Bài 1 trang 150 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 150 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Đề bài

1. Cương lĩnh của Đồng minh những người cộng sản do ai soạn thảo?

A. Mác.                        

B. Ăngghen.                 

C. Mác và Ăngghen.

D. Xanh Ximông.

2. Cương lĩnh của Đồng minh những người cộng sản có tên gọi là

A. Tuyên ngôn của những người chính nghĩa.

B. Tuyên ngôn của những người cộng sản.

C. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.

D. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

3. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản được xác định qua văn kiện đó là

A. Đấu tranh chống ách áp bức bóc lột của giai cấp tư sản.

B. Xây dựng chế độ cộng sản.

C. Thành lập chính đảng của mình, thiết lập chuyên chính vô sản.

D. Lãnh đạo cuộc đấu tranh chống sự thống trị và áp bức bóc lột tư sản, xây dựng chế độ cộng sản chủ nghĩa.

4. Tuyên ngôn của Đảng cộng sản kết thúc bằng khẩu hiệu nào?

A. "Vô sản tất cả các nước liên hiệp lại".

B. "Thiết lập nền chuyên chính vô sản".

C. "Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại".

D. "Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại".

5. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của

A. Đảng Cộng sản.

B. chủ nghĩa xã hội khoa học.

C. chủ nghĩa xã hội không tưởng.

D. chủ nghĩa duy vật biện chứng.

6. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời đánh dấu bước đầu kết hợp giữa

A. phong trào công nhân và chính đảng tiên phong của nó.

B. chủ nghĩa xã hội khoa học với phong trào công nhân.

C. phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc.

D. lí luận và thực tiễn phong trào công nhân.

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 2. Tổ chức Đồng minh những người cộng sản và Tuyên ngôn của Đảng cộng sản

Lời giải:

Cương lĩnh của Đồng minh những người cộng sản do Mác và Ăngghen soạn thảo.

Chọn: C

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 2. Tổ chức Đồng minh những người cộng sản và Tuyên ngôn của Đảng cộng sản

Lời giải:

Cương lĩnh của Đồng minh những người cộng sản có tên gọi là Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.

Chọn: C

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 2. Tổ chức Đồng minh những người cộng sản và Tuyên ngôn của Đảng cộng sản

Lời giải:

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản được xác định qua văn kiện đó là lãnh đạo cuộc đấu tranh chống sự thống trị và áp bức bóc lột tư sản, xây dựng chế độ cộng sản chủ nghĩa.

Chọn: D

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 2. Tổ chức Đồng minh những người cộng sản và Tuyên ngôn của Đảng cộng sản

Lời giải:

Tuyên ngôn của Đảng cộng sản kết thúc bằng khẩu hiệu "Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại".

Chọn: C

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 2. Tổ chức Đồng minh những người cộng sản và Tuyên ngôn của Đảng cộng sản

Lời giải:

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa xã hội khoa học.

Chọn: B

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 2. Tổ chức Đồng minh những người cộng sản và Tuyên ngôn của Đảng cộng sản

Lời giải:

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời đánh dấu bước đầu kết hợp giữa chủ nghĩa xã hội khoa học với phong trào công nhân.

Chọn: B

Loigiaihay.com

 

  • Bài 2 trang 152 SBT sử 10

    Giải bài tập 2 trang 152 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy đánh dấu x vào cột bên phải sao cho phù hợp với nội dung

  • Bài 3 trang 152 SBT sử 10

    Giải bài tập 3 trang 152 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close