Trắc nghiệm Bài 1: Mô tả dao động - Vật lí 11 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Một chất điểm dao động điều hòa dọc trục Ox với phương trình x = 10cos2πt (cm). Quãng đường đi được của chất điểm trong một chu kì dao động là:

 • A
  10 cm.      
 • B
  30 cm.
 • C

  40 cm.

 • D

  20 cm

Câu 2 :

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = Acos10t (t tính bằng s). Tại t = 2 s, pha của dao động là:

 • A
  10 rad.      
 • B
  40 rad.
 • C
  20 rad.      
 • D
  5 rad.
Câu 3 :

Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cosπt (cm,s). Tốc độ của vật có giá trị cực đại là bao nhiêu?

 • A
  –5π cm/s.      
 • B
  5π cm/s.
 • C
  5 cm/s.      
 • D
  5/π cm/s.
Câu 4 :

Chọn một chất điểm dao động điều hòa trên đoạn thẳng MN dài 6 cm với tần số 2 Hz. Chọn gốc thời gian là lúc chất điểm có li độ 3√3/2 cm và chuyển động ngược chiều với chiều dương mà mình đã chọn. Phương trình dao động của chất điểm là:

 • A
  x = 3sin(4πt + π/3) cm
 • B
  x = 3cos(4πt + π/6) cm
 • C
  x = 3sin(4πt + π/6) cm
 • D
  x = 3cos(4πt + 5π/6) cm
Câu 5 :

Vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acosωt (cm). Sau khi dao động được 1/6 chu kì vật có li độ √3/2 cm. Biên độ dao động của vật là:

 • A
  2√2 cm      
 • B
  √3 cm
 • C
  2 cm      
 • D
  4√2 cm
Câu 6 :

Vật dao động điều hòa với phương trình gia tốc a = 40π2cos(2πt + π/2) cm/s2. Phương trình dao động của vật là

 • A
  x = 6cos(2πt - π/4) cm
 • B
  x = 10cos(2πt - π/2) cm
 • C
  x = 10cos(2πt) cm
 • D
  x = 20cos(2πt - π/2) cm
Câu 7 :

Một vật dao động điều hòa với phương trình dạng cos. Chọn gốc tính thời gian khi vật đổi chiều chuyển động và khi đó gia tốc của vật đang có giá trị dương. Pha ban đầu là:

 • A
  -π/2      
 • B
  -π/3
 • C
  π        
 • D
  π/2
Câu 8 :

Một vật dao động điều hòa với vận tốc góc 5 rad/s. Khi vật đi qua li độ 5 cm thì nó có tốc độ là 25 cm/s. Biên độ dao động của vật là:

 • A
  5√2 cm      
 • B
  10 cm
 • C
  5,24 cm      
 • D
  5√3 cm
Câu 9 :

Một vật dao động điều hòa với biên độ 5 cm. Khi vật có tốc độ 10 cm/s thì có gia tốc 40√3 cm/s2. Tần số góc của dao động là:

 • A
  1 rad/s      
 • B
  4 rad/s
 • C
  2 rad/s      
 • D
  8 rad/s
Câu 10 :

Chất điểm dao động điểu hòa trên đoạn MN = 4 cm, với chu kì T = 2s. Chọn gốc thời gian khi chất điểm có li độ x = -1 cm, đang chuyển động theo chiều dương. Phương trình dao động là:

 • A
    Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12
 • B
  Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12
 • C
  Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12
 • D
  Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12
Câu 11 :

Phương trình dao động của một vật dao động điều hòa là: x = - 5cos(10πt + π/6) cm. Chọn đáp án đúng:

 • A
  Biên độ A = -5 cm
 • B
  Pha ban đầu φ = π/6 (rad)
 • C
  Chu kì T = 0,2 s
 • D
  Li độ ban đầu x0 = 5 cm
Câu 12 :

Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = 6cos2(4πt + π/6) cm. Quãng đường vật đi được trong 0,125 s kể từ thời điểm t = 0 là:

 • A
  6cm      B. 4,5cm
 • B
 • C
  7,5cm      D. 9cm
 • D
Câu 13 :

 Chọn phương án đúng nhất. Pha ban đầu của dao động điều hoà phụ thuộc vào

 • A
  gốc thời gian.
 • B
  trục tọa độ.
 • C
  biên độ dao động.
 • D
  gốc thời gian và trục tọa độ.
Câu 14 :

 Dao động điều hòa đổi chiều khi

 • A
  lực tác dụng có độ lớn cực đại.
 • B
  lực tác dụng có độ lớn cực tiểu.
 • C
  lực tác dụng biến mất.
 • D
  không có lực nào tác dụng vào vật.
Câu 15 :

 Trong dao động điều hòa của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây không thay đổi theo thời gian?

 • A
  Vận tốc, li độ, gia tốc.
 • B
  Động năng, biên độ, li độ.
 • C
  Động năng, thế năng, cơ năng.
 • D
  Cơ năng, biên độ, chu kì.
Câu 16 :

 Tần số dao động điều hòa là:

 • A
  Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong 1s
 • B
  Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong một chu kỳ
 • C
  Khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở lại vị trí ban đầu.
 • D
  Khoảng thời gian vật thực hiện hết một dao động toàn phần.
Câu 17 :

 Chu kì dao động điều hòa là:

 • A
  Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong 1s
 • B
  Khoảng thời gian dể vật đi từ bên này sang bên kia của quỹ đạo chuyển động.
 • C
  Khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở lại vị trí ban đầu.
 • D
  Khoảng thời gian ngắn nhất để vật lặp lại trạng thái dao động.
Câu 18 :

 Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động

 • A
  nhanh dần.
 • B
  nhanh dần đều.
 • C
  tròn đều.
 • D
  chậm dần.
Câu 19 :

 Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo có chiều dài 10 cm. Biên độ của dao động là

 • A
  10 cm.
 • B
  5 cm.
 • C
  2,5 cm.
 • D
  1,125 cm.
Câu 20 :

 Một vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kì T. Thời gian dài nhất để vật đi được quãng đường có độ dài 7A là:

 • A
  T/6
 • B
  5T/6
 • C
  3T/4
 • D

  7T/4

Câu 21 :

 Vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acosωt (cm). Sau khi dao động được 1/6 chu kì vật có li độ √3/2 cm. Biên độ dao động của vật là:

 • A
    cm
 • B
    cm
 • C
  2 cm
 • D
  4 cm
Câu 22 :

 Một chất điểm dao động điều hòa dọc trục Ox với phương trình x = 10cos2πt (cm). Quãng đường đi được của chất điểm trong một chu kì dao động là:

 • A
  10 cm.
 • B
  30 cm.
 • C
  40 cm.
 • D
  20 cm.
Câu 23 :

 Trong dao động điều hòa của một vật thì gia tốc và vận tốc tức thời biến thiên theo thời gian

 • A

  cùng pha với nhau.                                    

 • B
   lệch pha một lượng
 • C
   vuông pha với nhau.                                   
 • D
   ngược pha với nhau.
Câu 24 :

 Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của gia tốc theo li độ trong dao động điều hòa có dạng hình.

 • A
  Đoạn thẳng.    
 • B
   Đường thẳng.       
 • C
   Đường tròn.                 
 • D
   Đường parabol.
Câu 25 :

 Khi một vật dao động điều hòa thì véctơ vận tốc

 • A
  luôn đổi chiều khi đi qua gốc tọa độ.
 • B
   luôn cùng chiều với véctơ gia tốc.
 • C

  luôn đổi chiều khi vật chuyển động đến biên.

 • D
   luôn ngược chiều với véctơ gia tốc.
Câu 26 :

 Cho vật dao động điều hòa. Ly độ đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí

 • A
  biên âm                               
 • B
  biên dương            
 • C
  biên                                    
 • D
  cân bằng
Câu 27 :

 Cho vật dao động điều hòa. Ly độ đạt giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí

 • A
  biên âm                              
 • B
  biên dương            
 • C
  biên                                    
 • D
  cân bằng
Câu 28 :

 Cho vật dao động điều hòa. Vật cách xa vị trí cân bằng nhất khi vật qua vị trí

 • A
  biên âm                              
 • B
  biên dương            
 • C
   biên                                    
 • D
  cân bằng
Câu 29 :

 Cho vật dao động điều hòa. Vận tốc đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí

 • A
  biên                                                                                   
 • B
  cân bằng    
 • C
   cân bằng theo chiều dương                                   
 • D
  cân bằng theo chiều âm
Câu 30 :

 Cho vật dao động điều hòa. Vận tốc đạt giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí

 • A
  biên                                                                                   
 • B
  cân bằng    
 • C
  cân bằng theo chiều dương                                   
 • D
  cân bằng theo chiều âm
Câu 31 :

 Cho vật dao động điều hòa. Tốc độ đạt giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí

 • A
  biên                                                                     
 • B
  cân bằng    
 • C
  cân bằng theo chiều dương                       
 • D
  cân bằng theo chiều âm
Câu 32 :

 Phát biểu nào sau đây về mối quan hệ giữa li độ, vận tốc, gia tốc là đúng?

 • A
  Trong dao động điều hòa li độ và vận tốc luôn trái dấu.
 • B
  Trong dao động điều hòa gia tốc và li độ luôn trái dấu.
 • C
  Trong dao động điều hòa vận tốc và gia tốc luôn cùng dấu.
 • D
  Trong dao động điều hòa vận tốc và li độ luôn cùng dấu.
Câu 33 :

 Cho vật dao động điều hòa. Gia tốc đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí

 • A
  biên âm
 • B
  biên dương
 • C
  biên               
 • D
  cân bằng
Câu 34 :

 Cho vật dao động điều hòa. Gia tốc đạt giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí

 • A
  biên âm                               
 • B
  biên dương            
 • C
  biên                                    
 • D
  cân bằng
Câu 35 :

 Cho vật dao động điều hòa. Gia tốc có giá trị bằng 0 khi vật qua vị trí

 • A
  biên âm                              
 • B
  biên dương            
 • C
  biên                                     
 • D
   cân bằng
Câu 36 :

 Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng. Khi vật chuyển động nhanh dần theo chiều dương thì giá trị của li độ x và vận tốc v là:

 • A
  x > 0 và v > 0                     
 • B
  x < 0 và v > 0                    
 • C
  x < 0 và v < 0                    
 • D
  x > 0 và v < 0
Câu 37 :

 Khi nói về vận tốc của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai?

 • A
  Vận tốc biến thiên điều hòa theo thời gian.
 • B
  Vận tốc có giá trị dương nếu vật chuyển động từ biên âm về vị trí cân bằng .
 • C
  Khi vận tốc và li độ cùng dấu vật chuyển động nhanh dần.
 • D
  Vận tốc cùng chiều với gia tốc khi vật chuyển động về vị trí cân bằng.
Câu 38 :

 Khi nói về một vật đang dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây đúng?

 • A
  Vectơ gia tốc của vật đổi chiều khi vật có li độ cực đại.
 • B
  Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động về vị trí cân bằng.
 • C
  Vectơ gia tốc của vật luôn hướng ra xa vị trí cân bằng.
 • D
  Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động ra xa vị trí cân bằng.
Câu 39 :

 Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Vectơ gia tốc của chất điểm có

 • A
  độ lớn cực đại ở vị trí biên, chiều luôn hướng ra biên.
 • B
  độ lớn cực tiểu khi qua vị trí cân bằng luôn cùng chiều với vectơ vận tốc.
 • C
  độ lớn không đổi, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.
 • D
  độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.
Câu 40 :

 Trong dao động điều hoà

 • A
  Gia tốc có độ lớn cực đại khi vật đi qua VTCB   
 • B
  Gia tốc của vật luôn cùng pha với vận tốc
 • C
  Gia tốc của vật luôn hướng về VTCB                  
 • D
  Gia tốc của vật bằng 0 khi vật ở biên
Câu 41 :

 Vật dao động điều hòa. Tại thời điểm t1 thì tích của vận tốc và gia tốc a1v1> 0, tại thời điểm t2 = t1 +T/4 thì vật đang chuyển động

 • A
  chậm dần đều về biên.                                          
 • B
  nhanh dần về VTCB.        
 • C
  chậm dần về biên.                                                 
 • D
  nhanh dần đều về VTCB.
Câu 42 :

 Một vật dao động điều hòa. Khi vật đi từ vị trí biên âm đến biên dương thì gia tốc

 • A
  giảm rồi tăng                     
 • B
  tăng rồi giảm                     
 • C
  giảm                                   
 • D
  tăng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Một chất điểm dao động điều hòa dọc trục Ox với phương trình x = 10cos2πt (cm). Quãng đường đi được của chất điểm trong một chu kì dao động là:

 • A
  10 cm.      
 • B
  30 cm.
 • C

  40 cm.

 • D

  20 cm

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Chọn đáp án C

Câu 2 :

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = Acos10t (t tính bằng s). Tại t = 2 s, pha của dao động là:

 • A
  10 rad.      
 • B
  40 rad.
 • C
  20 rad.      
 • D
  5 rad.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

- Pha dao động của vật tại t = 2 s là: 10.2 = 20 rad

Chọn đáp án C

Câu 3 :

Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cosπt (cm,s). Tốc độ của vật có giá trị cực đại là bao nhiêu?

 • A
  –5π cm/s.      
 • B
  5π cm/s.
 • C
  5 cm/s.      
 • D
  5/π cm/s.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Chọn đáp án B

Câu 4 :

Chọn một chất điểm dao động điều hòa trên đoạn thẳng MN dài 6 cm với tần số 2 Hz. Chọn gốc thời gian là lúc chất điểm có li độ 3√3/2 cm và chuyển động ngược chiều với chiều dương mà mình đã chọn. Phương trình dao động của chất điểm là:

 • A
  x = 3sin(4πt + π/3) cm
 • B
  x = 3cos(4πt + π/6) cm
 • C
  x = 3sin(4πt + π/6) cm
 • D
  x = 3cos(4πt + 5π/6) cm

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

- Tại t = 0 chất điểm ở x = 3√3/2 và đi theo chiều âm

Chọn đáp án B

Câu 5 :

Vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acosωt (cm). Sau khi dao động được 1/6 chu kì vật có li độ √3/2 cm. Biên độ dao động của vật là:

 • A
  2√2 cm      
 • B
  √3 cm
 • C
  2 cm      
 • D
  4√2 cm

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

- Tại t = 0 vật ở vị trí x = + A

- Sau Δt = T/6 < T/2 vật ở vị trí x = √3/2 cm

Chọn đáp án B

Câu 6 :

Vật dao động điều hòa với phương trình gia tốc a = 40π2cos(2πt + π/2) cm/s2. Phương trình dao động của vật là

 • A
  x = 6cos(2πt - π/4) cm
 • B
  x = 10cos(2πt - π/2) cm
 • C
  x = 10cos(2πt) cm
 • D
  x = 20cos(2πt - π/2) cm

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

- Biên độ của dao động:

- Gia tốc biến thiên sớm pha π so với li độ nên:

- Phương trình dao động của vật:

Chọn đáp án B

Câu 7 :

Một vật dao động điều hòa với phương trình dạng cos. Chọn gốc tính thời gian khi vật đổi chiều chuyển động và khi đó gia tốc của vật đang có giá trị dương. Pha ban đầu là:

 • A
  -π/2      
 • B
  -π/3
 • C
  π        
 • D
  π/2

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

- Vật đổi chiểu chuyển động tại vị trí biên:

- Gia tốc của vật đang có giá trị dương khi:

- Tại thời điểm ban đầu (t = 0):

Chọn đáp án C

Câu 8 :

Một vật dao động điều hòa với vận tốc góc 5 rad/s. Khi vật đi qua li độ 5 cm thì nó có tốc độ là 25 cm/s. Biên độ dao động của vật là:

 • A
  5√2 cm      
 • B
  10 cm
 • C
  5,24 cm      
 • D
  5√3 cm

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

- Biên độ dao động của vật:

Chọn đáp án A

Câu 9 :

Một vật dao động điều hòa với biên độ 5 cm. Khi vật có tốc độ 10 cm/s thì có gia tốc 40√3 cm/s2. Tần số góc của dao động là:

 • A
  1 rad/s      
 • B
  4 rad/s
 • C
  2 rad/s      
 • D
  8 rad/s

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

- Áp dụng hệ thức độc lập giữa vận tốc và gia tốc:

Chọn đáp án B

Câu 10 :

Chất điểm dao động điểu hòa trên đoạn MN = 4 cm, với chu kì T = 2s. Chọn gốc thời gian khi chất điểm có li độ x = -1 cm, đang chuyển động theo chiều dương. Phương trình dao động là:

 • A
    Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12
 • B
  Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12
 • C
  Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12
 • D
  Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

- Biên độ dao động:

- Tần số góc:

- Pha ban đầu:

+ Tại thời điểm ban đầu t = 0 :

- Phương trình dao động của vật:

Chọn đáp án A

Câu 11 :

Phương trình dao động của một vật dao động điều hòa là: x = - 5cos(10πt + π/6) cm. Chọn đáp án đúng:

 • A
  Biên độ A = -5 cm
 • B
  Pha ban đầu φ = π/6 (rad)
 • C
  Chu kì T = 0,2 s
 • D
  Li độ ban đầu x0 = 5 cm

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

- Viết lại phương trình:

- Do đó ta có:

Chọn đáp án C

Câu 12 :

Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = 6cos2(4πt + π/6) cm. Quãng đường vật đi được trong 0,125 s kể từ thời điểm t = 0 là:

 • A
  6cm      B. 4,5cm
 • B
 • C
  7,5cm      D. 9cm
 • D

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

-Phương trình:

- Mà t = 0,125 = T/2 nên S = 2.3 = 6 cm

Chọn đáp án A

Câu 13 :

 Chọn phương án đúng nhất. Pha ban đầu của dao động điều hoà phụ thuộc vào

 • A
  gốc thời gian.
 • B
  trục tọa độ.
 • C
  biên độ dao động.
 • D
  gốc thời gian và trục tọa độ.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Pha ban đầu của dao động điều hoà phụ thuộc vào gốc thời gian và trục tọa độ

Lời giải chi tiết :

Đáp án: D

Câu 14 :

 Dao động điều hòa đổi chiều khi

 • A
  lực tác dụng có độ lớn cực đại.
 • B
  lực tác dụng có độ lớn cực tiểu.
 • C
  lực tác dụng biến mất.
 • D
  không có lực nào tác dụng vào vật.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dao động điều hòa đổi chiều khi lực tác dụng biến mất

Lời giải chi tiết :

Đáp án: C

Câu 15 :

 Trong dao động điều hòa của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây không thay đổi theo thời gian?

 • A
  Vận tốc, li độ, gia tốc.
 • B
  Động năng, biên độ, li độ.
 • C
  Động năng, thế năng, cơ năng.
 • D
  Cơ năng, biên độ, chu kì.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Trong dao động điều hòa của một vật thì tập hợp ba đại lượng Cơ năng, biên độ, chu kì không thay đổi theo thời gian

Lời giải chi tiết :

Đáp án: D

Câu 16 :

 Tần số dao động điều hòa là:

 • A
  Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong 1s
 • B
  Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong một chu kỳ
 • C
  Khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở lại vị trí ban đầu.
 • D
  Khoảng thời gian vật thực hiện hết một dao động toàn phần.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tần số dao động điều hòa là Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong 1s

Lời giải chi tiết :

Đáp án: A

Câu 17 :

 Chu kì dao động điều hòa là:

 • A
  Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong 1s
 • B
  Khoảng thời gian dể vật đi từ bên này sang bên kia của quỹ đạo chuyển động.
 • C
  Khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở lại vị trí ban đầu.
 • D
  Khoảng thời gian ngắn nhất để vật lặp lại trạng thái dao động.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Chu kì dao động điều hòa là Khoảng thời gian ngắn nhất để vật lặp lại trạng thái dao động

Lời giải chi tiết :

Đáp án: D

Câu 18 :

 Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động

 • A
  nhanh dần.
 • B
  nhanh dần đều.
 • C
  tròn đều.
 • D
  chậm dần.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động nhanh dần

Lời giải chi tiết :

Đáp án: A

Câu 19 :

 Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo có chiều dài 10 cm. Biên độ của dao động là

 • A
  10 cm.
 • B
  5 cm.
 • C
  2,5 cm.
 • D
  1,125 cm.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo có chiều dài là 2A

=> Biên độ dao động là A=L/2=10/2=5cm

Lời giải chi tiết :

Đáp án: B

Câu 20 :

 Một vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kì T. Thời gian dài nhất để vật đi được quãng đường có độ dài 7A là:

 • A
  T/6
 • B
  5T/6
 • C
  3T/4
 • D

  7T/4

Đáp án : D

Phương pháp giải :

S=7A=3.2A+A => t=3T/2+T/4=7T/64

Lời giải chi tiết :

Đáp án: D

Câu 21 :

 Vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acosωt (cm). Sau khi dao động được 1/6 chu kì vật có li độ √3/2 cm. Biên độ dao động của vật là:

 • A
    cm
 • B
    cm
 • C
  2 cm
 • D
  4 cm

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tại t = 0 vật ở vị trí x = + A

- Sau Δt = T/6 < T/2 vật ở vị trí x = √3/2 cm

Sau Δt = T/6 < T/2 vật ở vị trí x = √3/2 cm

\(\frac{{\sqrt 3 }}{2} = A\cos (\frac{{2\pi }}{T}.\frac{T}{6}) \to A = \sqrt 3 cm\)

Lời giải chi tiết :

Đáp án: B

Câu 22 :

 Một chất điểm dao động điều hòa dọc trục Ox với phương trình x = 10cos2πt (cm). Quãng đường đi được của chất điểm trong một chu kì dao động là:

 • A
  10 cm.
 • B
  30 cm.
 • C
  40 cm.
 • D
  20 cm.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Quãng đường đi được của chất điểm trong một chu kì dao động là 4A=10.4=40cm

Lời giải chi tiết :

Đáp án: C

Câu 23 :

 Trong dao động điều hòa của một vật thì gia tốc và vận tốc tức thời biến thiên theo thời gian

 • A

  cùng pha với nhau.                                    

 • B
   lệch pha một lượng
 • C
   vuông pha với nhau.                                   
 • D
   ngược pha với nhau.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Trong dao động điều hòa của một vật thì gia tốc và vận tốc tức thời biến thiên theo thời gian vuông pha với nhau

Lời giải chi tiết :

Đáp án: C

Câu 24 :

 Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của gia tốc theo li độ trong dao động điều hòa có dạng hình.

 • A
  Đoạn thẳng.    
 • B
   Đường thẳng.       
 • C
   Đường tròn.                 
 • D
   Đường parabol.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Gia tốc biến thiên theo hàm bậc nhất của li độ

\(a =  - {\omega ^2}x\)

=> Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của gia tốc theo li độ trong dao động điều hòa có dạng đường thẳng

Lời giải chi tiết :

Đáp án: B

Câu 25 :

 Khi một vật dao động điều hòa thì véctơ vận tốc

 • A
  luôn đổi chiều khi đi qua gốc tọa độ.
 • B
   luôn cùng chiều với véctơ gia tốc.
 • C

  luôn đổi chiều khi vật chuyển động đến biên.

 • D
   luôn ngược chiều với véctơ gia tốc.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Khi một vật dao động điều hòa thì véctơ vận tốc luôn đổi chiều khi vật chuyển động đến biên.

Lời giải chi tiết :

Đáp án: C

Câu 26 :

 Cho vật dao động điều hòa. Ly độ đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí

 • A
  biên âm                               
 • B
  biên dương            
 • C
  biên                                    
 • D
  cân bằng

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cho vật dao động điều hòa. Ly độ đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí biên dương

Lời giải chi tiết :

Đáp án: B

Câu 27 :

 Cho vật dao động điều hòa. Ly độ đạt giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí

 • A
  biên âm                              
 • B
  biên dương            
 • C
  biên                                    
 • D
  cân bằng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cho vật dao động điều hòa. Ly độ đạt giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí biên âm

Lời giải chi tiết :

Đáp án: A

Câu 28 :

 Cho vật dao động điều hòa. Vật cách xa vị trí cân bằng nhất khi vật qua vị trí

 • A
  biên âm                              
 • B
  biên dương            
 • C
   biên                                    
 • D
  cân bằng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cho vật dao động điều hòa. Vật cách xa vị trí cần bằng nhất khi vật qua vị trí biên

Lời giải chi tiết :

Đáp án: C

Câu 29 :

 Cho vật dao động điều hòa. Vận tốc đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí

 • A
  biên                                                                                   
 • B
  cân bằng    
 • C
   cân bằng theo chiều dương                                   
 • D
  cân bằng theo chiều âm

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cho vật dao động điều hòa. Vận tốc đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương

Lời giải chi tiết :

Đáp án: C

Câu 30 :

 Cho vật dao động điều hòa. Vận tốc đạt giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí

 • A
  biên                                                                                   
 • B
  cân bằng    
 • C
  cân bằng theo chiều dương                                   
 • D
  cân bằng theo chiều âm

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cho vật dao động điều hòa. Vận tốc đạt giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm

Lời giải chi tiết :

Đáp án: D

Câu 31 :

 Cho vật dao động điều hòa. Tốc độ đạt giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí

 • A
  biên                                                                     
 • B
  cân bằng    
 • C
  cân bằng theo chiều dương                       
 • D
  cân bằng theo chiều âm

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cho vật dao động điều hòa. Tốc độ đạt giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí biên

Lời giải chi tiết :

Đáp án: A

Câu 32 :

 Phát biểu nào sau đây về mối quan hệ giữa li độ, vận tốc, gia tốc là đúng?

 • A
  Trong dao động điều hòa li độ và vận tốc luôn trái dấu.
 • B
  Trong dao động điều hòa gia tốc và li độ luôn trái dấu.
 • C
  Trong dao động điều hòa vận tốc và gia tốc luôn cùng dấu.
 • D
  Trong dao động điều hòa vận tốc và li độ luôn cùng dấu.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Trong dao động điều hòa gia tốc và li độ luôn trái dấu

Lời giải chi tiết :

Đáp án: B

Câu 33 :

 Cho vật dao động điều hòa. Gia tốc đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí

 • A
  biên âm
 • B
  biên dương
 • C
  biên               
 • D
  cân bằng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cho vật dao động điều hòa. Gia tốc đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí biên âm

Lời giải chi tiết :

Đáp án: A

Câu 34 :

 Cho vật dao động điều hòa. Gia tốc đạt giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí

 • A
  biên âm                               
 • B
  biên dương            
 • C
  biên                                    
 • D
  cân bằng

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cho vật dao động điều hòa. Gia tốc đạt giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí biên dương

Lời giải chi tiết :

Đáp án: B

Câu 35 :

 Cho vật dao động điều hòa. Gia tốc có giá trị bằng 0 khi vật qua vị trí

 • A
  biên âm                              
 • B
  biên dương            
 • C
  biên                                     
 • D
   cân bằng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cho vật dao động điều hòa. Gia tốc có giá trị bằng 0 khi vật qua vị trí cân bằng

Lời giải chi tiết :

Đáp án: D

Câu 36 :

 Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng. Khi vật chuyển động nhanh dần theo chiều dương thì giá trị của li độ x và vận tốc v là:

 • A
  x > 0 và v > 0                     
 • B
  x < 0 và v > 0                    
 • C
  x < 0 và v < 0                    
 • D
  x > 0 và v < 0

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng. Khi vật chuyển động nhanh dần theo chiều dương thì giá trị của li độ x và vận tốc v là x < 0 và v > 0

Lời giải chi tiết :

Đáp án: B

Câu 37 :

 Khi nói về vận tốc của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai?

 • A
  Vận tốc biến thiên điều hòa theo thời gian.
 • B
  Vận tốc có giá trị dương nếu vật chuyển động từ biên âm về vị trí cân bằng .
 • C
  Khi vận tốc và li độ cùng dấu vật chuyển động nhanh dần.
 • D
  Vận tốc cùng chiều với gia tốc khi vật chuyển động về vị trí cân bằng.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Khi vận tốc và gia tốc cùng dấu vật chuyển động nhanh dần. => C sai

Lời giải chi tiết :

Đáp án: C

Câu 38 :

 Khi nói về một vật đang dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây đúng?

 • A
  Vectơ gia tốc của vật đổi chiều khi vật có li độ cực đại.
 • B
  Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động về vị trí cân bằng.
 • C
  Vectơ gia tốc của vật luôn hướng ra xa vị trí cân bằng.
 • D
  Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động ra xa vị trí cân bằng.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động về vị trí cân bằng.

Lời giải chi tiết :

Đáp án: B

Câu 39 :

 Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Vectơ gia tốc của chất điểm có

 • A
  độ lớn cực đại ở vị trí biên, chiều luôn hướng ra biên.
 • B
  độ lớn cực tiểu khi qua vị trí cân bằng luôn cùng chiều với vectơ vận tốc.
 • C
  độ lớn không đổi, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.
 • D
  độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Vectơ gia tốc của chất điểm có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng

Lời giải chi tiết :

Đáp án: D

Câu 40 :

 Trong dao động điều hoà

 • A
  Gia tốc có độ lớn cực đại khi vật đi qua VTCB   
 • B
  Gia tốc của vật luôn cùng pha với vận tốc
 • C
  Gia tốc của vật luôn hướng về VTCB                  
 • D
  Gia tốc của vật bằng 0 khi vật ở biên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Trong dao động điều hoà Gia tốc của vật luôn hướng về VTCB

Lời giải chi tiết :

Đáp án: C

Câu 41 :

 Vật dao động điều hòa. Tại thời điểm t1 thì tích của vận tốc và gia tốc a1v1> 0, tại thời điểm t2 = t1 +T/4 thì vật đang chuyển động

 • A
  chậm dần đều về biên.                                          
 • B
  nhanh dần về VTCB.        
 • C
  chậm dần về biên.                                                 
 • D
  nhanh dần đều về VTCB.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Vật dao động điều hòa. Tại thời điểm t1 thì tích của vận tốc và gia tốc a1v1> 0, tại thời điểm t2 = t1 +T/4 thì vật đang chuyển động chậm dần về biên

Lời giải chi tiết :

Đáp án: C

Câu 42 :

 Một vật dao động điều hòa. Khi vật đi từ vị trí biên âm đến biên dương thì gia tốc

 • A
  giảm rồi tăng                     
 • B
  tăng rồi giảm                     
 • C
  giảm                                   
 • D
  tăng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Một vật dao động điều hòa. Khi vật đi từ vị trí biên âm đến biên dương thì gia tốc giảm

Lời giải chi tiết :

Đáp án: C

close