Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 12 SGK GDCD lớp 11

  Hãy phân biệt đối tượng lao động với tư liệu lao động của một số ngành sản xuất mà em biết?

 • pic

  Câu 2 trang 12 SGK GDCD lớp 11

  Hãy chỉ ra những điều kiện khách quan, chủ quan để người có sức lao động thực hiện được quá trình lao động.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 12 SGK GDCD lớp 11

  Hãy cho biết vì sao Đảng ta xác định: Phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu?

 • pic

  Câu 4 trang 12 SGK GDCD lớp 11

  Em hãy trình bày những nội dung cơ bản của phát triển kinh tế và biểu hiện của nó ở nước ta hiện nay.

 • pic

  Câu 5 trang 12 SGK GDCD lớp 11

  Nêu một ví dụ về ý nghĩa của sự phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội.

 • pic

  Câu 6 trang 12 SGK GDCD lớp 11

  Vì sao sự phát triển kinh tế phải đặt trong mối quan hệ với sự gia tăng dân số và bảo vệ môi trường?

 • pic

  Câu 7 trang 12 SGK GDCD lớp 11

  Hãy cho biết vài nét về phát triển kinh tế của gia đình mình và em có thể làm gì để phát triển kinh tế gia đình?

 • pic

  Câu 1 trang 26 SGK GDCD lớp 11

  Hãy cho biết những sản phẩm tiêu dùng nào trong gia đình em là hàng hóa, hoặc không phải là hàng hóa? Vì sao?

 • pic

  Câu 2 trang 26 SGK GDCD lớp 11

  Hãy nêu một số ví dụ thể hiện giá trị sử dụng của hàng hóa được phát hiện dần cùng với sự phát triển của khoa học – kĩ thuật.

 • pic

  Câu 3 trang 26 SGK GDCD lớp 11

  Tại sao giá trị hàng hóa không do thời gian lao động cá biệt quyết định, mà do thời gian lao động xã hội cần thiết quyết định?

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài