Hoạt động 6 trang 73 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép tính:

Quảng cáo

Đề bài

Thực hiện phép tính:

a) \({{2x + 3} \over {3 - x}} - {3 \over {x - 3}} + {x \over {3 - x}}\) ;

b) \({x \over {3 - x}}.{{x - 3} \over {{x^2}}}\) .

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\,\,{{2x + 3} \over {3 - x}} - {3 \over {x - 3}} + {x \over {3 - x}} = {{2x + 3} \over {3 - x}} + {3 \over {3 - x}} + {x \over {3 - x}}  \cr  &  = {{2x + 3 + 3 + x} \over {3 - x}} = {{3x + 6} \over {3 - x}}  \cr  & b)\,\,{x \over {3 - x}}.{{x - 3} \over {{x^2}}} = {{ - x} \over {x - 3}}.{{x - 3} \over {{x^2}}} = {{ - 1} \over x} \cr} \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài