Bài 1 trang 95 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 95 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Đề bài

1. Sau khi vua Lê Hiến Tông chết, các vua Lê đã

A. không còn quan tâm đến việc triều chính, chỉ lo ăn chơi sa đoạ.

B. chăm lo củng cố và xây dựng đất nước.

C. rất coi trọng vấn đề bảo vệ an ninh đất nước.

D. quan tâm xây dựng và phát triển nền kinh tế toàn diện.

2. Sự sụp đổ của nhà Lê sơ và sự thành lập nhà Mạc được đánh dấu bằng sự kiện

A. Mạc Đăng Dung được vua Lê nhường ngôi năm 1527.

B. Quốc công Thái phó Mạc Đăng Dung được nhân dân suy tôn lên làm vua năm 1527.

C. Thế lực phong kiến họ Mạc hợp quân chống lại vua Lê và giành được quyền lực vào năm 1527.

D. Năm 1527, nhận thấy sự bất lực và suy sụp của dòng họ Lê, Mạc Đăng Dung ép vua Lê nhường ngôi và thành lập triều Mạc.

3. Trong những năm đầu thành lập, nhà Mạc đã xây dựng chính quyền theo mô hình nào?

A. Theo mô hình nhà nước thời Lý – Trần.

B. Theo mô hình cũ của nhà Lê.

C. Giữ nguyên bộ máy quan lại của nhà Lê.

D. Theo mô hình của nhà Minh ở Trung Quốc.

4. Sau khi thành lập, nhà Mạc phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất là

A. nạn đói hoành hành, nhân dân nổi dậy khắp nơi.

B. sự chống đối của các thế lực phong kiến nhằm tranh chấp quyền hành, nhất là con cháu nhà Lê.

C. nạn giặc dã xâm lấn lãnh thổ ở phía nam.

D. bị nhà Minh xâm lược ở phía bắc và sự chống đối của một số quan lại cũ của nhà Lê ở phía nam.

5. Nhà Mạc thực hiện việc tuyển lựa quan lại theo hình thức

A. chỉ chọn những người trong tôn thất nhà Mạc.

B. tổ chức thi cử.

C. tuyển chọn trong con em quan lại đương triều.

D. tiến cử người tài giỏi từ các địa phương.

6. Nhà Mạc tập trung xây dựng một lực lượng quân đội mạnh nhằm mục đích chính là

A. đối phó với cuộc xâm lược của nhà Minh

B. đối phó với mọi tình hình có thể xảy ra.

C. chuẩn bị chiến tranh xâm lược các nước láng giềng.

D. mở rộng lãnh thổ xuống phía nam.

7. Thế kỉ XVI, nước ta ở trong tình trạng bị chia cắt bởi cục diện

A. Nam triều – Bắc triều

B. vua Lê – chúa Trịnh.

C. Đàng Ngoài – Đàng Trong.

D. họ Trịnh – họ Nguyễn.

8. Chiến tranh Nam - Bắc triều diễn ra do

A. mâu thuẫn Lê - Trịnh.   

B. mâu thuẫn Lê - Mạc.     

C. mâu thuẫn Trịnh - Nguyễn.

D. mâu thuẫn Trịnh - Mạc.

9. Chiến tranh Nam - Bắc triều đưa đến kết quả

A. nhà Lê thất bại.

B. nhà Mạc bị lật đổ.

C. nhà Mạc giành và nắm chính quyền trong cả nước.

D. không phân chia thắng bại.

10. Vì sao chúa Trịnh lấn át quyền vua Lê?

A. Thế lực vua Lê ngày càng yếu.     

B. Vua Lê đồng ý trao quyền lực cho chúa Trịnh.

C. Họ Trịnh có công chính trong việc đánh đổ nhà Mạc.     

D. Nhà Lê không được quan lại và nhân dân ủng hộ như trước.

11. Chọn ý đúng để hoàn thiện đoạn tư liệu sau: Năm 1627, cuộc chiến tranh … bùng nổ, kéo dài đến cuối năm 1672. Không phân được thắng bại, hai bên giảng hòa, lấy … làm giới tuyến, chia đất nước làm … với hai chính quyền riêng biệt.

A. Trịnh - Nguyễn … sông Gianh … Đàng Ngoài và Đàng Trong.

B. Lê - Trịnh … sông Gianh … Đàng Ngoài và Đàng Trong.

C. Nam triều - Bắc triều … sông Bến Hải … Bắc Kì và Nam Kì.

D. Lê - Trịnh - Nguyễn … sông Mã … Bắc Bộ và Nam Bộ.

12. Thực chất, quyền lực ở Đàng Ngoài thuộc về

A. vua Lê.             

B. chúa Trịnh.      

C. nhà Mạc.

D. vua Lê - chúa Trịnh.

13. Từ sau thế kỉ XVII, chính quyền ở Đàng Trong thuộc về

A. vua Lê.                  C. nhà Mạc

B. chúa Trịnh             D. chúa Nguyễn.

14. Từ nửa sau thế kỉ XVII, trung tâm của Đàng Trong là

A. Phú Xuân (Huế)                       

B. Hội An (Quảng Nam).               

C. Thuận An (Đà Nẵng)

D. Thanh Hà (Huế).

15. Đất nước ta bị chia cắt trong những thế kỉ XVI -  XVIII là do

A. nhu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

B. quyền lợi của các tập đoàn phong kiến trong nước.

C. sự phát triển của các cùng miền đất nước theo các chiều hướng khác nhau.

D. những biến động của tình hình thế giới tác động đến nước ta.

16. Đất nước Đại Việt bị chia cắt kéo dài gần hai thế kỉ chứng tỏ

A. đất nước bước vào thời kì khủng hoảng.

B. chế độ phong kiến chuyên chế tập quyền bị phá vỡ.

C. sự thoái hoá của giai cấp thống trị sau khi nạn ngoại xâm đã bị đánh bại và quốc gia thống nhất được củng cố.

D. báo hiệu cuộc khủng hoảng suy vong của chế độ phong kiến Việt Nam.

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự sụp đổ của triều Lê sơ. Nhà Mạc được thành lập

Lời giải:

Sau khi vua Lê Hiến Tông chết, các vua Lê đã không còn quan tâm đến việc triều chính, chỉ lo ăn chơi sa đoạ.

Chọn: A

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự sụp đổ của triều Lê sơ. Nhà Mạc được thành lập

Lời giải:

Sự sụp đổ của nhà Lê sơ và sự thành lập nhà Mạc được đánh dấu bằng sự kiện năm 1527, nhận thấy sự bất lực và suy sụp của dòng họ Lê, Mạc Đăng Dung ép vua Lê nhường ngôi và thành lập triều Mạc.

Chọn: D

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự sụp đổ của triều Lê sơ. Nhà Mạc được thành lập

Lời giải:

Trong những năm đầu thành lập, nhà Mạc đã xây dựng chính quyền theo mô hình cũ của nhà Lê.

Chọn: B

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự sụp đổ của triều Lê sơ. Nhà Mạc được thành lập

Lời giải:

Sau khi thành lập, nhà Mạc phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất là bị nhà Minh xâm lược ở phía bắc và sự chống đối của một số quan lại cũ của nhà Lê ở phía nam.

Chọn: D

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự sụp đổ của triều Lê sơ. Nhà Mạc được thành lập

Lời giải:

Nhà Mạc thực hiện việc tuyển lựa quan lại theo hình thức tổ chức thi cử.

Chọn: B

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự sụp đổ của triều Lê sơ. Nhà Mạc được thành lập

Lời giải:

Nhà Mạc tập trung xây dựng một lực lượng quân đội mạnh nhằm mục đích chính là đối phó với mọi tình hình có thể xảy ra.

Chọn: B

Câu 7

Phương pháp: Xem lại mục 2. Đất nước bị chia cắt

Lời giải:

Thế kỉ XVI, nước ta ở trong tình trạng bị chia cắt bởi cục diện Đàng Ngoài – Đàng Trong.

Chọn: C

Câu 8

Phương pháp: Xem lại mục 2. Đất nước bị chia cắt

Lời giải:

Chiến tranh Nam - Bắc triều diễn ra do mâu thuẫn Lê - Mạc.

Chọn: B

Câu 9

Phương pháp: Xem lại mục 2. Đất nước bị chia cắt

Lời giải:

Chiến tranh Nam - Bắc triều đưa đến kết quả nhà Mạc bị lật đổ.

Chọn: B

Câu 10

Phương pháp: Xem lại mục 2. Đất nước bị chia cắt

Lời giải:

Chúa Trịnh lấn át quyền vua Lê vì thế lực vua Lê ngày càng yếu.  

Chọn: A

Câu 11

Phương pháp: Xem lại mục 2. Đất nước bị chia cắt

Chọn: A

Câu 12

Phương pháp: Xem lại mục 3. Nhà nước phong kiến ở Đàng Ngoài

Lời giải:

Thực chất, quyền lực ở Đàng Ngoài thuộc về chúa Trịnh.

Chọn: B

Câu 13

Phương pháp: Xem lại mục 4. Chính quyền ở Đàng Trong

Lời giải:

Từ sau thế kỉ XVII, chính quyền ở Đàng Trong thuộc về chúa Nguyễn.

Chọn: D

Câu 14

Phương pháp: Xem lại mục 4. Chính quyền ở Đàng Trong

Lời giải:

Từ nửa sau thế kỉ XVII, trung tâm của Đàng Trong là Phú Xuân (Huế).

Chọn: A

Câu 15

Phương pháp: Xem lại mục 2. Đất nước bị chia cắt

Lời giải:

Đất nước ta bị chia cắt trong những thế kỉ XVI - XVIII là do quyền lợi của các tập đoàn phong kiến trong nước.

Chọn: B

Câu 16

Phương pháp: Xem lại mục 2. Đất nước bị chia cắt

Lời giải:

Đất nước Đại Việt bị chia cắt kéo dài gần hai thế kỉ chứng tỏ sự thoái hoá của giai cấp thống trị sau khi nạn ngoại xâm đã bị đánh bại và quốc gia thống nhất được củng cố.

Chọn: C

Loigiaihay.com

 

 • Bài 2 trang 97 SBT sử 10

  Giải bài tập 2 trang 97 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước ý đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước ý sai

 • Bài 3 trang 98 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 98 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền sự kiện lịch sử dân tộc cho phù hợp với mốc thời gian

 • Bài 4 trang 98 SBT sử 10

  Giải bài tập 4 trang 98 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy nêu suy nghĩ của em về vai trò của vương triều Mạc

 • Bài 5 trang 98 SBT sử 10

  Giải bài tập 5 trang 98 sách bài tập Lịch sử 10. Nêu nguyên nhân của các cuộc chiến tranh phong kiến: Nam - Bắc triều

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close