Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 62 SGK Hình học 10

  Giải bài 1 trang 62 SGK Hình học 10. Tại sao khi α là một góc nhọn thì giá trị lượng giác này lại chính là các tỉ số lượng giác đã được học ở lớp 9?

 • pic

  Câu 2 trang 62 SGK Hình học 10

  Giải bài 2 trang 62 SGK Hình học 10. Tại sao hai góc bù nhau lại có sin bằng nhau và cosin đối nhau?

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 62 SGK Hình học 10

  Giải bài 3 trang 62 SGK Hình học 10. Nhắc lại định nghĩa tích vô hướng của hai vecto

 • pic

  Câu 4 trang 62 SGK Hình học 10

  Giải bài 4 trang 62 SGK Hình học 10. Trong mặt phẳng Oxy cho vecto...

 • pic

  Câu 5 trang 62 SGK Hình học 10

  Giải bài 5 trang 62 SGK Hình học 10. Hãy nhắc lại định lí cosin trong tam giác. Từ các hệ thức này hãy tính cosA, cosB, cosC theo các cạnh của tam giác.

 • pic

  Câu 6 trang 62 SGK Hình học 10

  Giải bài 6 trang 62 SGK Hình học 10. Từ hệ thức a2 = b2 + c2 – 2bc cosA trong tam giá, hãy suy ra định lí Py-ta-go.

 • pic

  Câu 7 trang 62 SGK Hình học 10

  Giải bài 7 trang 62 SGK Hình học 10. Chứng minh rằng với mọi tam giác ABC, ta có a = 2RsinA; b = 2RsinB; c = 2RsinC, trong đó R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

 • pic

  Câu 8 trang 62 SGK Hình học 10

  Giải bài 8 trang 62 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng:

 • pic

  Câu 9 trang 62 SGK Hình học 10

  Giải bài 9 trang 62 SGK Hình học 10. Cho tam giác ANC có góc A = 600, BC = 6. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.

 • pic

  Câu 10 trang 62 SGK Hình học 10

  Giải bài 10 trang 62 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC có a = 12, b = 16, c = 20. Tính diện tích S tam giác, chiều cao ha, các bán kính R, r của các đường tròn ngoại tiếp...

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài