Bài 6 trang 44 SBT sử 11

Giải bài 6 trang 44 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền những nội dung còn thiếu để hoàn thiện bảng sau

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền những nội dung còn thiếu để hoàn thiện bảng sau:

Tên nước

Thời gian

Các phong trào tiêu biểu

Đối tượng đấu tranh

Trung Quốc

1851 - 1864

Khởi nghĩa nông dân Thái bình Thiên quốc

Chống thực dân, phong kiến

 

 

Khởi nghĩa của Hoàng thân Xi-vô-tha

 

 

 

Khởi nghĩa của A-cha Xoa

 

 

 

Khởi nghĩa của Pu-cỏm-bỏ

 

 

 

Khởi nghĩa của nhân dân Ca-vi-tô

 

 

 

Khởi nghĩa của nhân dân A-chê

 

 

 

Khởi nghĩa nông dân do Sa-min lãnh đạo

 

 

 

Xu hướng cải cách của Hô-xê Ri-dan

 

 

 

Xu hướng bạo động của Bô-ni-pha-xi-ò

 

 

 

Khởi nghĩa của Pha-ca-đuốc

 

 

 

Khởi nghĩa của Ong Kẹo và Com-ma-đam

 

 

 

Tổng bãi công của công nhân Bom-bay

 

 

 

Cách mạng Tân Hợi

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung kiến thức đã học

Lời giải chi tiết

Tên nước

Thời gian

Các phong trào tiêu biểu

Đối tượng đấu tranh

 

Trung Quốc

1851 – 1864

Khởi nghĩa nông dân Thái bình Thiên quốc 

Chống thực dân, phong kiến

Campuchia

1861-1892

Khởi nghĩa của Hoàng thân Si-vô-tha

Thực dân Pháp

Campuchia

1863-1866

Khởi nghĩa của A-cha Xoa

Thực dân Pháp

Campuchia

1866-1867

Khởi nghĩa của Pu-côm-bô

Thực dân Pháp

Phi-lip-pin

1872

Khởi nghĩa của nhân dân Ca-vi-tô

Thực dân Tây Ban Nha

In-đô-nê-xi-a

1825-1830

Khởi nghĩa của nhân dân A-chê

Thực dân Hà Lan

In-đô-nê-xi-a

1890

Khởi nghĩa nông dân do Sa-min lãnh đạo

Thực dân Hà Lan

Phi-lip-pin

1892

Xu hướng cải cách của Hô-xê Ri-dan

Thực dân Tây Ban Nha

Phi-lip-pin

7/1892

Xu hướng bạo động của Bô-ni-pha-xi-o

Thực dân Tây Ban Nha

Lào

1901-1903

Khởi nghĩa của Pha-ca-đuốc

Thực dân Pháp

Lào

1901-1937

Khởi nghĩa của Ong Kẹo và Com-ma-đam

Thực dân Pháp

Ấn Độ

1905-1908

Tổng bãi công của công nhân Bom-bay

Thực dân Anh

Trung Quốc

1911

Cách mạng Tân Hợi 

Triều đình phong kiến Mãn Thanh

Loigiaihay.com

 • Bài 7 trang 45 SBT sử 11

  Giải bài 7 trang 45 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nêu những nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại

 • Bài 8 trang 45 SBT sử 11

  Giải bài 8 trang 45 sách bài tập Lịch sử 11. Những điểm giống và khác nhau của các cuộc cách mạng tư sản cận đại

 • Bài 9 trang 46 SBT sử 11

  Giải bài 9 trang 46 sách bài tập Lịch sử 11. Những nét lớn về tình hình châu Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

 • Bài 10 trang 47 SBT sử 11

  Giải bài 10 trang 47 sách bài tập Lịch sử 11. So sánh phong trào đấu tranh giành độc lập ở Á, Phi và Mĩ Latinh

 • Bài 11 trang 47 SBT sử 11

  Giải bài 11 trang 47 sách bài tập Lịch sử 11. Giải ô chữ: Nhân vật và sự kiện tiêu biểu của lịch sử thế giới cận đại

Quảng cáo
close