Lý thuyết Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều Toán 6 Cánh diều

Lý thuyết Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Quảng cáo

1. Hình tam giác đều

Các yếu tố cơ bản của tam giác đều:

- Ba cạnh bằng nhau.

- Ba góc bằng nhau và bằng \({60^0}\)

 

 

 

Cách vẽ tam giác đều \(ABC\) khi biết độ dài một cạnh bằng \(a\).

Bước 1: Dùng thước vẽ đoạn thẳng AB=a cm

Bước 2: Lấy A làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính AB

Bước 3: Lây B làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính BA. Gọi C là giao điểm của 2 đường tròn vừa vẽ

Bước 4: Dùng thước vẽ các đoạn thẳng AC và BC

2. Hình vuông

Một số yếu tố cơ bản của hình vuông

- Bốn cạnh bằng nhau.

- Bốn góc bằng nhau và bằng \({90^0}\).

- Hai đường chéo bằng nhau.

 

Ví dụ: Cho hình vuông ABCD

Bốn cạnh bằng nhau: \(AB = BC = CD = DA;\)

Hai cạnh đối \(AB\) và \(CD;\) \(AD\) và \(BC\) song song với nhau;

Hai đường chéo bằng nhau: \(AC = BD;\)

Bốn góc ở các đỉnh \(A,{\rm{ }}B,{\rm{ }}C,{\rm{ }}D\) là góc vuông.

Cách vẽ hình vuông khi biết độ dài cạnh bằng \(a\):

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng \(AB = a\left( {cm} \right)\)

 

Bước 2: Vẽ đường thẳng vuông góc với \(AB\) tại \(A\). Xác định điểm \(D\) trên đường thẳng đó sao cho \(AD = a\left( {cm} \right)\).

 

Bước 3: Vẽ đường thẳng vuông góc với \(AB\) tại \(B\). Xác định điểm \(C\) trên đường thẳng đó sao cho \(BC = a\left( {cm} \right)\).

 

Bước 4: Nối \(C\) với \(D\) ta được hình vuông \(ABCD\).

 

 

3. Hình lục giác đều

Một số yếu tố cơ bản của hình lục giác đều:

- Sáu cạnh bằng nhau.

- Sáu góc bằng nhau và bằng \({120^0}\).

Ba đường chéo chính bằng nhau.

- AC, BD, CE, DF, EA,FB là các đường chéo phụ của ABCDEF.

 

 

Quảng cáo
close