Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1

So sánh

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

So sánh:

LG a

4 và \(\sqrt {15} \)

Phương pháp giải:

Sử dụng với hai số \(a;b\) không âm ta có \(\sqrt {a}<\sqrt {b} \Leftrightarrow a<b\) 

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(4=\sqrt{16}\)

Vì 16 > 15 nên \(\sqrt {16}  > \sqrt {15} \). Vậy 4 > \(\sqrt {15} \)

LG b

\(\sqrt {11} \) và 3. 

Phương pháp giải:

Sử dụng với hai số \(a;b\) không âm ta có \(\sqrt {a}<\sqrt {b} \Leftrightarrow a<b\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(3=\sqrt{9}\)

Vì 11 > 9 nên \(\sqrt {11}  > \sqrt 9 \). Vậy \(\sqrt {11} \) > 3

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close