Bài tập 2 trang 30 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 30 VBT lịch sử 7: Đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời sai về âm mưu chuẩn bị đánh Đại Việt

Quảng cáo

Đề bài

a) Đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời sai về âm mưu chuẩn bị đánh Đại Việt của nhà Tống:

☐ Xúi giục Cham - pa đánh ta từ phía nam.

☐ Cấm nhân dân hai bên biên giới qua lại.

☐ Cho quân sang nước ta cướp bóc, dò la tin tức; ngấm ngầm chuẩn bị lương thực, vũ khí.

☐ Lôi kéo các tù trưởng dân tộc ít người của ta theo Tống.

b) Chọn và điền các từ cho sẵn sau đây:

- đợi giặc

- chiến thắng

- đánh trước

- sẵn sàng

- thế mạnh

vào chỗ (…) của câu dưới dây cho đúng với câu nói của Lý Thường Kiệt:

“Ngồi yên…, không bằng đem quân…để chặn… của giặc”.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta

Lời giải chi tiết

a) ☒ Cho quân sang nước ta cướp bóc, dò la tin tức; ngấm ngầm chuẩn bị lương thực, vũ khí.

b) “Ngồi yên đợi giặc, không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc”

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close