Lý thuyết đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau.

Hai đường thẳng y = ax + b và

Quảng cáo

1. Đường thẳng song song

Hai đường thẳng \(y = ax + b\) \((a\ne 0)\) và \(y = a'x + b'\) \((a'\ne 0)\) song song với nhau khi và chỉ khi \(a = a', b ≠ b'\) và trùng nhau khi và chỉ khi \(a = a', b = b'.\)

Ví dụ:

Hai đường thẳng \(y=3x+1\) và \(y=3x-6\) có hệ số \(a=a'=3\) và \(b\ne b'\) \((1\ne -6)\) nên chúng song song với nhau.

Hai đường thẳng \(y=3x+1\) và \(y=3x+1\) có hệ số \(a=a'=3\) và \(b= b'=1\) nên chúng trùng nhau.

2. Đường thẳng cắt nhau

Hai đường thẳng \(y = ax + b\) \((a\ne 0)\) và \(y' = a'x + b'\) \((a'\ne 0)\) cắt nhau khi và chỉ khi \(a ≠ a'.\)

Ví dụ: 

Hai đường thẳng \(y=x\) và \(y=-2x+3\) có hệ số \(a\ne a'\) \((1\ne -2)\) nên chúng cắt nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài