Câu 7* phần bài tập học theo SGK – Trang 19 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 7* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 19 VBT hoá 9. Hòa tan hoàn toàn 12,1 gam hỗn hợp bột CuO và ZnO cần 100 ml dung dịch HCl 3M....

Quảng cáo

Đề bài

Hòa tan hoàn toàn 12,1 gam hỗn hợp bột CuO và ZnO cần 100 ml dung dịch HCl 3M.

a) Viết các phương trình hóa học.

b) Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu.

c) Hãy tính khối lượng dung dịch H2SO4 nồng độ 20% để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp các oxit trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi x, y là số mol của CuO và ZnO 

a) Các phương trinh hóa học:

                               CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O     

Phản ứng                   x →  2x           x        (mol)

                           ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2

Phản ứng:               y    → 2y       y           (mol)

Giải hệ 2 ẩn 2 phương trình ta có:

\(\left\{ \begin{gathered}
\sum {{n_{{H_2}}} = \,x + y } \hfill \\
\sum {{m_{hh}} = 80x + 81y } \hfill \\ 
\end{gathered} \right. = > \left\{ \begin{gathered}
x = ? \hfill \\
y = ? \hfill \\ 
\end{gathered} \right.\)

c) 

Vì CuO và ZnO phản ứng với H2SO4 theo cùng tỉ lệ mol, nên có thể coi hai oxit như một oxit có công thức chung là MO với số mol = x + y = 0,15 mol

                     MO + H2SO4 → MSO4 + H2O

Dựa vào PTHH, tính được số mol H2SO4 

Lời giải chi tiết

a) Các phương trinh hóa học:

                  CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O     

                  ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2

b) Thành phần % theo khối lượng của các oxit trong hỗn hợp:

nHCl = 3 . \(\frac{100}{1000}\) = 0,3 mol

Gọi x, y là số mol của CuO và ZnO

  CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O     

Phản ứng       x →  2x           x        (mol)

                  ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2

Phản ứng:    y    → 2y         y           (mol)

Từ khối lượng của hỗn hợp và số mol HCl, ta lập hệ phương trình.

  \(\left\{\begin{matrix} 80x + 81y = 12,1 & & \\ 2x + 2y = 0,3& & \end{matrix}\right.\)

Giải hệ ta được x = 0,05 mol = số mol CuO; y = 0,1 mol = số mol ZnO

\(\%CuO = \dfrac{m_{CuO}}{m_{hh}} . 100\% \\= \dfrac{0,05 . 80 . 100}{12,1} = 33\%\)

c) Khối lượng dung dịch axit sunfuric 20% cần dùng: 

Vì CuO và ZnO phản ứng với H2SO4 theo cùng tỉ lệ mol, nên có thể coi hai oxit như một oxit có công thức chung là MO với số mol = x + y = 0,15 mol

                 MO + H2SO4 → MSO4 + H2O

Phản ứng:  0,15  → 0,15     0,15         (mol)

\({m_{{H_2}S{O_4}}} = 0,15 . 98 = 14,7 \,g\)

\({m_{dd\,{H_2}S{O_4}}}= \dfrac{14,7 . 100}{20} = 73,5 \,g\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close