Bài 1 trang 28 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 28 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Đề bài

1. Hai con sông gắn liền với sự hình thành và phát triển của văn hoá Ấn Độ thời cổ, trung đại là

A. sông Ấn, sông Gôđavari.  

B. sông Ấn, sông Hằng.

C. Hoàng Hà, Trường Giang.

D. sông Tigơrơ và Ơphơrát.

2. Quê hương, nơi sinh trưởng của văn hoá truyền thống và văn minh Ấn Độ là lưu vực

A. sông Ấn.                  C. sông Gôđavari

B. sông Hằng.              D. Tất cả đều đúng

3. Đầu Công nguyên, Vương triều đã thống nhất miền Bắc Ấn Độ và mở ra một thời kì phát triển cao và rất đặc sắc trong lịch sử Ấn Độ là

A. Vương triều Asôca. 

B. Vương triều Gúpta.

C. Vương triều Hácsa.

D. Vương triều Hậu Gúpta.

4. Thời kì định hình và phát triển của văn hoá truyền thống Ấn Độ là

A. thời kì Magađa (khoảng 500 năm TCN đến thế kỉ III).

B. thời kì Vương triều Gúpta (319 - 606).

C. thời kỉ Vương triều Hácsa (606 - 647).

D. thời kì Gúpta và Hácsa (từ thế kỉ IV đến thế kỉ VII).

5. Đạo Phật xuất hiện ở Ấn Độ vào thời gian nào?

A. Thế kỉ VI TCN                 C. Thế kỉ VI

B. Thế kỉ IV                        D. Thế kỉ VII

6. Đạo Phật được truyền bá rộng khắp Ấn Độ vào thời 

A. vua Bimbisara.          C. vua Gúpta

B. vua Asôca.                D. vua Hácsa.

7. Đạo Hinđu - một tôn giáo lớn xuất hiện cùng với đạo Phật - được hình thành trên cơ sở

A. giáo lí của đạo Phật.

B. những tín ngưỡng cổ xưa của người Ấn Độ.

C. giáo lí của đạo Hồi.

D. gồm tất cả các cơ sở trên.

8. Đạo Hinđu thờ

A. các nhân thần.

B. lực lượng siêu nhiên.

C. vật tổ.

D. Tất cả các đối tượng trên.

9. Ở Ấn Độ, thời kì có những công trình kiến trúc, điêu khắc có giá trị xuyên suốt thời gian lịch sử loài người là

A. thời Magađa.             C. thời Hácsa.

B. thời Gúpta.                D. thời Asôca.

10. Khu vực chịu ảnh hưởng của Ấn Độ nhiều nhất là

A. khu vực Bắc Á.

B. khu vực Tây Á.

C. khu vực Đông Nam Á.

D. khu vực Trung Á.

11. Tộc người ở nước ta đã sử dụng chữ Phạn của Ấn Độ là

A. người Khơme.

B. người Kinh.

C. người Chăm.

D. các dân tộc ở Tây Nguyên.

12. Chữ viết của một tộc người khác ở nước ta cũng có nguồn gốc từ chữ Phạn là

A. dân tộc Khơme.

B. dân tộc Nùng.

C. dân tộc Mường.

D. dân tộc Tày.

13. Ý nào không phản ánh đúng nét nổi bật của văn hoá Ấn Độ thời kì định hình và phát triển là:

A. Một đất nước, một thời kì lại sản sinh ra hai tôn giáo thế giới (Phật giáo, Hinđu giáo).

B. Chữ viết xuất hiện và sớm hoàn thiện tạo điều kiện cho một nền văn học cổ phát triển rực rỡ.

C. Diễn ra sự giao lưu văn hoá mạnh mẽ giữa văn hóa truyền thống Ấn Độ và các nền văn hóa từ phương Tây.

D. Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc phát triển, gắn chặt với tôn giáo.

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Thời kì các quốc gia đầu tiên

Lời giải:

Hai con sông gắn liền với sự hỉnh thành và phát triển của văn hoá Ấn Độ thời cổ, trung đại là sông Ấn, sông Hằng.

Chọn B.

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Thời kì các quốc gia đầu tiên

Lời giải:

Quê hương, nơi sinh trưởng của văn hoá truyền thống và văn minh Ấn Độ là lưu vực sông Hằng.

Chọn: B

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 2. Thời kì Vương triều Gúp-ta và sự phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ

Lời giải:

Đầu Công nguyên, Vương triều đã thống nhất miền Bắc Ấn Độ và mở ra một thời kì phát triển cao và rất đặc sắc trong lịch sử Ấn Độ là vương triều Gúpta. 

Chọn: B

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 2. Thời kì Vương triều Gúp-ta và sự phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ

Lời giải:

Thời kì định hình và phát triển của văn hoá truyền thống Ấn Độ là thời kì Gúpta  (319 - 606).

Chọn: B

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 1. Thời kì các quốc gia đầu tiên

Lời giải:

Đạo Phật xuất hiện ở Ấn Độ vào thế kỉ VI TCN.

Chọn: A

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 1. Thời kì các quốc gia đầu tiên

Lời giải:

Đạo Phật được truyền bá rộng khắp Ấn Độ vào thời vua Asôca.     

Chọn: B

Câu 7

Phương pháp: Xem lại mục 2. Thời kì Vương triều Gúp-ta và sự phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ

Lời giải:

Đạo Hinđu - một tôn giáo lớn xuất hiện cùng với đạo Phật - được hình thành trên cơ sở những tín ngưỡng cổ xưa của người Ấn Độ

Chọn: B

Câu 8

Phương pháp: Xem lại mục 2. Thời kì Vương triều Gúp-ta và sự phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ

Lời giải:

Đạo Hinđu thờ các nhân thần, lực lượng siêu nhiên, vật tổ.

Chọn: D

Câu 9

Phương pháp: Xem lại mục 2. Thời kì Vương triều Gúp-ta và sự phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ

Lời giải:

Ở Ấn Độ, thời kì có những công trình kiến trúc, điêu khắc có giá trị xuyên suốt thời gian lịch sử loài người là thời Gúpta.

Chọn: B

Câu 10

Phương pháp: Xem lại mục 2. Thời kì Vương triều Gúp-ta và sự phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ

Lời giải:

Khu vực chịu ảnh hưởng của Ấn Độ nhiều nhất là khu vực Đông Nam Á

Chọn: C

Câu 11

Phương pháp: Dựa vào kiến thức lịch sử Việt Nam và hiểu biết của bản thân

Lời giải:

Tộc người ở nước ta đã sử dụng chữ Phạn của Ấn Độ là người Chăm.

Chọn: C

Câu 12

Phương pháp: Dựa vào kiến thức lịch sử Việt Nam và hiểu biết của bản thân

Lời giải:

Chữ viết của dân tộc Khơme ở nước ta có nguồn gốc từ chữ Phạn.

Chọn: A

Câu 13

Phương pháp: Xem lại mục 2. Thời kì Vương triều Gúp-ta và sự phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ

Lời giải:

Nét nổi bật của văn hoá Ấn Độ thời kì định hình và phát triển là diễn ra sự giao lưu văn hoá mạnh mẽ giữa văn hóa truyền thống Ấn Độ và các nền văn hóa từ phương Tây.

Chọn: C

Loigiaihay.com

 

  • Bài 2 trang 29 SBT sử 10

    Giải bài tập 2 trang 29 sách bài tập Lịch sử 10. Thời kì Gúpta và Hácsa là thời kì định hình và phát triển văn hoá truyền thống Ấn Độ

  • Bài 3 trang 30 SBT sử 10

    Giải bài tập 3 trang 30 sách bài tập Lịch sử 10. Thế nào là văn hoá truyền thống Ấn Độ?

  • Bài 4 trang 30 SBT sử 10

    Giải bài tập 4 trang 30 sách bài tập Lịch sử 10. Văn hóa Ấn Độ ảnh hưởng đến văn hóa Việt Nam như thế nào?

Quảng cáo
list
close
Gửi bài