Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 77 Toán 9 Tập 2

Hãy vẽ góc BAx tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung trong 3 trường hợp sau

Quảng cáo

Đề bài

a) Hãy vẽ góc \(BAx\)  tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung trong 3 trường hợp sau: \(\widehat {BAx} = 30^\circ ;\,\widehat {BAx} = 90^\circ ;\,\widehat {BAx} = 120^\circ \)

b) Trong mỗi trường hợp ở câu a) hãy cho biết số đo cung bị chắn.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: Số đo góc nội tiếp bằng nửa số đo cung bị chắn.

Lời giải chi tiết

a) - Chọn điểm A bất kì, vẽ tia tiếp tuyến Ax

- Dùng thước đo độ dựng góc BAx có số đo \(30^0; 90^0; 120^0\)

b) Nếu \(\widehat {BAx} = 30^\circ \) thì cung bị chắn là cung \(AB\) nhỏ có số đo \(60^\circ \)

Nếu \(\widehat {BAx} = 90^\circ \) thì cung bị chắn là cung nửa đường tròn \(AB\) có số đo \(180^\circ \)

Nếu \(\widehat {BAx} = 120^\circ \) thì cung bị chắn là cung \(AB\) lớn  có số đo \(240^\circ \).

Quảng cáo
close