Bài tập 3 trang 87 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 87 VBT lịch sử 8: Các hoạt động của cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì do Phan Bội Châu

Quảng cáo

Đề bài

a) Em hãy nêu các hoạt động của cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì do Phan Bội Châu và Huỳnh Thúc Kháng lãnh đạo.

b) Hãy so sánh hoạt động cứu nước của Phan bội Châu với hoạt động cứu nước của Phan Châu Trinh theo các ý sau:

Nội dung

Phan Bội Châu

Phan Châu Trinh

Xu hướng

 

 

Chủ trương

 

 

Hoạt động

 

 

Tác dụng

 

 

c) Cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì có ảnh hưởng như thế nào đối với phong trào quần chúng thời bấy giờ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Cuộc vận động Duy tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908)

Lời giải chi tiết

a)

- Mở trường dạy học theo lối mới.

- Tổ chức các buổi diễn thuyết về các đề tài sinh hoạt xã hội, tình hình thế giới,...

- Tuyên truyền, đả phá các hủ tục phong kiến lạc hậu

- Vận động cải cách trang phục và lối sống.

- Cổ động mở mang công, thương nghiệp.

b)

Nội dung

Phan Bội Châu

Phan Châu Trinh

Xu hướng

Bạo động

Cải cách

Chủ trương

- Đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập dân tộc.

- Thiết lập chính thể quân chủ Lập hiến ở Việt Nam.

- Tranh thủ sự giúp đỡ của nước ngoài (chủ yếu là Nhật Bản).

- Cứu nước bằng biện pháp cải cách: nâng cao dân trí, dân quyền.

- Dựa vào Pháp để đánh đổ ngôi vua và phong kiến hủ bại.

Hoạt động

- Lập Hội Duy tân (1904)

- Tổ chức phong trào Đông du (1905 - 1908).

- Mở cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì (1908).

Tác dụng

- Thức tỉnh tinh thần dân tộc.

- Đáp ứng được phần nào yêu cầu lịch sử đặt ra cho dân tộc vào đầu thế kỉ XX.

- Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho các phong trào đấu tranh yêu nước sau này.

- Giáo dục, nâng cao dân trí, lòng yêu nước. Thức tỉnh tinh thần dân tộc.

- Đáp ứng được phần nào yêu cầu lịch sử đặt ra cho dân tộc vào đầu thế kỉ XX.

- Đáp ứng được phần nào yêu cầu lịch sử đặt ra cho dân tộc vào đầu thế kỉ XX.

c) Dưới ảnh hưởng của cuộc vận động Duy tân, một phong trào chống đi phu, chống sưu thuế đã nổ ra ở Quảng Nam, sau đó nhanh chóng lan rộng ra nhiều tỉnh Trung Kì khác.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close