Bài 1 trang 46 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 46 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

Quảng cáo

Đề bài

1. Nguyên nhân sâu xa đưa đến các cuộc phát kiến địa lí là 

A. sự bùng nổ vế dân số đặt ra yêu cầu cấp thiết tìm ra những vùng đất mới.

B. sự phát triển của nền sản xuất đặt ra nhu cầu cấp thiết về nguyên liệu, thị trường, nguồn hương liệu và vàng bạc.

C. thoả mãn nhu cầu muốn tìm hiểu, khám phá thế giới của con người.

D. con đường giao lưu buôn bán từ Tây Âu qua Tây Á sang phương Đông bị người Arập độc chiếm.

2. Tiền đề quan trọng nhất để thực hiện được các cuộc phát kiến địa lí là

A. sự tài trợ về tài chính của chính phủ các nước Tây Âu.

B. ước mơ chinh phục tự nhiên, lòng ham hiểu biết của con người.

C. khoa học - kĩ thuật, đặc biệt là ngành hàng hải, phát triển.

D. thương nhân châu Âu có nhiều kinh nghiệm hành trình sang phương Đông

3. Các nước đi tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lí là

A. Anh, Hà Lan.                       

B. Hi Lạp, Italia. 

C. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

D. Tây Ban Nha, Anh.

4. Hệ quả quan trọng nhất của phát kiến địa lí đối với Tây Âu thời hậu kì trung đại là

A. tìm được nguồn hương liệu và thị trường mới, đáp ứng nhu cầu của nền  sản xuất.

B. đem lại những hiểu biết về những vùng đất mới, dân tộc mới.

C. mở mang nhận thức khoa học của con người.

D. thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của quan hệ sản xuất phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.

5. Các cuộc phát kiến địa lí để lại hậu quả là

A. thúc đẩy quá trình tan rã của chế độ phong kiến tập quyền.

B. bắt đầu thời kì đẩy mạnh xâm lược, cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ da đen.

C. rất nhiều người đã phải bỏ mạng trong các cuộc hành trình phát kiến địa lí.

D. gồm tất cả các ý trên

6. Tầng lớp quý tộc, thương nhân ở châu Âu đã tích luỹ số vốn ban đầu bằng nhiều cách, ngoại trừ

A. dùng bạo lực, cướp đoạt ruộng đất của nông dân, tước đoạt tư liệu sản xuất của thợ thủ công.

B. cướp bóc thực dân đối với các nước châu Mĩ, châu Phi và châu Á.

C. đầu tư vốn vào các thuộc địa để thu lợi nhuận.

D. bóc lột sức lao động của người lao động trong nước.

7. Hình thức tổ chức sản xuất không phải xuất hiện ở Tây Âu thời hậu kì trung đại là

A. công trường thủ công.                           

C. công ti thương mại.

B. đồn điền, trang trại.

D. phường hội

8. Nét mới trong phương thức bóc lột ở nông thôn thời hậu kì trung đại là

A. lãnh chúa giao đất cho nông nô cày cấy để thu tô, thuế.

B. thợ thủ công lao động trong các xưởng thủ công của lãnh chúa và nộp hiện vật.

C. nông dân nhận ruộng đất của lãnh chúa phải nộp nhiều thứ thuế.

D. nông nô bị biến thành công nhân nông nghiệp, làm việc cho chủ đất theo chế độ làm công ăn lương.

9. Quan hệ sản xuất được xác lập ở Tây Âu thời hậu kì trung đại là

A. quan hệ bóc lột của chủ đất đối với nông nô.

B. quan hệ bóc lột của lãnh chúa đối với thợ thủ công.

C. quan hệ "phong quân và bồi thần"

D. quan hệ chủ và thợ, chủ ruộng đất và công nhân nông nghiệp.

10. Các giai cấp mới được hình thành trong xã hội Tây Âu thời hậu kì trung đại là

A. lãnh chúa và vô sản.  

B. tư sản và nông dân.  

C. chủ nô và nô lệ.

D. tư sản và vô sản.

11. Trong giai đoạn đầu, giai cấp tư sản đấu tranh chống chế độ phong kiến bằng hình thức như 

A. không nộp thuế cho nhà vua.

B. tổ chức đấu tranh chống vua chúa phong kiến.

C. đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá

D. làm cách mạng lật đổ chế độ phong kiến

12. Hãy kết nối nội dung ở cột bên trái với cột bên phải cho phù hợp về nguồn gốc hình thành hai giai cấp tư sản và vô sản. 

1. Giai cấp vô sản

 

2. Giai cấp tư sản

a) chủ xưởng

b) nông dân bị mất đất

c) chủ đất

d) thợ thủ công bị phá sản

e) thương nhân

A. 1-b, d; 2-a, c, e.

B. 1-b, c; 2-a, d, e.

C. 1-a, b; 2-c, d, e.

D. 1-d, e; 2-a, b, c.

13. Quê hương của phong trào Văn hoá Phục hưng là

A. Hi Lạp.                      C. Anh.

B. Italia.                         D. Pháp.

14. Các nhà văn hóa Phục hưng tiêu biểu là

A. Rabơle, Đêcáctơ, Lêôna đơ Vanhxi, Sếchxpia.

B. Hômme, Talét, Pitago, Ơcolit.

C. Viếcghin, Lucrexơ, Bandắc, Vichto Huygô.

D. gồm tất cả các nhân vật trên.

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Những cuộc phát kiến địa lí

Lời giải:

Nguyên nhân sâu xa đưa đến các cuộc phát kiến địa lí là sự phát triển của nến sản xuất đặt ra nhu cầu cấp thiết về nguyên liệu, thị trường, nguồn hương liệu và vàng bạc.

Chọn: B

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Những cuộc phát kiến địa lí

Lời giải:

Tiền đề quan trọng nhất để thực hiện được các cuộc phát kiến địa lí là khoa học - kĩ thuật, đặc biệt là ngành hàng hải, phát triển.

Chọn: C

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 1. Những cuộc phát kiến địa lí

Lời giải:

Các nước đi tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lí là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

Chọn: C

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 1. Những cuộc phát kiến địa lí

Lời giải:

Hệ quả quan trọng nhất của phát kiến địa lí đối với Tây Âu thời hậu kì trung đại là đem lại những hiểu biết về những vùng đất mới, dân tộc mới.

Chọn: B

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 1. Những cuộc phát kiến địa lí

Lời giải:

Các cuộc phát kiến địa lí để lại hậu quả là thúc đẩy quá trình tan rã của chế độ phong kiến tập quyền, bắt đầu thời kì đẩy mạnh xâm lược, cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ da đen, rất nhiều người đã phải bỏ mạng trong các cuộc hành trình phát kiến địa lí.

Chọn: D

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 2. Sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản ở Tây Âu

Lời giải:

Tầng lớp quý tộc, thương nhân ở châu Âu đã tích luỹ số vốn ban đầu bằng nhiều cách, ngoại trừ đầu tư vốn vào các thuộc địa để thu lợi nhuận.

Chọn: C

Câu 7

Phương pháp: Xem lại mục 2. Sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản ở Tây Âu

Lời giải:

Hình thức tổ chức sản xuất không phải xuất hiện ở Tây Âu thời hậu kì trung đại là phường hội.

Chọn: D

Câu 8

Phương pháp: Xem lại mục 2. Sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản ở Tây Âu

Lời giải:

Nét mới trong phương thức bóc lột ở nông thôn thời hậu kì trung đại là nông nô bị biến thành công nhân nông nghiệp, làm việc cho chủ đất theo chế độ làm công ăn lương.

Chọn: D

Câu 9

Phương pháp: Xem lại mục 2. Sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản ở Tây Âu

Lời giải:

Quan hệ sản xuất được xác lập ở Tây Âu thời hậu kì trung đại là quan hệ chủ và thợ, chủ ruộng đất và công nhân nông nghiệp.

Chọn: D

Câu 10

Phương pháp: Xem lại mục 2. Sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản ở Tây Âu

Lời giải:

Các giai cấp mới được hình thành trong xã hội Tây Âu thời hậu kì trung đại là tư sản và vô sản.

Chọn: D

Câu 11

Phương pháp: Xem lại mục 3. Phong trào Văn hóa Phục Hưng

Lời giải:

Trong giai đoạn đầu, giai cấp tư sản đấu tranh chống chế độ phong kiến bằng hình thức như đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá

Chọn: C

Câu 12

Phương pháp: Xem lại mục 2. Sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản ở Tây Âu

Lời giải:

- Giai cấp tư sản ra đời là những chủ xưởng, chủ ngân hàng, chủ đồn điền,...

- Giai cấp vô sản: Những người làm thuê, bị bóc lột.

Chọn: A

Câu 13

Phương pháp: Xem lại mục 3. Phong trào Văn hóa Phục Hưng

Lời giải:

Quê hương của phong trào Văn hoá Phục hưng là Italia.

Chọn: B

Câu 14

Phương pháp: Xem lại mục 3. Phong trào Văn hóa Phục Hưng

Lời giải:

Các nhà văn hóa Phục hưng tiêu biểu là Rabơle, Đêcáctơ, Lêôna đơ Vanhxi, Sếchxpia.

Chọn: A

Loigiaihay.com

 

 • Bài 2 trang 48 SBT sử 10

  Giải bài tập 2 trang 48 sách bài tập Lịch sử 10. Nối tên nhân vật ở ô bên trái với nội dung ở ô bên phải cho phù hợp

 • Bài 3 trang 49 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 49 sách bài tập Lịch sử 10. Tóm tắt các cuộc phát kiến địa lí chính diễn ra hồi cuối thế kỉ XV

 • Bài 4 trang 49 SBT sử 10

  Giải bài tập 4 trang 49 sách bài tập Lịch sử 10. Nguyên nhân, điều kiện và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí

 • Bài 5 trang 50 SBT sử 10

  Giải bài tập 5 trang 50 sách bài tập Lịch sử 10. Em hiểu thế nào là tích luỹ tư bản nguyên thuỷ?

 • Bài 6 trang 50 SBT sử 10

  Giải bài tập 6 trang 50 sách bài tập Lịch sử 10. Văn hóa Phục hưng là gì? Nguyên nhân xuất hiện và ý nghĩa

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close