Bài 12 trang 91 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 12 trang 91 VBT toán 9 tập 1. Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn 45 độ...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn 45o

sin60o; cos75o; sin52o30’; cot82o; tan80o

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Vận dụng kiến thức : Cho hai góc \(\alpha \) và \(\beta \) phụ nhau \(\left( {\alpha  + \beta  = {{90}^o}} \right)\).

Ta có: \(\sin \alpha  = \cos \beta ;\,\,\cos \alpha  = \sin \beta ;\)\(\tan \alpha  = \cot \beta ;\,\,\cot \alpha  = \tan \beta \). 

Lời giải chi tiết

\(\sin {60^o} = \cos \left( {{{90}^o} - {{60}^o}} \right) = \cos {30^o},\) \(\cos {75^o} = \sin \left( {{{90}^o} - {{75}^o}} \right) = \sin {15^o},\)

\(\sin {52^o}30' = \cos \left( {{{90}^o} - {{52}^o}30'} \right) = \cos {37^o}30',\)

\(\cot {82^o} = \tan \left( {{{90}^o} - {{82}^o}} \right) = \tan {8^o},\)

\(\tan {80^o} = \cot \left( {{{90}^o} - {{80}^o}} \right) = \cot {10^o}.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài