Thử tài bạn trang 13(2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập 1. Áp dụng hằng đẳng thức để tính nhanh:

Quảng cáo

Đề bài

1. Áp dụng hằng đẳng thức để tính nhanh:

a) 982 ;                   b) 872 + 272 – 54.87

2. Khai triển các biểu thức: (x – 3)2

(3 – x)2 rồi rút ra nhận xét.

Lời giải chi tiết

1. a) \({98^2} = {\left( {100 - 2} \right)^2} \\= {100^2} - 2.100.2 + {2^2} \\= 10000 - 400 + 4\\ = 9604\)

b) \({87^2} + {27^2} - 54.87\\ = {87^2} - 2.87.27 + {27^2} \\= {\left( {87 - 27} \right)^2} \\= {60^2} = 3600\)

2. \({\left( {x - 3} \right)^2}\\= {x^2} - 2.x.3 + {3^2} \\= {x^2} - 6x + 9\)

\({\left( {3 - x} \right)^2} \\= {3^2} - 2.3.x + {x^2}\\ = 9 - 6x + {x^2}\)

Vậy \({\left( {x - 3} \right)^2} = {\left( {3 - x} \right)^2}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close