Trả lời Hoạt động 1 trang 80 SGK Toán 6 Cánh Diều

a) Hoàn thành các phép tính: (-3).4=(-3)+(-3)+(-3)=? b) So sánh: (-3).4 và -(3.4)

Quảng cáo

Đề bài

a) Hoàn thành các phép tính: \(\left( { - 3} \right).4 = \left( { - 3} \right) + \left( { - 3} \right) + \left( { - 3} \right) + \left( { - 3} \right) = ?\)

b) So sánh: \(\left( { - 3} \right).4\) và \( - \left( {3.4} \right)\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép tính và so sánh

Lời giải chi tiết

a)

\(\begin{array}{l}\left( { - 3} \right).4 = \left( { - 3} \right) + \left( { - 3} \right) + \left( { - 3} \right) + \left( { - 3} \right)\\ =  - \left( {3 + 3 + 3 + 3} \right) =  - 12\end{array}\)

b)

\( - \left( {3.4} \right) =  - 12\)

Vậy \(\left( { - 3} \right).4 =  - \left( {3.4} \right)\).

Quảng cáo
close