Trả lời Hoạt động 1 trang 44 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2

Viết các phân số -335/100; -125/1000; -279/ 1000000 dưới dạng số thập phân và đọc các số thập phân đó theo mẫu. -19/10=  - 1,9 và được đọc là: âm một phẩy chín

Quảng cáo

Đề bài

Viết các phân số \(\frac{{ - 335}}{{100}}\); \(\frac{{ - 125}}{{1\,000}}\); \(\frac{{ - 279}}{{1\,000\,000}}\) dưới dạng số thập phân và đọc các số thập phân đó theo mẫu.

Mẫu: \(\frac{{ - 19}}{{10}} =  - 1,9\) và được đọc là: âm một phẩy chín.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc và viết theo mẫu

Lời giải chi tiết

\(\frac{{ - 335}}{{100}} =  - 3,35\) và được đọc là: âm ba phẩy ba mươi lăm.

\(\frac{{ - 125}}{{1\,000}} =  - 0,125\) và được đọc là: âm không phẩy một trăm hai mươi lăm.

\(\frac{{ - 279}}{{1\,000\,000}} =  - 0,000\,279\) và được đọc là: âm không phẩy không trăm nghìn không chục nghìn không nghìn hai trăm bảy mươi chín.

Lời giải hay

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close