Câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 19 Vở bài tập hoá 9

Câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 19 VBT hoá 9.Có bốn lọ đựng các dung dịch không màu là: HCl, Na2SO4, NaCl, H2SO4, Hãy nhận biết dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp ....

Quảng cáo

Đề bài

Có bốn lọ đựng các dung dịch không màu là: HCl, Na2SO4, NaCl, H2SO4, Hãy nhận biết dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết các phương trình hóa học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

B1: Sử dụng quì tím nhận ra được 2 nhóm: nhóm 1: làm đỏ quì tím HCl, H2SO4 và nhóm 2: không làm đổi màu quì tím: Na2SO4, NaCl.

B2: Cho lần lượt thuốc thử BaCl2 vào mỗi dung dịch trong mỗi nhóm.

B3: Quan sát hiện tượng và kết luận.

Lời giải chi tiết

- Cho quì tím vào 4 dung dịch. Dựa vào màu sắc của quì tím ta chia được 4 dung dịch thành còn 2 nhóm dung dịch:

           Nhóm 1: làm đỏ quì tím HCl, H2SO4 .

           Nhóm 2: không làm đổi màu quì tím: Na2SO4, NaCl.

- Cho lần lượt thuốc thử BaCl2 vào mỗi dung dịch trong nhóm 1. Mẫu nào phản ứng cho hiện tượng là kết tủa trắng thì đó là H2SO4 . Mẫu còn lại không hiện tượng gì đó là HCl.

          BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ trắng + 2HCl

- Cho lần lượt thuốc thử BaCl2 vào mỗi dung dịch trong nhóm 2. Mẫu nào phản ứng cho hiện tượng là kết tủa thì đó là Na2SO4 . Mẫu còn lại không hiện tượng gì đó là NaCl.

         BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ trắng + 2NaCl

   Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close