Bài tập 7 trang 32 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 7 trang 32 VBT lịch sử 8: Trình bày những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Lê-nin.

Quảng cáo

Đề bài

Thành công của cách mạng Nga gắn liền với tên tuổi của lãnh tụ Lê-nin. Em hãy trình bày những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Lê-nin.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 1: Lê-nin và việc thành lập đảng vô sản kiểu mới ở Nga.

Lời giải chi tiết

- Lê-nin sinh ngày 22-4-1870, trong một gia đình nhà giáo tiến bộ. Ông giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm.

- Năm 1893, Lê-nin đến thủ đô Pê-téc-bua và lãnh đạo nhóm công nhân mácxít ở đây.

- Năm 1903, thành lập Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga với Cương lĩnh cách mạng.

=>Lê-nin và Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga dần trở thành lực lượng lãnh đạo phong trào cách mạng ở Nga.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close