Luyện tập 3 trang 46 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện tính chia:

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Thực hiện tính chia:

a) \(({m^4} - 2{m^2}{n^2} + {n^4}):({m^2} - {n^2})\) ;

b) \((25{x^2} - 81{y^2}):(5x + 9y)\) ;

c) \((8{x^3} + 1):(4{x^2} - 2x + 1)\) .

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\,\,\left( {{m^4} - 2{m^2}{n^2} + {n^4}} \right):\left( {{m^2} - {n^2}} \right)  \cr  & \,\,\,\,\,\, = \left[ {{{\left( {{m^2}} \right)}^2} - 2{m^2}{n^2} + {{\left( {{n^2}} \right)}^2}} \right]:\left( {{m^2} - {n^2}} \right)  \cr  & \,\,\,\,\,\, = {\left( {{m^2} - {n^2}} \right)^2}:\left( {{m^2} - {n^2}} \right)  \cr  & \,\,\,\,\,\, = {{{{\left( {{m^2} - {n^2}} \right)}^2}} \over {{m^2} - {n^2}}} = {m^2} - {n^2}  \cr  & b)\,\,\left( {25{x^2} - 81{y^2}} \right):\left( {5x + 9y} \right)  \cr  & \,\,\,\,\,\, = {{25{x^2} - 81{y^2}} \over {5x + 9y}} = {{{{\left( {5x} \right)}^2} - {{\left( {9y} \right)}^2}} \over {5x + 9y}}  \cr  & \,\,\,\,\,\, = {{\left( {5x - 9y} \right)\left( {5x + 9y} \right)} \over {5x + 9y}} = 5x - 9y  \cr  & c)\,\,\left( {8{x^3} + 1} \right):\left( {4{x^2} - 2x + 1} \right)  \cr  & \,\,\,\,\,\, = {{8{x^3} + 1} \over {4{x^2} - 2x + 1}} = {{{{\left( {2x} \right)}^3} + {1^3}} \over {4{x^2} - 2x + 1}}  \cr  & \,\,\,\,\,\, = {{\left( {2x + 1} \right)\left( {4{x^2} - 2x + 1} \right)} \over {4{x^2} - 2x + 1}} = 2x + 1 \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải