Trắc nghiệm Bài 2: Sự điện li trong dung dịch nước. Thuyết Bronsted - Lowry về acid - base Hóa 11 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Dãy các chất điện li mạnh là

 • A
  KOH, NaCl, H2SO3.
 • B
  CH3COOH, KCl, Mg(OH)2.
 • C
  Na2SO3, NaOH, HCl.
 • D
  HF, Na2SO4, Ca(OH)2.
Câu 2 :

Các chất dẫn điện là

 • A
  KCl nóng chảy, dung dịch NaOH, dung dịch HNO3.
 • B
  Dung dịch glucose, dung dịch ethanol, glycerol.
 • C
  KCl rắn khan, NaOH rắn khan, kim cương.
 • D
  Khí HCl, khí NO, khí O3.
Câu 3 :

Phương trình: S2- + 2H+ → H2S là phương trình ion rút gọn của phản ứng:

 • A
  FeS + 2HCl →FeCl2 + H2S
 • B
  2NaHSO4 + 2Na2S → 2Na2SO4 + H2S.
 • C
  2HCl + K2S → 2KCl + H2S.
 • D
  BaS + H2SO4 → BaSO4 + H2S.
Câu 4 :

Phương trình ion rút gọn: H+ + HCO3-→ CO2 + H2O

Tương ứng với PTHH dạng phân tử nào sau đây?

(1) 2HCl + Na2CO3→ 2NaCl + CO2 + H2O

(2) NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O

(3) 2HCl + CaCO3→ CaCl2 + CO2 + H2O

(4) 2HCl + Ca(HCO3)2→ CaCl2 + 2CO2 + 2H2O

 • A
  (1), (2).
 • B
  (2), (3).
 • C
  (2), (4).
 • D
  (1), (3).
Câu 5 :

Cho 2 phương trình: S2- + H2O 🡪 HS- + OH- ; NH4+ + H2O 🡪 NH3 + H3O+

Theo thuyết acid – base của Bronsted – Lowry thì:

 • A
  S2- là acid, NH4+ là base.
 • B
  S2- là base, NH4+ là acid.
 • C
  S2- và NH4+ đều là base.
 • D
  S2- và NH4+ đều là acid.
Câu 6 :

Các chất dẫn điện là

 • A
  KCl nóng chảy, dung dịch NaOH, dung dịch HNO3.
 • B
  Dung dịch glucose, dung dịch ethanol, glycerol.
 • C
  KCl rắn khan, NaOH rắn khan, kim cương.
 • D
  Khí HCl, khí NO, khí O3.
Câu 7 :

Phương trình ion rút gọn: H+ + HCO3-→ CO2 + H2

Tương ứng với PTHH dạng phân tử nào sau đây?

(1) 2HCl + Na2CO3→ 2NaCl + CO2 + H2O

(2) NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O

(3) 2HCl + CaCO3→ CaCl2 + CO2 + H2O

(4) 2HCl + Ca(HCO3)2→ CaCl2 + 2CO2 + 2H2O

 • A
  (1), (2).
 • B
  (2), (3).
 • C
  (2), (4).
 • D
  (1), (3).
Câu 8 :

Trong các phản ứng dưới đây, ở phản ứng nào nước đóng vai trò là một base (theo Bronsted – Lowry)

 • A
  H2O +HCl → H3O+ + Cl-
 • B
  Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O
 • C
  NH3 + H3O+  →  NH4+ + H2
 • D
  CuSO4 + 5H2O → CuSO4.5H2O
Câu 9 :

Trong các phản ứng dưới đây, ở phản ứng nào nước đóng vai trò là một base (theo Bronsted – Lowry)

 • A
  H2O +HCl → H3O+ + Cl-
 • B
  Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O
 • C
  NH3 + H3O+  NH4+ + H2O
 • D
  CuSO4 + 5H2O → CuSO4.5H2O
Câu 10 :

Trộn 600ml dung dịch HNO3 0,1M với 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,05M thu được dung dịch X. Coi như thể tích dung dịch không đổi, tổng nồng độ mol của các cation trong X là:

 • A
  0,04M
 • B
  0,01M
 • C
  0,02M
 • D
  0,05M
Câu 11 :

Trộn 200ml dung dịch HCl 0,2M với 300ml dung dịch H2SO4 0,1M thu được dung dịch X. Coi như thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể, nồng độ của ion H+ trong X là:

 • A
  0,3M
 • B
  0,1M
 • C
  0,2M
 • D
  0,25M
Câu 12 :

Đối với dung dịch acid yếu CH3COOH 0,1M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

 • A
  [H+] = 0,1M
 • B
  [H+] < [CH3COO-]
 • C
  [H+] > [CH3COO-]
 • D
  [H+] < 0,1M
Câu 13 :

Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

 • A
  H2SO4, Cu(NO3)2, CaCl2, H2S
 • B
  HCl, H3PO4, Fe(NO3)3, NaOH
 • C
  HNO3, CH3COOH, BaCl2, KOH
 • D
  H2SO4, MgCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2
Câu 14 :

Cho phương trình: \(N{H_3} + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} N{H_4}^ +  + O{H^ - }\)

Trong phản ứng thuận, theo Bronsted – Lowry chất nào là base?

 • A
  NH3
 • B
  H2O
 • C
  NH4+
 • D
  OH-
Câu 15 :

Trong dung dịch acetic acid (bỏ qua sự phân li của H2O) có những phần tử nào?

 • A
  H+;NO3-
 • B
  H+; NO3-; H2O
 • C
  H+; NO3-; HNO3
 • D
  H+; NO3-; HNO3; H2O
Câu 16 :

Phương trình điện li nào dưới đây viết đúng:

 • A
  \({H_2}S{O_4} \to {H^ + } + S{O_4}^ - \)
 • B
  \(NaOH \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} N{a^ + } + O{H^ - }\)
 • C
  \(HF \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {H^ + } + {F^ - }\)
 • D
  \(AlC{l_3} \to A{l^{3 + }} + C{l^{3 - }}\)
Câu 17 :

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

 • A
  CH3COOH
 • B
  FeCl3
 • C
  HNO3
 • D
  NaCl
Câu 18 :

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

 • A
  NaHCO3
 • B
  C2H5OH
 • C
  H2O
 • D
  NH3
Câu 19 :

Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước?

 • A
  MgCl2
 • B
  Ba(OH)2
 • C
  HClO3
 • D
  C6H12O6 (glucose)
Câu 20 :

Chất nào sau đây là chất điện li?

 • A
  Cl2
 • B
  HNO3
 • C
  MgO
 • D
  CH4
Câu 21 :

Các dung dịch acid, base, muối dẫn điện được là do trong dung dịch của chúng có các

 • A
  ion trái dấu
 • B
  anion (ion âm)
 • C
  cation (ion dương)
 • D
  chất

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Dãy các chất điện li mạnh là

 • A
  KOH, NaCl, H2SO3.
 • B
  CH3COOH, KCl, Mg(OH)2.
 • C
  Na2SO3, NaOH, HCl.
 • D
  HF, Na2SO4, Ca(OH)2.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về chất điện ly.

Lời giải chi tiết :

Các chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, hầu hết các phân tử chất tan đều phân li ra ion. Các chất điện li mạnh thường gặp là: các acid mạnh (HCl, H2SO4, HNO3,…), các base mạnh (KOH, NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2) và hầu hết các muối

Vì vậy chọn đáp án C: Na2SO3 (muối), NaOH (base mạnh), HCl (acid mạnh).

Câu 2 :

Các chất dẫn điện là

 • A
  KCl nóng chảy, dung dịch NaOH, dung dịch HNO3.
 • B
  Dung dịch glucose, dung dịch ethanol, glycerol.
 • C
  KCl rắn khan, NaOH rắn khan, kim cương.
 • D
  Khí HCl, khí NO, khí O3.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về chất điện ly.

Lời giải chi tiết :

Các chất ở trạng thái nguyên chất không dẫn điện.Còn axit, bazơ, muối ở trạng thái nóng chảy hoặc dung dịch dẫn điện.

Vì vậy chọn đáp án A

Câu 3 :

Phương trình: S2- + 2H+ → H2S là phương trình ion rút gọn của phản ứng:

 • A
  FeS + 2HCl →FeCl2 + H2S
 • B
  2NaHSO4 + 2Na2S → 2Na2SO4 + H2S.
 • C
  2HCl + K2S → 2KCl + H2S.
 • D
  BaS + H2SO4 → BaSO4 + H2S.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về phương trình ion rút gọn.

Lời giải chi tiết :

Chọn đáp án C

Câu 4 :

Phương trình ion rút gọn: H+ + HCO3-→ CO2 + H2O

Tương ứng với PTHH dạng phân tử nào sau đây?

(1) 2HCl + Na2CO3→ 2NaCl + CO2 + H2O

(2) NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O

(3) 2HCl + CaCO3→ CaCl2 + CO2 + H2O

(4) 2HCl + Ca(HCO3)2→ CaCl2 + 2CO2 + 2H2O

 • A
  (1), (2).
 • B
  (2), (3).
 • C
  (2), (4).
 • D
  (1), (3).

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về phương trình ion rút gọn.

Lời giải chi tiết :

(2), (4) có chứa ion HCO3- và H+

Chọn đáp án C

Câu 5 :

Cho 2 phương trình: S2- + H2O 🡪 HS- + OH- ; NH4+ + H2O 🡪 NH3 + H3O+

Theo thuyết acid – base của Bronsted – Lowry thì:

 • A
  S2- là acid, NH4+ là base.
 • B
  S2- là base, NH4+ là acid.
 • C
  S2- và NH4+ đều là base.
 • D
  S2- và NH4+ đều là acid.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về Thuyết acid – base của Bronsted – Lowry.

Lời giải chi tiết :

Theo thuyết Bronsted – Lowry cho rằng acid là chất cho proton (H+) và base là chất nhận proton.

Theo 2 phương trình ta thấy:  S2- nhận proton => base

                                                NH4+ cho proton => acid

Câu 6 :

Các chất dẫn điện là

 • A
  KCl nóng chảy, dung dịch NaOH, dung dịch HNO3.
 • B
  Dung dịch glucose, dung dịch ethanol, glycerol.
 • C
  KCl rắn khan, NaOH rắn khan, kim cương.
 • D
  Khí HCl, khí NO, khí O3.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về chất điện ly.

Lời giải chi tiết :

Các chất ở trạng thái nguyên chất không dẫn điện.Còn axit, bazơ, muối ở trạng thái nóng chảy hoặc dung dịch dẫn điện. 

Vì vậy chọn đáp án A

Câu 7 :

Phương trình ion rút gọn: H+ + HCO3-→ CO2 + H2

Tương ứng với PTHH dạng phân tử nào sau đây?

(1) 2HCl + Na2CO3→ 2NaCl + CO2 + H2O

(2) NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O

(3) 2HCl + CaCO3→ CaCl2 + CO2 + H2O

(4) 2HCl + Ca(HCO3)2→ CaCl2 + 2CO2 + 2H2O

 • A
  (1), (2).
 • B
  (2), (3).
 • C
  (2), (4).
 • D
  (1), (3).

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về phương trình ion rút gọn.

Lời giải chi tiết :

Chọn đáp án C

Câu 8 :

Trong các phản ứng dưới đây, ở phản ứng nào nước đóng vai trò là một base (theo Bronsted – Lowry)

 • A
  H2O +HCl → H3O+ + Cl-
 • B
  Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O
 • C
  NH3 + H3O+  →  NH4+ + H2
 • D
  CuSO4 + 5H2O → CuSO4.5H2O

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về Thuyết acid – base của Bronsted – Lowry 

Lời giải chi tiết :

Theo thuyết Bronsted – Lowry cho rằng acid là chất cho proton (H+) và base là chất nhận proton.

Ở phương trình (A) H2O nhận proton => H2O là base

Câu 9 :

Trong các phản ứng dưới đây, ở phản ứng nào nước đóng vai trò là một base (theo Bronsted – Lowry)

 • A
  H2O +HCl → H3O+ + Cl-
 • B
  Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O
 • C
  NH3 + H3O+  NH4+ + H2O
 • D
  CuSO4 + 5H2O → CuSO4.5H2O

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về Thuyết acid – base của Bronsted – Lowry

Lời giải chi tiết :

Theo thuyết Bronsted – Lowry cho rằng acid là chất cho proton (H+) và base là chất nhận proton.

Ở phương trình (A) H2O nhận proton => H2O là base

Câu 10 :

Trộn 600ml dung dịch HNO3 0,1M với 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,05M thu được dung dịch X. Coi như thể tích dung dịch không đổi, tổng nồng độ mol của các cation trong X là:

 • A
  0,04M
 • B
  0,01M
 • C
  0,02M
 • D
  0,05M

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về trộn hai dung dịch không cùng bản chất

Lời giải chi tiết :

HNO3 và Ba(OH)2 đều là chất điện li mạnh nên ta có:

[H+] = 0,6. 0,1 = 0,06M; [OH-] = 0,4.0,05.2 = 0,04 M.

Khi trộn dung dịch HNO3 và Ba(OH)2 ta có phương trình ion rút gọn: \({H^ + } + O{H^ - } \to {H_2}O\)

[H+] > [OH-] nên OH- phản ứng hết.

Nồng độ cation còn lại là: [H+] + [Ba2+] = (0,06 – 0,04) + 0,02 = 0,04M

Đáp án A đúng

Câu 11 :

Trộn 200ml dung dịch HCl 0,2M với 300ml dung dịch H2SO4 0,1M thu được dung dịch X. Coi như thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể, nồng độ của ion H+ trong X là:

 • A
  0,3M
 • B
  0,1M
 • C
  0,2M
 • D
  0,25M

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về trộn hai dung dịch cùng bản chất

Lời giải chi tiết :

[HCl] sau trộn = \(\frac{{0,2.0,2}}{{0,2 + 0,3}} = 0,08M\)

[H2SO4] sau trộn =\(\frac{{0,3.0,1}}{{0,2 + 0,3}} = 0,06M\)

Tổng [H+] = 0,08 + 0,06.2 = 0,2M

Câu 12 :

Đối với dung dịch acid yếu CH3COOH 0,1M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

 • A
  [H+] = 0,1M
 • B
  [H+] < [CH3COO-]
 • C
  [H+] > [CH3COO-]
 • D
  [H+] < 0,1M

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về chất điện li yếu

Lời giải chi tiết :

Đáp án D đúng

Câu 13 :

Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

 • A
  H2SO4, Cu(NO3)2, CaCl2, H2S
 • B
  HCl, H3PO4, Fe(NO3)3, NaOH
 • C
  HNO3, CH3COOH, BaCl2, KOH
 • D
  H2SO4, MgCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về chất điện li mạnh

Lời giải chi tiết :

Đáp án D

A sai vì H2S là chất điện li yếu

B sai vì H3PO4 là chất điện li yếu

C sai vì CH3COOH là chất điện li yếu

Câu 14 :

Cho phương trình: \(N{H_3} + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} N{H_4}^ +  + O{H^ - }\)

Trong phản ứng thuận, theo Bronsted – Lowry chất nào là base?

 • A
  NH3
 • B
  H2O
 • C
  NH4+
 • D
  OH-

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức thuyết Bronsted – Lowry về acid, base và muối

Lời giải chi tiết :

Đáp án A vì NH3 có khả năng nhận H+

Câu 15 :

Trong dung dịch acetic acid (bỏ qua sự phân li của H2O) có những phần tử nào?

 • A
  H+;NO3-
 • B
  H+; NO3-; H2O
 • C
  H+; NO3-; HNO3
 • D
  H+; NO3-; HNO3; H2O

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về phương trình điện li

Lời giải chi tiết :

Đáp án B đúng vì HNO3 là chất điện li mạnh, phân li hoàn toàn tạo H+ và NO3-, trong dung dịch bao gồm H2O (bỏ qua sự phân li của H2O)

Câu 16 :

Phương trình điện li nào dưới đây viết đúng:

 • A
  \({H_2}S{O_4} \to {H^ + } + S{O_4}^ - \)
 • B
  \(NaOH \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} N{a^ + } + O{H^ - }\)
 • C
  \(HF \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {H^ + } + {F^ - }\)
 • D
  \(AlC{l_3} \to A{l^{3 + }} + C{l^{3 - }}\)

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về phương trình điện li

Lời giải chi tiết :

Đáp án C

A: sai vì SO42-

B: sai vì NaOH là chất điện li mạnh

D: sai vì Cl-

Câu 17 :

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

 • A
  CH3COOH
 • B
  FeCl3
 • C
  HNO3
 • D
  NaCl

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về khái niệm và phân loại chất điện li

Lời giải chi tiết :

Đáp án A đúng

Câu 18 :

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

 • A
  NaHCO3
 • B
  C2H5OH
 • C
  H2O
 • D
  NH3

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về khái niệm và phân loại chất điện li

Lời giải chi tiết :

Đáp án A đúng

Câu 19 :

Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước?

 • A
  MgCl2
 • B
  Ba(OH)2
 • C
  HClO3
 • D
  C6H12O6 (glucose)

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về phân loại chất điện li

Lời giải chi tiết :

Đáp án D đúng

Câu 20 :

Chất nào sau đây là chất điện li?

 • A
  Cl2
 • B
  HNO3
 • C
  MgO
 • D
  CH4

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về phân loại chất điện li

Lời giải chi tiết :

Đáp án B đúng

Câu 21 :

Các dung dịch acid, base, muối dẫn điện được là do trong dung dịch của chúng có các

 • A
  ion trái dấu
 • B
  anion (ion âm)
 • C
  cation (ion dương)
 • D
  chất

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về khái niêm sự điện li trong nước

Lời giải chi tiết :

Đáp án A đúng

close