Bài 2 trang 116 SBT sử 11

Giải bài 2 trang 116 sách bài tập Lịch sử 11. Tác động của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đối với nền kinh tế Việt Nam

Quảng cáo

Đề bài

Điền nội dung thích hợp vào bảng dưới đây về tác động của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đối với nền kinh tế Việt Nam.

Lĩnh vực

Nội dung chính sách

Hậu quả

Nông nghiệp

 

 

Công nghiệp

 

 

Thương nghiệp

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Những chuyển biến về kinh tế

Lời giải chi tiết

Lĩnh vực

Nội dung chính sách

Hậu quả

Nông nghiệp

- Nổi bật là chính sách ruộng đất của Pháp.

- Năm 1897, Pháp ép triều Nguyễn kí điều ước “nhượng” quyền “khai khẩn đất hoang” cho chúng.

- Năm 1915, địa chủ người Pháp chiếm 470 000 ha để lập đồn điền ở Bắc và Trung Kì.

- Nông nghiệp dậm chân tại chỗ

- Nông dân Việt Nam vốn đã khốn khổ vì thuế khóa, địa tô, phu phen tạp dịch, nạn cướp đất lập đồn điền, dựng nhà máy của Pháp. Mất đất, họ đến các công trường, hầm mỏ và đồn điền xin việc. Nông dân Việt Nam là động lực cách mạng to lớn.

Công nghiệp

Chú trọng khai thác mỏ than và kim loại, ngoài ra ngành công nghiệp phục vụ đời sống như điện, nước, bưu điện cũng lần lượt ra đời.

- Cuộc khai thác của Pháp làm xuất hiện nền công nghiệp thuộc địa mang yếu tố thực dân (phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa)

Thương nghiệp

Pháp độc quyền thu thuế xuất nhập khẩu.

Việt Nam trở thành thị trường độc chiếm của tư bản Pháp

Loigiaihay.com

 • Bài 3 trang 116 SBT sử 11

  Giải bài 3 trang 116 sách bài tập Lịch sử 11. Điền những nội dung thích hợp vào bảng sau đây để thấy được những biến chuyển trong cơ cấu xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX

 • Bài 4 trang 117 SBT sử 11

  Giải bài 4 trang 117 sách bài tập Lịch sử 11. Điền những nội dung thích hợp vào bảng dưới đây về các giai cấp và tầng lớp trong xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX

 • Bài 5 trang 118 SBT sử 11

  Giải bài 5 trang 118 sách bài tập Lịch sử 11. Tại sao nói cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam đã tạo ra những điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc

 • Bài 1 trang 114 SBT sử 11

  Giải bài 1 trang 114 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close