Bài 1 trang 114 SBT sử 11

Giải bài 1 trang 114 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng 

Câu 1

Thực dân Pháp đã thực hiện chính sách nào ở nước ta ngay từ khi tiến hành công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất?

A. Chính sách "Chia để trị"

B. Chính sách "Dùng người Việt trị người Việt"

C. Chính sách "Đồng hóa"

D. Chính sách "Khủng bố trắng"

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Những chuyển biến về kinh tế

Lời giải chi tiết:

Thực dân Pháp đã thực hiện chính sách chia để trị ở nước ta ngay từ khi tiến hành công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.

Chọn A

Câu 2

Trong quá trình khai thác thuộc địa ở Việt Nam, thực dân Pháp chú trọng ngành nào?

A. Ngành công nghiệp nặng

B. Ngành công nghiệp nhẹ

C. Ngành khai thác mỏ

D. Ngành luyện kim và cơ khí

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Những chuyển biến về kinh tế

Lời giải chi tiết:

Ban đầu tư bản Pháp tập trung vào việc khai thác mỏ (than đá, thiếc, kẽm..) ở Hòn Gai, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Quảng Nam… Bên cạnh đó, những cơ sở công nghiệp, phục vụ đời sống như điện nước, bưu điện…cũng lần lượt ra đời.

Chọn A

Câu 3

Chính sách thâm độc nhất của thực dân Pháp về nông nghiệp ở Việt Nam trong quá trình khai thác thuộc địa là:

A. Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất của nông dân

B. Lập các đồn điền để trồng cây công nghiệp

C. Thu mua lương thực với giá rẻ mạt đối với nông dân

D. Tăng các loại thuế đối với sản xuất nông nghiệp

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Những chuyển biến về kinh tế

Lời giải chi tiết:

Chính sách thâm độc nhất của thực dân Pháp về nông nghiệp ở Việt Nam trong quá trình khai thác thuộc địa là việc đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất của nông dân. Năm 1897, thực dân Pháp ép triều đình nhà Nguyễn “nhượng” quyền “khai khẩn đất hoang” cho chúng.

Chọn A

Câu 4

Qua cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, phương thức sản xuất nào từng bước du nhập vào Việt Nam

A. Phương thức sản xuất công nghiệp

B. Phương thức sản xuất phong kiến

C. Phương thức sản xuất thực dân

D. Phương thức sản xuất TBCN

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Những chuyển biến về kinh tế

Lời giải chi tiết:

Với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa từng bước du nhập vào Việt Nam.

Chọn D

Câu 5

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam, thực dân Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột nào?

A. Phương thức bóc lột tư bản chủ nghĩa

B. Phương thức bóc lột phong kiến

C. Phương thức bóc lột thực dân

D. Phương thức bóc lột công nghiệp

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Những chuyển biến về kinh tế

Lời giải chi tiết:

Tuy vậy, khi tiến hành khai thác, thực dân Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột phong kiến trong mọi lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội.

Chọn B

Câu 6

Trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, xã hội Việt Nam có hai giai cấp cơ bản là:

A. Địa chủ phong kiến và tiểu tư sản

B. Địa chủ phong kiến và tư sản

C. Địa chủ phong kiến và nông dân

D. Công nhân và nông dân

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Nêu những chuyển biến về xã hội

Lời giải chi tiết:

Trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, xã hội Việt Nam có hai giai cấp cơ bản là: Địa chủ phong kiến và nông dân.

Chọn C

Câu 7

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam đã làm xuất hiện các giai cấp và tầng lớp mới, đó là:

A. Địa chủ nhỏ và công nhân

B. Công nhân, tư sản dân tộc và tiểu tư sản

C. Công nhân, nông dân và tư sản dân tộc

D. Công nhân, nông dân và tiểu tư sản

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Nêu những chuyển biến về xã hội

Lời giải chi tiết:

Cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp không chỉ làm phân hóa những giai cấp cũ trong xã hội mà còn làm xuất hiện những lực lượng xã hội mới: Công nhân, tư sản dân tộc và tiểu tư sản.

Chọn B

Câu 8

Lực lượng xã hội nào tiếp thu luồng tư tưởng mới từ bên ngoài vào Việt Nam đầu thế kỉ XX?

A. Nông dân

B. Công nhân

C. Sĩ phu yêu nước tiến bộ và các tầng lớp nhân dân đô thị

D. Sĩ phu yêu nước phong kiến

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Nêu những chuyển biến về xã hội

Lời giải chi tiết:

Lực lượng xã hội nào tiếp thu luồng tư tưởng mới từ bên ngoài vào Việt Nam đầu thế kỉ XX là các sĩ phu yêu nước tiến bộ và các tầng lớp nhân dân đô thị.

Chọn C

Câu 9

Cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX đã gắn việc đánh đuổi thực dân Pháp với:

A. Đánh đuổi phong kiến tay sai

B. Cải biến xã hội

C. Giành độc lập dân tộc

D. Giải phóng giai cấp nông dân

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Nêu những chuyển biến về xã hội

Lời giải chi tiết:

Như vậy, cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp làm nảy sinh những lực lượng xã hội mới. Sự biến đổi này đã tạo ra những điều kiện bên trong cho vận động giải phóng dân tộc theo xu hướng mới ở đầu thế kỉ XX.

Chọn B

Loigiaihay.com

 • Bài 2 trang 116 SBT sử 11

  Giải bài 2 trang 116 sách bài tập Lịch sử 11. Tác động của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đối với nền kinh tế Việt Nam

 • Bài 3 trang 116 SBT sử 11

  Giải bài 3 trang 116 sách bài tập Lịch sử 11. Điền những nội dung thích hợp vào bảng sau đây để thấy được những biến chuyển trong cơ cấu xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX

 • Bài 4 trang 117 SBT sử 11

  Giải bài 4 trang 117 sách bài tập Lịch sử 11. Điền những nội dung thích hợp vào bảng dưới đây về các giai cấp và tầng lớp trong xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX

 • Bài 5 trang 118 SBT sử 11

  Giải bài 5 trang 118 sách bài tập Lịch sử 11. Tại sao nói cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam đã tạo ra những điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close