Quảng cáo
 • Bài 1. Thiên nhiên châu Âu

  1. Trình bày đặc điểm kích thước và hình dạng của châu Âu. Nêu đặc điểm vị trí địa lí của châu Âu. 2. Kể tên và xác định các đồng bằng, các dãy núi chính ở châu Âu. Phân tích đặc điểm các khu vực địa hình đồng bằng và miền núi ở châu Âu.

  Xem lời giải
 • Bài 2. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu

  1. Nhận xét sự thay đổi quy mô dân số châu Âu trong giai đoạn 1950 – 2020. 2. Đặc điểm di cư ở châu Âu. Người nhập cư châu Âu có nguồn gốc từ đâu. 3. Trình bày đặc điểm đô thị hóa ở châu Âu. 4. Vẽ sơ đồ hệ thống hóa các đặc điểm dân cư châu Âu. 5. 3 thành phố của châu Âu nằm ở ven biển. 6. Sưu tầm thông tin và một số hình ảnh về sự phát triển của các đô thị ở châu Âu.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Âu

  1. Trình bày thực trạng khai thác và bảo vệ môi trường nước ở châu Âu. 2. Nhận xét sự thay đổi tỉ lệ một số chất gây ô nhiễm không khí ở châu Âu năm 2019 so với năm 2005. Giải thích vì sao có sự thay đổi đó? Nêu các biện pháp bảo vệ môi trường không khí ở châu Âu. 3. Trình bày vấn đề bảo vệ đa dạng sinh học ở châu Âu....

  Xem lời giải
 • Bài 4. Liên minh châu Âu

  1. Khái quát về Liên minh châu Âu. 2. Nêu tên những hoạt động kinh tế quan trọng của Liên minh châu Âu. Chứng minh Liên minh châu Âu là một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới. 3. Tính tỉ trọng GDP của các trung tâm kinh tế lớn so với toàn thế giới năm 2020 và rút ra nhận xét...

  Xem lời giải
 • Bài 5. Thiên nhiên châu Á

  1. Trình bày đặc điểm vị trí địa lí châu Á. Nêu đặc điểm hình dạng và kích thước châu Á. 2. Kể tên và xác định trên bản đồ các khu vực địa hình của châu Á. Xác định khu vực phân bố khoáng sản chính ở châu Á. Trình bày ý nghĩa của đặc điểm địa hình, khoáng sản đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên...

  Xem lời giải
 • Bài 6. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

  1. Cho biết số dân của châu Á năm 2020. Nhận xét cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của châu Á giai đoạn 2005 - 2020. 2. Trình bày sự phân bố dân cư châu Á. 3. Xác định 10 đô thị đông dân nhất ở châu Á (không tính Liên bang Nga). Cho biết các đô thị lớn của châu Á thường tập trung tại khu vực nào? Vì sao? 4. Trình bày đặc điểm tôn giáo ở châu Á...

  Xem lời giải
 • Bài 7. Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á

  1. Em hãy xác định các khu vực của châu Á và các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ trong từng khu vực. 2. Quan sát bản đồ tự nhiên của từng khu vực của châu Á và các thông tin trong bài, em hãy trình bày đặc điểm tự nhiên của một trong các khu vực ở châu Á...

  Xem lời giải
 • Bài 8. Thực hành: tìm hiểu các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi ở châu Á

  Lựa chọn và tìm hiểu một trong các nền kinh tế lớn và nền kinh tế mới nổi của châu Á như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po để viết báo cáo.

  Xem lời giải
 • Bài 9. Thiên nhiên châu Phi

  1. Nêu đặc điểm hình dạng và kích thước châu Phi. Trình bày đặc điểm vị trí địa lí châu Phi. 2. Phân tích đặc điểm địa hình châu Phi. Cho biết sự phân bố các loại khoáng sản chính ở châu Phi...

  Xem lời giải
 • Bài 10. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi

  1. Nhận xét tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của châu Phi từ giai đoạn 2000 - 2005 đến giai đoạn 2015 - 2020. Cho biết dân số còn tăng nhanh ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế-xã hội châu Phi? 2. Trình bày nguyên nhân và hậu quả của một số vấn đề xã hội ở châu Phi...

  Xem lời giải
 • Quảng cáo