Quảng cáo
 • Bài 1. Thiên nhiên châu Âu

  1. Trình bày đặc điểm kích thước và hình dạng của châu Âu. Nêu đặc điểm vị trí địa lí của châu Âu. 2. Kể tên và xác định các đồng bằng, các dãy núi chính ở châu Âu. Phân tích đặc điểm các khu vực địa hình đồng bằng và miền núi ở châu Âu.

  Xem lời giải
 • Bài 2. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu

  1. Nhận xét sự thay đổi quy mô dân số châu Âu trong giai đoạn 1950 – 2020. 2. Đặc điểm di cư ở châu Âu. Người nhập cư châu Âu có nguồn gốc từ đâu. 3. Trình bày đặc điểm đô thị hóa ở châu Âu. 4. Vẽ sơ đồ hệ thống hóa các đặc điểm dân cư châu Âu. 5. 3 thành phố của châu Âu nằm ở ven biển. 6. Sưu tầm thông tin và một số hình ảnh về sự phát triển của các đô thị ở châu Âu.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Âu

  1. Trình bày thực trạng khai thác và bảo vệ môi trường nước ở châu Âu. 2. Nhận xét sự thay đổi tỉ lệ một số chất gây ô nhiễm không khí ở châu Âu năm 2019 so với năm 2005. Giải thích vì sao có sự thay đổi đó? Nêu các biện pháp bảo vệ môi trường không khí ở châu Âu. 3. Trình bày vấn đề bảo vệ đa dạng sinh học ở châu Âu....

  Xem lời giải
 • Bài 4. Liên minh châu Âu

  1. Khái quát về Liên minh châu Âu. 2. Nêu tên những hoạt động kinh tế quan trọng của Liên minh châu Âu. Chứng minh Liên minh châu Âu là một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới. 3. Tính tỉ trọng GDP của các trung tâm kinh tế lớn so với toàn thế giới năm 2020 và rút ra nhận xét...

  Xem lời giải