Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 122 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 122 VBT hoá 9. Phân biệt các chất lỏng CH3COOH; C6H6; C2H5OH bằng cách dùng một chất sau:...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Phân biệt các chất lỏng CH3COOH; C6H6; C2H5OH bằng cách dùng một chất sau:

        A. Na;                  B. dd NaCl;                 C. dd Na2CO3;                  D. Zn;

Phương pháp giải:

Gợi ý: dùng dd Na2CO3

CH3COOH: Tạo khí CO2

C6H6: tách lớp

C2H5OH: tan vào nhau tạo dd đồng nhất

Lời giải chi tiết:

Cho dd Na2CO3 vào 3 chất lỏng trên.

Chất lỏng phản ứng tạo sủi bọt khí là CH3COOH

Chất lỏng tạo với dd Na2CO3 một dung dịch đồng nhất đó là C2H5OH

Chất lỏng phân lớp với dd Na2CO3 đó là C6H6

Câu 2

Cho 100g dd CH3COOH nồng độ x% tác dụng với dd NaHCO3 vừa đủ thấy thoát ra 5,6 lít khí CO2 (đktc)

Giá trị của x là:

A. 20%    B. 10%   C. 15%    D. 25%

Lời giải chi tiết:

PTHH: CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + CO2 + H2O

nCO2 = 5,6 : 22,4 =0,25 mol

nCH3COOH = nCO2 = 0,25 mol

mCH3COOH = 0,25. 60 = 15gam

\(x\%  = {{{m_{C{H_3}COOH}}} \over {{m_{{\rm{dd}}}}}}.100\%  = {{15} \over {100}}.100\%  = 30\% \)

Đáp án C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close