Bài tập 4 trang 32 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 4 trang 32 VBT lịch sử 8: Điền thêm thông tin vào chỗ chấm (....)

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy điền thêm thông tin vào chỗ chấm (....) trong các câu dưới đây sao cho đúng với nội dung bài học:

a) Đại hội thành lập quốc tế thứ hai gồm 395 đại biểu, đại diện cho hầu hết các phong trào công nhân châu Âu(có cả đại biểu Mĩ, Ác-hen-ti-na tham dự), được tiến hành vào ngày … , kỷ niệm … ngày nhân dân Pháp Phá ngục … (1789 - 1889).

b) Đại hội thông qua các nghị quyết quan trọng như sự cần thiết phải thành lập … của giai cấp vô sản ở mỗi nước, đấu tranh giành chính quyền, đòi ngày làm …

c) Nghị quyết quan trọng nhất của Đại hội là nghị quyết lấy ngày … hàng năm làm ngày … để biểu dương lực lượng.

d) Hội thành lập Quốc tế thứ hai có ý nghĩa …. Nó khôi phục tổ chức quốc tế của phong trào công nhân, tiếp tục sự nghiệp đấu tranh cho thắng lợi của chủ nghĩa Mác.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 2: Quốc tế thứ hai (1889 - 1914).

Lời giải chi tiết

a) Đại hội thành lập quốc tế thứ hai gồm 395 đại biểu, đại diện cho hầu hết các phong trào công nhân châu Âu(có cả đại biểu Mĩ, Ác-hen-ti-na tham dự), được tiến hành vào ngày 14-7-1889, kỷ niệm 100 năm ngày nhân dân Pháp Phá ngục Ba-xti (1789 - 1889).

b) Đại hội thông qua các nghị quyết quan trọng như sự cần thiết phải thành lập chính đảng của giai cấp vô sản ở mỗi nước, đấu tranh giành chính quyền, đòi ngày làm 8 giờ.

c) Nghị quyết quan trọng nhất của Đại hội là nghị quyết lấy ngày 1-5 hàng năm làm ngày đoàn kết để biểu dương lực lượng.

d) Hội thành lập Quốc tế thứ hai có ý nghĩa to lớn. Nó khôi phục tổ chức quốc tế của phong trào công nhân, tiếp tục sự nghiệp đấu tranh cho thắng lợi của chủ nghĩa Mác.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close