Câu 23-3, 23-4 phần bài tập tham khảo – Trang 86 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 23-3, 23-4 phần bài tập tham khảo – Trang 86, 87 VBT hoá 8. Thể tích khí H2 thu được ở đktc là bao nhiêu khi cho 27g Al kim loại phản ứng với lượng dư axit HCl ....

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thể tích khí H2 thu được ở đktc là bao nhiêu khi cho 27g Al kim loại phản ứng với lượng dư axit HCl theo sơ đồ phản ứng sau:

Al + HCl ---> AlCl3 + H2

A. 22,4 lít   B. 44,8 lít    C. 33,6 lít    D. 67,2 lít

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết Tính theo phương trình hóa học Tại đây

Lời giải chi tiết:

nAl = 27 : 27 = 1 mol

            2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

(mol)       1                                   1,5

Vậy VH2 = 1,5. 22,4 = 33,6 lít

Đáp án C

Kết quả phân tích thành phần về khối lượng của một hợp chất: 54%C, 6%H, 40%O. Hợp chất đó có công thức là:

A. C4H5O2   B. C3H7O2    C. C7H10O3   D. C9H12O5

Phương pháp giải:

+) Gọi công thức của hợp chất là CxHyOz

+) Ta có \(x:y:z{\rm{ }} = \dfrac{{\% C}}{{{M_{C}}}}:\dfrac{{\% H}}{{{M_H}}}:\dfrac{{\% O}}{{{M_O}}}\)

=> Tỉ lệ x: y: z => Công thức hợp chất

Lời giải chi tiết:

Gọi công thức của hợp chất là CxHyOz

Ta có \(x:y:z{\rm{ }} = \dfrac{{\% C}}{{{M_{C}}}}:\dfrac{{\% H}}{{{M_H}}}:\dfrac{{\% O}}{{{M_O}}} = \dfrac{{54}}{{12}}:\dfrac{{6}}{{1}}:\dfrac{{40}}{{16}} = 9:12:5\)

Công thức hợp chất là C9H12O5

Đáp án D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close