Tiếng Anh 9 Unit 1 Lesson 3

In pairs: Look at the pictures. What are these people doing? Do you communicate like this? a. Read the email between two pen pals. Choose the best subject for the email.b. Now, read and choose the correct answers.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Let’s talk

In pairs: Look at the pictures. What are these people doing? Do you communicate like this?

(Theo cặp: Quan sát các bức tranh. Những người này đang làm gì? Bạn có giao tiếp như thế này không?)

Lời giải chi tiết:

- The pictures depict different forms of communication: one side shows a discussion happening over email, while the other side shows face-to-face interaction.

(Các bức tranh mô tả các hình thức giao tiếp khác nhau: một bên thể hiện cuộc thảo luận diễn ra qua email, trong khi bên kia thể hiện sự tương tác trực tiếp.)

- In the picture where people are discussing over email, they are likely exchanging messages electronically, possibly discussing a topic, sharing information, or collaborating on a project without being physically present.

(Trong hình ảnh mọi người đang thảo luận qua email, họ có thể đang trao đổi tin nhắn điện tử, có thể thảo luận về một chủ đề, chia sẻ thông tin hoặc cộng tác trong một dự án mà không có mặt.)

- In the picture where people are exchanging face-to-face, they are communicating directly, likely having a conversation, discussing ideas, sharing thoughts, or interacting in real-time.

(Trong hình ảnh mọi người đang trao đổi trực tiếp, họ đang giao tiếp trực tiếp, có thể là trò chuyện, thảo luận ý tưởng, chia sẻ suy nghĩ hoặc tương tác trong thời gian thực.)

- Yes, I communicate in both ways. I can process and generate text-based communication like email exchanges, as well as understand and respond to spoken conversation, just like face-to-face interaction.

(Có, tôi giao tiếp theo cả hai cách. Tôi có thể xử lý và tạo giao tiếp dựa trên văn bản như trao đổi email, cũng như hiểu và phản hồi cuộc trò chuyện bằng giọng nói, giống như tương tác mặt đối mặt.)

Reading a

a. Read the email between two pen pals. Choose the best subject for the email.

(Đọc email giữa hai bạn thư. Chọn chủ đề tốt nhất cho email.)

A. Ideas for a party (Những ý tưởng cho bữa tiệc)

B. Ideas for this weekend (Những ý tưởng cho cuối tuần này)

C. Ideas for learning at home (Những ý tưởng cho việc học ở nhà)

From: David@English-Speaking-Pen-Pal.com for a party

To: Tom@English-Speaking-Pen-Pal.com

Subject:

Hi Tom,

Thanks for your email. You asked me if I knew some fun ways to learn English - yes, I do! Check out these awesome activities you can do - just pay attention to the study methods.

First, you can watch movies or TV shows in English. It's a great way to learn new words. Sometimes it's difficult to figure out what is happening, so make sure you turn on the English subtitles to understand the new words clearly.

Second, you can read stories in English. You can choose any type of reading you like (for me, I love reading comics!). Be sure to double-check that you read something a little above your language level to learn some new words each time. Finally, you can listen to your favorite English songs or choose something new to listen to. There are so many singers and songs in English you can pick. It's always easy to find interesting music. Search for the lyrics online and use them when you listen to the singer's words. Which one do you think is your favorite? Let me know if you have any questions. Bye for now!

David

Tạm dịch văn bản:

Từ: David@English-Speaking-Pen-Pal.com for a party

Đến: Tom@English-Speaking-Pen-Pal.com

Chủ đề:

Xin chào Tom,

Cảm ơn đã gửi email cho tôi. Bạn đã hỏi tôi có biết những cách vui vẻ để học tiếng Anh không - có, tôi biết đấy! Hãy xem những hoạt động tuyệt vời này mà bạn có thể thực hiện - chỉ cần chú ý đến các phương pháp học.

Đầu tiên, bạn có thể xem phim hoặc chương trình truyền hình bằng tiếng Anh. Đây là cách tuyệt vời để học từ mới. Đôi khi khó khăn khi hiểu chính xác điều gì đang xảy ra, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn bật phụ đề tiếng Anh để hiểu rõ các từ mới một cách rõ ràng.

Thứ hai, bạn có thể đọc truyện bằng tiếng Anh. Bạn có thể chọn bất kỳ loại văn bản nào bạn thích (với tôi, tôi thích đọc truyện tranh!). Hãy chắc chắn kiểm tra kỹ lại rằng bạn đọc một cái gì đó hơi phức tạp hơn so với trình độ ngôn ngữ của bạn để học một số từ mới mỗi lần. Cuối cùng, bạn có thể nghe nhạc tiếng Anh yêu thích của mình hoặc chọn một cái gì mới để nghe. Có rất nhiều ca sĩ và bài hát tiếng Anh mà bạn có thể chọn lựa. Luôn dễ dàng tìm được âm nhạc thú vị. Tìm kiếm lời bài hát trực tuyến và sử dụng chúng khi bạn nghe lời của ca sĩ. Bạn nghĩ cái nào là món ưa thích của bạn? Hãy cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Tạm biệt đến lúc khác!

David

Lời giải chi tiết:

Chủ đề đúng nhất cho email này là:  C. Ideas for learning at home

(Ý tưởng học tại nhà)

Reading b

b. Now, read and choose the correct answers.

(Bây giờ, đọc và chọn câu trả lời đúng.)

1. What does the sender want Tom to focus on in the email?

A the study methods

B. the language he uses

C. the activities

D. the examples he uses

2. What kind of text should Tom read to always learn new words?

A. something very challenging

B. something a little challenging

C. something he read before

D. something very easy

3. What music does David say Tom can listen to?

A. music in two languages

B. music Tom likes

C. music with no words

D. David's favorite music

4. What does the word them in the passage refer to?

A. singers              B. songs               C. subtitles             D. lyrics

5. Which of the following can you infer from the passage?

A. David likes learning English.

B. David dislikes learning English.

C. David is English.

D. David has lots of English friends.

Lời giải chi tiết:

1. A

What does the sender want Tom to focus on in the email?

(Người gửi muốn Tôm tập trung gì trong thư?)

A the study methods  (các phương pháp học)

B. the language he uses (ngôn ngữ anh ấy đã sử dụng)

C. the activities (các hoạt động)

D. the examples he uses (các ý dụ anh ấy sử dụng)

Thông tin:

2. B

What kind of text should Tom read to always learn new words?

(Loại văn bản Tom luôn luôn đọc để học từ mới là?)

A. something very challenging (những thứ rất thách thức)

B. something a little challenging (những thứ ít thách thức)

C. something he read before (những thứ anh ấy đã đọc trước đó)

D. something very easy  (những thứ rất dễ)

Thông tin:

3. B

What music does David say Tom can listen to?

(Loại âm nhạc nào mà David nói Tom có thể nghe được?)

A. music in two languages (âm nhạc song ngữ)

B. music Tom likes (âm nhạc mà anh ấy thích)

C. music with no words (âm nhạc không lời)

D. David's favorite music (âm nhạc yêu thích của David)

Thông tin:

4. D

What does the word them in the passage refer to?

(Từ “them” trong đoạn văn này nghụ ý miêu tả? )

A. singers (n): ca sĩ

B. songs (n): bài hát

C. subtitles (n): tựa đề

D. lyrics(n) lời, giai điệu

Thông tin:

5. A

Which of the following can you infer from the passage?

(Điều nào dưới đây có thể nỵ ý từ đoạn văn)

A. David likes learning English. (David thích việc học Tiếng Anh)

B. David dislikes learning English.  (David không thích học Tiếng Anh)

C. David is English.  (David là người anh)

D. David has lots of English friends.  (David có rất nhiều bạn nước ngoài.)

Reading c

c. Listen and read.

(Nghe  và đọc.)

Reading d

d. In pairs: Which activity in the email do you think is the most interesting? Why?

(Theo cặp: Các hoạt động nào trong thư trên bạn nghĩ là thứ vị nhất? Tại sao?)

Lời giải chi tiết:

A: Which activity in the email do you think is the most interesting?

(Các hoạt động nào trong thư trên bạn nghĩ là thứ vị nhất?)

B: The most interesting activity in the email is watching movies or TV shows in English.

(Hoạt động thú vị nhất trong email là xem phim hoặc chương trình truyền hình bằng tiếng Anh.)

A: Why?

(Tại sao?)

B: Each activity has its own unique appeal, but if I were to pick one as the most interesting, it might be watching movies or TV shows in English. This is because it combines entertainment with learning in a dynamic and immersive way, providing both enjoyment and educational value simultaneously.

(Mỗi hoạt động đều có sức hấp dẫn riêng, nhưng nếu tôi phải chọn một hoạt động làm thú vị nhất, có lẽ đó là xem phim hoặc chương trình truyền hình bằng tiếng Anh. Điều này bởi vì nó kết hợp giải trí với việc học một cách động lực và sâu sắc, mang lại cả niềm vui và giá trị giáo dục đồng thời.)

Writing a

a. Read about using sequence words to organize your writing, then read the email again and circle the sequence words.

(Đọc về việc sử dụng từ nối để tổ chức bài viết của bạn, sau đó đọc lại email và khoanh tròn các từ nối.)

Writing Skill (Kĩ năng viết)

Using sequence words to organize your writing

(Sử dụng các từ tuần tự để sắp xếp bài viết của bạn)

To show the order or importance of ideas, you can use the ordinal numbers first, second, third,... and

the adverb finally.

(Để thể hiện thứ tự hoặc tầm quan trọng của ý tưởng, bạn có thể sử dụng các số thứ tự first, second, third,... và trạng từ finally.)

We use sequence words to organize our writing. They make our writing easier to read and our ideas

easier to understand. We use them at the beginning of a sentence and write a comma after them.

(Chúng ta sử dụng các từ tuần tự để tổ chức bài viết của mình. Chúng làm cho bài viết của chúng ta dễ đọc hơn và các ý tưởng của chúng ta dễ hiểu hơn. Chúng ta sử dụng chúng ở đầu câu và viết dấu phẩy sau chúng.)

First, learn how to say some new English words.

(Đầu tiên, hãy học cách nói một số từ tiếng Anh mới.)

Second, practice saying the words to a partner.

(Thứ hai, thực hành nói những từ đó với bạn của em.)

Third, practice listening to your partner saying them.

(Thứ ba, hãy tập lắng nghe bạn của bạn nói những từ đó.)

Finally, try to use them in a real-life English conversation.

(Cuối cùng, hãy thử sử dụng chúng trong cuộc trò chuyện tiếng Anh thực tế.)

Lời giải chi tiết:

In the email, here are the sequence words:

(Trong thư điện tử trên, có một số từ nối sau)

"First; Second; Finally"

(Đầu tiên, Thứ hai, Cuối cùng)

From: David@English-Speaking-Pen-Pal.com for a party

To: Tom@English-Speaking-Pen-Pal.com

Subject:

Hi Tom,

Thanks for your email. You asked me if I knew some fun ways to learn English - yes, I do! Check out these awesome activities you can do - just pay attention to the study methods.

First, you can watch movies or TV shows in English. It's a great way to learn new words. Sometimes it's difficult to figure out what is happening, so make sure you turn on the English subtitles to understand the new words clearly.

Second, you can read stories in English. You can choose any type of reading you like (for me, I love reading comics!). Be sure to double-check that you read something a little above your language level to learn some new words each time.

Finally, you can listen to your favorite English songs or choose something new to listen to. There are so many singers and songs in English you can pick. It's always easy to find interesting music. Search for the lyrics online and use them when you listen to the singer's words. Which one do you think is your favorite? Let me know if you have any questions. Bye for now!

Writing b

b. Read the sentences about keeping a vocabulary notebook. Write numbers in the boxes to put the sentences in order of importance, then write sequence words in the blanks.

(Đọc các câu về việc giữ một cuốn sổ ghi chép từ vựng. Viết các số vào các ô để sắp xếp các câu theo thứ tự quan trọng, sau đó viết các từ tuần tự vào chỗ trống.)

 __________, you can arrange the new words in your notebook by topic if you want to. Some students like 1 doing this to quickly find the new words again.

(1) First, you should select a bright color for the cover to help you find it when you need it.

_________, you need to write your name on the notebook. If you leave it somewhere, you can get it back easily.

_________, it's a good idea to go over your notes a few times to help you remember better.

Lời giải chi tiết:

(1) First, you can arrange the new words in your notebook by topic if you want to. Some students like doing this to quickly find the new words again.

(Đầu tiên, bạn có thể sắp xếp các từ mới trong sổ ghi chú của mình theo chủ đề nếu bạn muốn. Một số sinh viên thích làm điều này để dễ dàng tìm lại các từ mới.)

(2) Second, you should select a bright color for the cover to help you find it when you need it.

(Thứ hai, bạn nên chọn một màu sáng cho bìa để giúp bạn dễ dàng tìm nó khi cần.)

(3) Third, you need to write your name on the notebook. If you leave it somewhere, you can get it back easily.

(Thứ ba, bạn cần viết tên mình vào sổ. Nếu bạn để nó ở đâu đó, bạn có thể lấy lại dễ dàng.)

(4) Finally, it's a good idea to go over your notes a few times to help you remember better.

(Cuối cùng, bạn nên xem lại ghi chú của mình một vài lần để giúp bạn ghi nhớ tốt hơn.)

Speaking a

a. In pairs: Discuss different fun activities you can do to describe a study method you can use to improve your English.

(Theo cặp:  thảo luận về các hoạt động vui nhộn khác nhau mà bạn có thể thực hiện để mô tả một phương pháp học mà bạn có thể sử dụng để cải thiện tiếng Anh của mình.)

Lời giải chi tiết:

Watching English movies and TV shows: Discussing the benefits of watching English movies and TV shows, including how it helps improve vocabulary, pronunciation, and cultural understanding of the language.

(Xem phim và chương trình truyền hình tiếng Anh: Thảo luận về việc xem phim và chương trình truyền hình tiếng Anh, bao gồm cách nó giúp cải thiện vốn từ vựng, phát âm và hiểu biết văn hóa của ngôn ngữ.)

Reading English books and comics: Talking about how reading English books and comics can help expand vocabulary and improve reading comprehension skills.

(Đọc sách và truyện tranh tiếng Anh: Nói về cách đọc sách và truyện tranh tiếng Anh có thể giúp mở rộng từ vựng và cải thiện kỹ năng đọc hiểu.)

Listening to English music and learning song lyrics: Discussing how listening to English music and learning song lyrics can improve listening skills and language appreciation.

(Nghe nhạc tiếng Anh và học lời bài hát: Thảo luận về cách nghe nhạc và học lời bài hát tiếng Anh có thể cải thiện kỹ năng nghe và cảm nhận ngôn ngữ.)

Joining English language clubs or groups: Discussing the benefits of participating in activities such as English language clubs, where you can communicate with native speakers and practice speaking skills.

(Tham gia vào các câu lạc bộ hoặc nhóm học tiếng Anh: Nói về việc tham gia vào các hoạt động như câu lạc bộ học tiếng Anh, nơi bạn có thể giao tiếp với người bản xứ và thực hành kỹ năng nói.)

Using English learning apps on mobile phones: Discussing the use of English learning apps such as Duolingo, Anki, or Memrise to reinforce vocabulary and grammar learning.

(Sử dụng ứng dụng học tiếng Anh trên điện thoại di động: Thảo luận về việc sử dụng ứng dụng học tiếng Anh như Duolingo, Anki, hoặc Memrise để tăng cường việc học từ vựng và ngữ pháp.)

Speaking b

b. Choose three activities you can do and decide the order of importance, then complete the table.

(Chọn ba hoạt động bạn có thể làm và quyết định thứ tự của tầm quan trọng, sau đó hoàn thành bảng sau.)

Lời giải chi tiết:

Let's Write!

Now, write an email to your pen pal to give advice on how to practice English. Use the Writing Skill box, the reading model, and your speaking notes to help you. Write 100 to 120 words.

(Bây giờ, hãy viết email cho người bạn qua thư của bạn để đưa ra lời khuyên về cách thực hành tiếng Anh. Sử dụng hộp Kỹ năng Viết, mẫu bài đọc và ghi chú nói của bạn để giúp bạn. Viết 100 đến 120 từ.)

Lời giải chi tiết:

Subject: Exciting English Practice Tips!

Hi Lisa!,

I hope you're doing well!

I wanted to share some fantastic ways to practice and improve your English skills. Here's a step-by-step guide:

First, consider joining English Conversation Clubs or Meetups. These provide opportunities for real-life practice and interaction with native speakers or fellow learners.

Second, try watching English movies or TV shows with English subtitles. It's a fun way to immerse yourself in the language and pick up new vocabulary.

Third, playing English language games or using language learning apps can make studying enjoyable and effective.

Finally, don't forget to read English books, articles, or listen to podcasts regularly to enhance your comprehension skills.

Give these methods a try and let me know how they work for you!

Best regards,

Tiên

Tạm dịch:

Chủ đề: Cách Thú Vị để Luyện Tiếng Anh!

Chào Lisa,

Tôi hy vọng bạn đang khỏe!

Tôi muốn chia sẻ một số cách tuyệt vời để luyện và cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn. Đây là một hướng dẫn theo từng bước:

Đầu tiên, hãy xem xét việc tham gia các câu lạc bộ hoặc buổi gặp gỡ Tiếng Anh. Đây là cơ hội để thực hành và tương tác với người bản xứ hoặc những người học viên khác.

 Thứ hai, thử xem phim hoặc chương trình truyền hình bằng tiếng Anh với phụ đề tiếng Anh. Đây là cách thú vị để ngâm mình trong ngôn ngữ và học từ vựng mới.

Thứ ba, chơi các trò chơi hoặc sử dụng ứng dụng học tiếng Anh để việc học trở nên thú vị và hiệu quả.

Cuối cùng, đừng quên đọc sách, bài viết hoặc nghe podcast tiếng Anh thường xuyên để nâng cao kỹ năng hiểu biết của bạn.

Hãy thử những phương pháp này và cho tôi biết chúng hoạt động như thế nào với bạn nhé!

Chúc bạn mọi điều tốt lành,

Tiên

  • Tiếng Anh 9 Unit 1 Review

    You will hear Ashley talking to her mom about English study methods. Which study method do Ashley and her friends like? For each question, write a letter (A-H) next to each person. You will hear the conversation twice. Read the text messages. Decide if the statements are True or False.

  • Tiếng Anh 9 Unit 1 Lesson 2

    In pairs: Look at the picture. What is the woman doing? How can English help her on her trip? a. Read the definitions, then fill in the blanks with the new words. Listen and repeat.

  • Tiếng Anh 9 Unit 1 Lesson 1

    Let’s Talk! In pairs: Look at the pictures. What are these people doing to improve their English? What do you do to improve your English in your free time? a. Read the sentences, then match the words to the definitions. Listen and repeat. b. In pairs: Use the new words to talk about what you like to read, watch, or listen to in English. a. Read the online article about English study methods. What is the passage mainly about? b. Now, read and fill in the blanks. c. Listen and read. d. In pairs: W

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close