Trả lời Hoạt động 3 trang 82 SGK Toán 6 Cánh Diều

Tính và so sánh kết quả: a) (- 4) . 7 và 7 . (- 4); b) [(- 3) . 4] . (- 5) và (- 3) . [4 . (- 5)]; c) (- 4) . 1 và - 4; d) (- 4) . (7 + 3) và (- 4) . 7 + 7 . (- 4) . 3.

Quảng cáo

Đề bài

Tính và so sánh kết quả:

a) (- 4) . 7  và 7 . (- 4);

b) [(- 3) . 4] . (- 5) và (- 3) . [4 . (- 5)];

c) (- 4) . 1 và - 4;

d) (- 4) . (7 + 3) và (- 4) . 7 + 7 . (- 4) . 3.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính và so sánh kết quả

Lời giải chi tiết

a) (- 4) . 7 = - (4 . 7) = - 28

    7 . (- 4) = - (7 . 4) = - 28

Vậy (- 4) . 7 = 7 . (- 4)

b) [(- 3) . 4] . (- 5) = (- 12) . (- 5) = 12 . 5 = 60

    (- 3) . [4 . (- 5)] = (- 3) . (- 20) = 3 . 20 = 60

Vậy [(- 3) . 4] . (- 5) = (- 3) . [4 . (- 5)]

c) (- 4) . 1 = - (4 . 1) = - 4

d) (- 4) . (7 + 3) = (- 4) . (10) = - 40

    (- 4) . 7 + 7 . (- 4) . 3 = - (4 . 7) + [- (4 . 3)] = - 28 + (- 12) = - 40

Vậy (- 4) . (7 + 3) = (- 4) . 7 + 7 + (- 4) . 3

Quảng cáo
close