s, pha của dao động là:

 • A
  10 rad.      
 • B
  40 rad.
 • C
  20 rad.      
 • D
  5 rad.
Câu 23 :

Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cosπt (cm,s). Tốc độ của vật có giá trị cực đại là bao nhiêu?

 • A
  –5π cm/s.      
 • B
  5π cm/s.
 • C
  5 cm/s.      
 • D
  5/π cm/s.
Câu 24 :

Chọn một chất điểm dao động điều hòa trên đoạn thẳng MN dài 6 cm với tần số 2 Hz. Chọn gốc thời gian là lúc chất điểm có li độ 3√3/2 cm và chuyển động ngược chiều với chiều dương mà mình đã chọn. Phương trình dao động của chất điểm là:

 • A
  x = 3sin(4πt + π/3) cm
 • B
  x = 3cos(4πt + π/6) cm
 • C
  x = 3sin(4πt + π/6) cm
 • D
  x = 3cos(4πt + 5π/6) cm
Câu 25 :

Vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acosωt (cm). Sau khi dao động được 1/6 chu kì vật có li độ √3/2 cm. Biên độ dao động của vật là:

 • A
  2√2 cm      
 • B
  √3 cm
 • C
  2 cm      
 • D
  4√2 cm
Câu 26 :

Vật dao động điều hòa với phương trình gia tốc a = 40π2cos(2πt + π/2) cm/s2. Phương trình dao động của vật là

 • A
  x = 6cos(2πt - π/4) cm
 • B
  x = 10cos(2πt - π/2) cm
 • C
  x = 10cos(2πt) cm
 • D
  x = 20cos(2πt - π/2) cm
Câu 27 :

Một vật dao động điều hòa với phương trình dạng cos. Chọn gốc tính thời gian khi vật đổi chiều chuyển động và khi đó gia tốc của vật đang có giá trị dương. Pha ban đầu là:

 • A
  -π/2      
 • B
  -π/3
 • C
  π        
 • D
  π/2
Câu 28 :

Một vật dao động điều hòa với vận tốc góc 5 rad/s. Khi vật đi qua li độ 5 cm thì nó có tốc độ là 25 cm/s. Biên độ dao động của vật là:

 • A
  5√2 cm      
 • B
  10 cm
 • C
  5,24 cm      
 • D
  5√3 cm
Câu 29 :

Một vật dao động điều hòa với biên độ 5 cm. Khi vật có tốc độ 10 cm/s thì có gia tốc 40√3 cm/s2. Tần số góc của dao động là:

 • A
  1 rad/s      
 • B
  4 rad/s
 • C
  2 rad/s      
 • D
  8 rad/s
Câu 30 :

Chất điểm dao động điểu hòa trên đoạn MN = 4 cm, với chu kì T = 2s. Chọn gốc thời gian khi chất điểm có li độ x = -1 cm, đang chuyển động theo chiều dương. Phương trình dao động là:

 • A
    Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12
 • B
  Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12
 • C
  Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12
 • D
  Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12
Câu 31 :

Phương trình dao động của một vật dao động điều hòa là: x = - 5cos(10πt + π/6) cm. Chọn đáp án đúng:

 • A
  Biên độ A = -5 cm
 • B
  Pha ban đầu φ = π/6 (rad)
 • C
  Chu kì T = 0,2 s
 • D
  Li độ ban đầu x0 = 5 cm
Câu 32 :

Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = 6cos2(4πt + π/6) cm. Quãng đường vật đi được trong 0,125 s kể từ thời điểm t = 0 là:

 • A
  6cm      B. 4,5cm
 • B
 • C
  7,5cm      D. 9cm
 • D

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

 Trong dao động điều hòa của một vật thì gia tốc và vận tốc tức thời biến thiên theo thời gian

 • A

  cùng pha với nhau.                                    

 • B
   lệch pha một lượng
 • C
   vuông pha với nhau.                                   
 • D
   ngược pha với nhau.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Trong dao động điều hòa của một vật thì gia tốc và vận tốc tức thời biến thiên theo thời gian vuông pha với nhau

Lời giải chi tiết :

Đáp án: C

Câu 2 :

 Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của gia tốc theo li độ trong dao động điều hòa có dạng hình.

 • A
  Đoạn thẳng.    
 • B
   Đường thẳng.       
 • C
   Đường tròn.                 
 • D
   Đường parabol.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Gia tốc biến thiên theo hàm bậc nhất của li độ

\(a =  - {\omega ^2}x\)

=> Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của gia tốc theo li độ trong dao động điều hòa có dạng đường thẳng

Lời giải chi tiết :

Đáp án: B

Câu 3 :

 Khi một vật dao động điều hòa thì véctơ vận tốc

 • A
  luôn đổi chiều khi đi qua gốc tọa độ.
 • B
   luôn cùng chiều với véctơ gia tốc.
 • C

  luôn đổi chiều khi vật chuyển động đến biên.

 • D
   luôn ngược chiều với véctơ gia tốc.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Khi một vật dao động điều hòa thì véctơ vận tốc luôn đổi chiều khi vật chuyển động đến biên.

Lời giải chi tiết :

Đáp án: C

Câu 4 :

 Cho vật dao động điều hòa. Ly độ đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí

 • A
  biên âm                               
 • B
  biên dương            
 • C
  biên                                    
 • D
  cân bằng

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cho vật dao động điều hòa. Ly độ đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí biên dương

Lời giải chi tiết :

Đáp án: B

Câu 5 :

 Cho vật dao động điều hòa. Ly độ đạt giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí

 • A
  biên âm                              
 • B
  biên dương            
 • C
  biên                                    
 • D
  cân bằng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cho vật dao động điều hòa. Ly độ đạt giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí biên âm

Lời giải chi tiết :

Đáp án: A

Câu 6 :

 Cho vật dao động điều hòa. Vật cách xa vị trí cân bằng nhất khi vật qua vị trí

 • A
  biên âm                              
 • B
  biên dương            
 • C
   biên                                    
 • D
  cân bằng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cho vật dao động điều hòa. Vật cách xa vị trí cần bằng nhất khi vật qua vị trí biên

Lời giải chi tiết :

Đáp án: C

Câu 7 :

 Cho vật dao động điều hòa. Vận tốc đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí

 • A
  biên                                                                                   
 • B
  cân bằng    
 • C
   cân bằng theo chiều dương                                   
 • D
  cân bằng theo chiều âm

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cho vật dao động điều hòa. Vận tốc đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương

Lời giải chi tiết :

Đáp án: C

Câu 8 :

 Cho vật dao động điều hòa. Vận tốc đạt giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí

 • A
  biên                                                                                   
 • B
  cân bằng    
 • C
  cân bằng theo chiều dương                                   
 • D
  cân bằng theo chiều âm

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cho vật dao động điều hòa. Vận tốc đạt giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm

Lời giải chi tiết :

Đáp án: D

Câu 9 :

 Cho vật dao động điều hòa. Tốc độ đạt giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí

 • A
  biên                                                                     
 • B
  cân bằng    
 • C
  cân bằng theo chiều dương                       
 • D
  cân bằng theo chiều âm

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cho vật dao động điều hòa. Tốc độ đạt giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí biên

Lời giải chi tiết :

Đáp án: A

Câu 10 :

 Phát biểu nào sau đây về mối quan hệ giữa li độ, vận tốc, gia tốc là đúng?

 • A
  Trong dao động điều hòa li độ và vận tốc luôn trái dấu.
 • B
  Trong dao động điều hòa gia tốc và li độ luôn trái dấu.
 • C
  Trong dao động điều hòa vận tốc và gia tốc luôn cùng dấu.
 • D
  Trong dao động điều hòa vận tốc và li độ luôn cùng dấu.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Trong dao động điều hòa gia tốc và li độ luôn trái dấu

Lời giải chi tiết :

Đáp án: B

Câu 11 :

 Cho vật dao động điều hòa. Gia tốc đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí

 • A
  biên âm
 • B
  biên dương
 • C
  biên               
 • D
  cân bằng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cho vật dao động điều hòa. Gia tốc đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí biên âm

Lời giải chi tiết :

Đáp án: A

Câu 12 :

 Cho vật dao động điều hòa. Gia tốc đạt giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí

 • A
  biên âm                               
 • B
  biên dương            
 • C
  biên                                    
 • D
  cân bằng

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cho vật dao động điều hòa. Gia tốc đạt giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí biên dương

Lời giải chi tiết :

Đáp án: B

Câu 13 :

 Cho vật dao động điều hòa. Gia tốc có giá trị bằng 0 khi vật qua vị trí

 • A
  biên âm                              
 • B
  biên dương            
 • C
  biên                                     
 • D
   cân bằng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cho vật dao động điều hòa. Gia tốc có giá trị bằng 0 khi vật qua vị trí cân bằng

Lời giải chi tiết :

Đáp án: D

Câu 14 :

 Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng. Khi vật chuyển động nhanh dần theo chiều dương thì giá trị của li độ x và vận tốc v là:

 • A
  x > 0 và v > 0                     
 • B
  x < 0 và v > 0                    
 • C
  x < 0 và v < 0                    
 • D
  x > 0 và v < 0

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng. Khi vật chuyển động nhanh dần theo chiều dương thì giá trị của li độ x và vận tốc v là x < 0 và v > 0

Lời giải chi tiết :

Đáp án: B

Câu 15 :

 Khi nói về vận tốc của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai?

 • A
  Vận tốc biến thiên điều hòa theo thời gian.
 • B
  Vận tốc có giá trị dương nếu vật chuyển động từ biên âm về vị trí cân bằng .
 • C
  Khi vận tốc và li độ cùng dấu vật chuyển động nhanh dần.
 • D
  Vận tốc cùng chiều với gia tốc khi vật chuyển động về vị trí cân bằng.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Khi vận tốc và gia tốc cùng dấu vật chuyển động nhanh dần. => C sai

Lời giải chi tiết :

Đáp án: C

Câu 16 :

 Khi nói về một vật đang dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây đúng?

 • A
  Vectơ gia tốc của vật đổi chiều khi vật có li độ cực đại.
 • B
  Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động về vị trí cân bằng.
 • C
  Vectơ gia tốc của vật luôn hướng ra xa vị trí cân bằng.
 • D
  Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động ra xa vị trí cân bằng.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động về vị trí cân bằng.

Lời giải chi tiết :

Đáp án: B

Câu 17 :

 Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Vectơ gia tốc của chất điểm có

 • A
  độ lớn cực đại ở vị trí biên, chiều luôn hướng ra biên.
 • B
  độ lớn cực tiểu khi qua vị trí cân bằng luôn cùng chiều với vectơ vận tốc.
 • C
  độ lớn không đổi, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.
 • D
  độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Vectơ gia tốc của chất điểm có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng

Lời giải chi tiết :

Đáp án: D

Câu 18 :

 Trong dao động điều hoà

 • A
  Gia tốc có độ lớn cực đại khi vật đi qua VTCB   
 • B
  Gia tốc của vật luôn cùng pha với vận tốc
 • C
  Gia tốc của vật luôn hướng về VTCB                  
 • D
  Gia tốc của vật bằng 0 khi vật ở biên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Trong dao động điều hoà Gia tốc của vật luôn hướng về VTCB

Lời giải chi tiết :

Đáp án: C

Câu 19 :

 Vật dao động điều hòa. Tại thời điểm t1 thì tích của vận tốc và gia tốc a1v1> 0, tại thời điểm t2 = t1 +T/4 thì vật đang chuyển động

 • A
  chậm dần đều về biên.                                          
 • B
  nhanh dần về VTCB.        
 • C
  chậm dần về biên.                                                 
 • D
  nhanh dần đều về VTCB.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Vật dao động điều hòa. Tại thời điểm t1 thì tích của vận tốc và gia tốc a1v1> 0, tại thời điểm t2 = t1 +T/4 thì vật đang chuyển động chậm dần về biên

Lời giải chi tiết :

Đáp án: C

Câu 20 :

 Một vật dao động điều hòa. Khi vật đi từ vị trí biên âm đến biên dương thì gia tốc

 • A
  giảm rồi tăng                     
 • B
  tăng rồi giảm                     
 • C
  giảm                                   
 • D
  tăng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Một vật dao động điều hòa. Khi vật đi từ vị trí biên âm đến biên dương thì gia tốc giảm

Lời giải chi tiết :

Đáp án: C

Câu 21 :

Một chất điểm dao động điều hòa dọc trục Ox với phương trình x = 10cos2πt (cm). Quãng đường đi được của chất điểm trong một chu kì dao động là:

 • A
  10 cm.      
 • B
  30 cm.
 • C

  40 cm.

 • D

  20 cm

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Chọn đáp án C

Câu 22 :

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = Acos10t (t tính bằng s). Tại t = 2 s, pha của dao động là:

 • A
  10 rad.      
 • B
  40 rad.
 • C
  20 rad.      
 • D
  5 rad.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

- Pha dao động của vật tại t = 2 s là: 10.2 = 20 rad

Chọn đáp án C

Câu 23 :

Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cosπt (cm,s). Tốc độ của vật có giá trị cực đại là bao nhiêu?

 • A
  –5π cm/s.      
 • B
  5π cm/s.
 • C
  5 cm/s.      
 • D
  5/π cm/s.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Chọn đáp án B

Câu 24 :

Chọn một chất điểm dao động điều hòa trên đoạn thẳng MN dài 6 cm với tần số 2 Hz. Chọn gốc thời gian là lúc chất điểm có li độ 3√3/2 cm và chuyển động ngược chiều với chiều dương mà mình đã chọn. Phương trình dao động của chất điểm là:

 • A
  x = 3sin(4πt + π/3) cm
 • B
  x = 3cos(4πt + π/6) cm
 • C
  x = 3sin(4πt + π/6) cm
 • D
  x = 3cos(4πt + 5π/6) cm

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

- Tại t = 0 chất điểm ở x = 3√3/2 và đi theo chiều âm

Chọn đáp án B

Câu 25 :

Vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acosωt (cm). Sau khi dao động được 1/6 chu kì vật có li độ √3/2 cm. Biên độ dao động của vật là:

 • A
  2√2 cm      
 • B
  √3 cm
 • C
  2 cm      
 • D
  4√2 cm

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

- Tại t = 0 vật ở vị trí x = + A

- Sau Δt = T/6 < T/2 vật ở vị trí x = √3/2 cm

Chọn đáp án B

Câu 26 :

Vật dao động điều hòa với phương trình gia tốc a = 40π2cos(2πt + π/2) cm/s2. Phương trình dao động của vật là

 • A
  x = 6cos(2πt - π/4) cm
 • B
  x = 10cos(2πt - π/2) cm
 • C
  x = 10cos(2πt) cm
 • D
  x = 20cos(2πt - π/2) cm

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

- Biên độ của dao động:

- Gia tốc biến thiên sớm pha π so với li độ nên:

- Phương trình dao động của vật:

Chọn đáp án B

Câu 27 :

Một vật dao động điều hòa với phương trình dạng cos. Chọn gốc tính thời gian khi vật đổi chiều chuyển động và khi đó gia tốc của vật đang có giá trị dương. Pha ban đầu là:

 • A
  -π/2      
 • B
  -π/3
 • C
  π        
 • D
  π/2

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

- Vật đổi chiểu chuyển động tại vị trí biên:

- Gia tốc của vật đang có giá trị dương khi:

- Tại thời điểm ban đầu (t = 0):

Chọn đáp án C

Câu 28 :

Một vật dao động điều hòa với vận tốc góc 5 rad/s. Khi vật đi qua li độ 5 cm thì nó có tốc độ là 25 cm/s. Biên độ dao động của vật là:

 • A
  5√2 cm      
 • B
  10 cm
 • C
  5,24 cm      
 • D
  5√3 cm

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

- Biên độ dao động của vật:

Chọn đáp án A

Câu 29 :

Một vật dao động điều hòa với biên độ 5 cm. Khi vật có tốc độ 10 cm/s thì có gia tốc 40√3 cm/s2. Tần số góc của dao động là:

 • A
  1 rad/s      
 • B
  4 rad/s
 • C
  2 rad/s      
 • D
  8 rad/s

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

- Áp dụng hệ thức độc lập giữa vận tốc và gia tốc:

Chọn đáp án B

Câu 30 :

Chất điểm dao động điểu hòa trên đoạn MN = 4 cm, với chu kì T = 2s. Chọn gốc thời gian khi chất điểm có li độ x = -1 cm, đang chuyển động theo chiều dương. Phương trình dao động là:

 • A
    Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12
 • B
  Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12
 • C
  Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12
 • D
  Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

- Biên độ dao động:

- Tần số góc:

- Pha ban đầu:

+ Tại thời điểm ban đầu t = 0 :

- Phương trình dao động của vật:

Chọn đáp án A

Câu 31 :

Phương trình dao động của một vật dao động điều hòa là: x = - 5cos(10πt + π/6) cm. Chọn đáp án đúng:

 • A
  Biên độ A = -5 cm
 • B
  Pha ban đầu φ = π/6 (rad)
 • C
  Chu kì T = 0,2 s
 • D
  Li độ ban đầu x0 = 5 cm

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

- Viết lại phương trình:

- Do đó ta có:

Chọn đáp án C

Câu 32 :

Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = 6cos2(4πt + π/6) cm. Quãng đường vật đi được trong 0,125 s kể từ thời điểm t = 0 là:

 • A
  6cm      B. 4,5cm
 • B
 • C
  7,5cm      D. 9cm
 • D

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

-Phương trình:

- Mà t = 0,125 = T/2 nên S = 2.3 = 6 cm

Chọn đáp án A

close