Lý thuyết hàm số bậc nhất.

Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b,

Quảng cáo

1. Định nghĩa

Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức \(y = ax + b,\) trong đó \(a, b\) là những số cho trước và \(a  ≠ 0.\)

Ví dụ: \(y=-5x;y=2x+1\) là các hàm số bậc nhất.

2. Tính chất

Hàm số bậc nhất \(y = ax + b\) xác định với mọi giá trị của x thuộc R và có tính chất sau:

a) Đồng biến trên R khi \(a > 0\)

b) Nghịch biến trên R khi \(a < 0.\) 

Ví dụ:

Hàm số \(y=3x-5\) có \(a=3>0\) nên là hàm số đồng biến.

Hàm số \(y=-x+2\) có \(a=-1<0\) nên là hàm số nghịch biến.

 Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 2. Hàm số bậc nhất
Quảng cáo
list
close
Gửi bài