Bài 1 trang 145 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 145 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Đề bài

1. Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, hai đảng thay nhau cầm quyền ở nước Anh là

A. Đảng Bảo thủ và Đảng Dân chủ. 

B. Đảng Tự do và Đảng Dân chủ.

C. Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ. 

D. Đảng Tự do và Đảng Cộng hoà.

2. Lênin nhận định: Anh là chủ nghĩa đế quốc thực dân, vì

A. Giới cầm quyền ở Anh chỉ chú tâm đến xâm lược thuộc địa.

B. Anh có hệ thống thuộc địa trải khắp toàn cầu.

C. Anh chỉ chú trọng xuất cảng tư bản sang thuộc địa.

D. Anh đi xâm lược thuộc địa sớm nhất

3. Tháng 9 - 1870, nước Pháp đã thành lập

A. nền Cộng hoà thứ hai.         

B. nền Cộng hoà thứ ba.         

C. nền Cộng hoà thứ tư.

D. nền Cộng hoà thứ năm.

4. Sự kiện có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy nền kinh tế nước Mĩ phát triển mạnh mẽ trong những năm cuối thế kỉ XIX là

A. Lincôn lên làm Tổng thống năm 1860.

B. Kết thúc nội chiến 1861 - 1865.    

C. Chiến tranh Mĩ - Tây Ban Nha năm 1898.

D. Chiến tranh thế giới thứ nhất.

5. Hai đảng thay nhau nắm quyền ở Mĩ là

A. Đảng Tự do và Đảng Cộng hoà     

B. Đảng Tự do và Đảng Dân chủ

C. Đảng Cộng hoà và Đảng Dân chủ.

D. Đảng Cộng hoà và Đảng Bảo thủ.

6. Năm 1898, Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha, vì

A. Tây Ban Nha đe doạ chủ quyền của Mĩ.

B. Muốn cướp thuộc địa của Tây Ban Nha.

C. Muốn phô trương sức mạnh của Mĩ.

D. Giúp đỡ Cu-ba và Phi-lip-pin loại bỏ ảnh hưởng của Tây Ban Nha ở các nước đó.

7. Hãy xác định vị trí kinh tế của các nước đế quốc Anh, Pháp, Mĩ, Đức trong những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

A. Mĩ, Anh, Pháp, Đức.

B. Anh, Đức, Mĩ, Pháp.

C. Anh, Đức, Mĩ, Pháp.

D. Mĩ, Đức, Anh, Pháp.

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Các nước Anh và Pháp cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Lời giải:

Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, hai đảng thay nhau cầm quyến ở nước Anh là Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ. 

Chọn: C

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Các nước Anh và Pháp cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Lời giải:

Lênin nhận định: Anh là chủ nghĩa đế quốc thực dân, vì Anh có hệ thống thuộc địa trải khắp toàn cầu.

Chọn: B

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 1. Các nước Anh và Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

Lời giải:

Tháng 9 - 1870, nước Pháp đã thành lập nền Cộng hoà thứ ba.  

Chọn: B

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 2. Các nước Đức và Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Lời giải:

Sự kiện có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy nền kinh tế nước Mĩ phát triển mạnh mẽ trong những năm cuối thế kỉ XIX là kết thúc nội chiến 1861 - 1865.  

Chọn: B

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 2. Các nước Đức và Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

Lời giải:

Hai đảng thay nhau nắm quyền ở Mĩ là Đảng Cộng hoà và Đảng Dân chủ.

Chọn: C

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 2. Các nước Đức và Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Lời giải:                    

Năm 1898, Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha, vì muốn cướp thuộc địa của Tây Ban Nha.

Chọn: B

Câu 7

Phương pháp: Xem lại mục 1. Các nước Anh và Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX và mục 2. Các nước Đức và Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

Lời giải: Vị trí kinh tế của các nước đế quốc Anh, Pháp, Mĩ, Đức trong những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX được sắp xếp theo thứ tự: Mĩ, Đức, Anh, Pháp.

Chọn: D

Loigiaihay.com

 

 • Bài 2 trang 146 SBT sử 10

  Giải bài tập 2 trang 146 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ S

 • Bài 3 trang 147 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 147 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy đánh dấu x vào các cột bên phải để xác định những thông tin

 • Bài 4 trang 147 SBT sử 10

  Giải bài tập 1 trang 6 sách bài tập Lịch sử 10. Nối tên các nước đế quốc tương ứng với thể chế chính trị của nước đó

 • Bài 5 trang 148 SBT sử 10

  Giải bài tập 5 trang 148 sách bài tập Lịch sử 10. Nêu những điểm giống và khác nhau của các nước đế quốc Anh, Pháp,

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close