Bài 1 trang 40 SBT sử 11

Giải bài 1 trang 40 sách bài tập Lịch sử 11. Khoanh tròn chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng

Quảng cáo

Đề bài

Khoanh tròn chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng

1. Lịch sử thế giới cận đại được mở đầu bằng sự kiện

A. Cách mạng tư sản Hà Lan (1566)

B. Cách mạng tư sản Anh (1642)

C. Cách mạng tư sản Pháp (1789)

D. Công xã Pa-ri (1871)

2. Lãnh đạo cuộc cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII là

A. Giai cấp tư sản

B. Quý tộc phong kiến

C. Giai cấp vô sản

D. Sự liên minh giữa quý tộc mới và giai cấp tư sản

3. Lãnh đạo cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ thế kỉ XVIII là: 

A. Giai cấp tư sản và chủ nô

B. Giai cấp nông dân và nô lệ

C. Giai cấp vô sản

D. Giai cấp tư sản liên minh với nông dân

4. Máy móc được phát minh và sử dụng đầu tiên trong lĩnh vực

A. Công nghiệp dệt

B. Khai mỏ

C. Giao thông vận tải

D. Nông nghiệp 

5. Cuộc đấu tranh kéo dài nhất trong phong trào công nhân thế giới nửa đầu thế kỉ XIX là:

A. Khởi nghĩa của công nhân dệt Li-ông (Pháp).

B. Khởi nghĩa công nhân dệt Sơ-lê-din (Đức)

C. Phong trào hiến chương ở Anh

D. Khởi nghĩa của công nhân ngoại ô Luân Đôn (Anh)

6. Chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản được gọi là

A. Đế quốc phong kiến quân phiệt

B. Đế quốc thực dân

C. Đế quốc cho vay nặng lãi

D. Đế quốc quân phiệt, hiếu chiến

7. Trong những năm 140-1842, ở Trung Quốc diễn ra sự kiện gì

A. Từ Hi thái hậu lên nắm quyền, buông rèm nhiếp chính

B. Thực dân Anh tiến hành xâm lược Trung Quốc thông qua cuộc chiến tranh thuốc phiện

C. Lương Khải Siêu và Khang Hữu Vi thực hiện cuộc vận động Duy Tân

D. Khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc bùng nổ

8. Lãnh đạo cuộc cách mạng Nga 1905-1907 là

A. Giai cấp tư sản

B. Nga hoàng A-lếch-xan II

C. Giai cấp vô sản Nga

D. Nông dân và binh lính

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Dựa vào kiến thức đã học về các cuộc Cách mạng tư sản để trả lời

Lời giải: Lịch sử thế giới cận đại được mở đầu bằng sự kiện Cách mạng tư sản Hà Lan (1566).

Chọn A

Câu 2

Phương pháp: Dựa vào kiến thức đã học trong phần Lịch sử thế giới cận đại Cách mạng Tư sản Anh

Lời giải: Lãnh đạo cuộc cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII là sự liên minh giữa quý tộc mới và giai cấp tư sản

Chọn D

Câu 3

Phương pháp: Dựa vào nội dung kiến thức đã học về Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Lời giải: Lãnh đạo cuộc cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII là sự liên minh giữa quý tộc mới và giai cấp tư sản giai cấp tư sản liên minh với nông dân

Chọn D

Câu 4

Phương pháp: Dựa vào kiến thức đã học về cách mạng công nghiệp để trả lời

Lời giải: Máy móc được phát minh và sử dụng đầu tiên trong lĩnh vực công nghiệp dệt.

Chọn A

Câu 5

Phương pháp: Dựa vào kiến thức đã học về phong trào công nhân để trả lời

Lời giải: Cuộc đấu tranh kéo dài nhất trong phong trào công nhân thế giới nửa đầu thế kỉ XIX là phong trào hiến chương ở Anh.

Chọn C

Câu 6

Phương pháp: Xem lại Bài 1. Nhật Bản

Lời giải: Chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản được gọi là Đế quốc phong kiến quân phiệt

Chọn A

Câu 7

Phương pháp: Xem lại Bài 3. Trung Quốc

Lời giải: Thực dân Anh đã tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc, được gọi là Chiến tranh thuốc phiện (bắt đầu từ tháng 6-1940 và kết thúc vào tháng 8-1842).

Chọn B

Câu 8

Phương pháp: Xem lại Phong trào công nhân Nga và cuộc cách mạng 1905-1907

Lời giải: Lãnh đạo cuộc cách mạng Nga 1905-1907 là Giai cấp vô sản Nga

Chọn C

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
close