Bài 1 trang 138 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 138 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Đề bài

1. Cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh được bắt đầu

A. từ đầu thế kỉ XVII.     

B. từ giữa thế kỉ XVII.

C. từ những năm 60 của thế kỉ XVIII.

D. từ những năm 70 của thế kỉ XVIII.

2. Máy Gienni được sáng chế vào năm

A. 1754.               C. 1767.

B. 1764.               D. 1776.

3. Áccraitơ chế tạo được máy dệt chạy bằng sức nước đã dẫn tới kết quả

A. Nhiều nhà máy dệt được xây dựng ven sông nước chảy xiết.

B. Năng suất của người thợ dệt tăng gần 40 lần so với dệt bằng tay.

C. Lao động bằng tay dần dần được thay thế bằng máy móc.

D. Khởi đầu quá trình công nghiệp hoá ở nước Anh.

4. Năm 1784, đã xảy ra sự kiện lịch sử

A. Cuộc cách mạng công nghiệp hoàn thành ở nước Anh.

B. Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước.

C. Xtiphenxơn chế tạo thành công đầu máy xe lửa.

D. Nước Anh khánh thành đoạn đường sắt đầu tiên.

5. Cuộc cách mạng công nghiệp ở Đức diễn ra trong hoàn cảnh

A. Nền kinh tế TBCN phát triển mạnh mẽ.

B. Hoàn thành cách mạng tư sản dưới hình thức thống nhất đất nước.

C. Đất nước bị chia cắt thành nhiều tiểu quốc và giai cấp tư sản chưa cầm quyền.

D. Giai cấp tư sản và tầng lớp quý tộc lên cầm quyền.

6. Đoạn đường sắt đầu tiên của nước Anh được nối

A. Từ Luân Đôn đến Manchétxtơ.       

B. Từ Luân Đôn đến Livơpun.           

C. Từ Manchétxtơ đến Livơpun.

D. Từ Luân Đôn đến Bớcminham.

7. Hãy kết nối phát minh ở cột bên trái với nhân vật lịch sử ở cột bên phải cho phù hợp.

Phát minh

Nhân vật lịch sử

1. Chế tạo ra máy kéo sợi

a) Ét-mơn Các-rai

2. Chế tạo ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước

b) Giêm Ha-gri-vơ

3. Chế tạo ra máy dệt chạy bằng sức nước

c) Giêm Oát

4. Phát minh ra máy hơi nước

d) Ác-crai-tơ

A. 1 – c; 2 – d; 3 – a; 4 – b.

B. 1 – b; 2 – d; 3 – a; 4 – c.

C. 1 – d; 2 – a; 3 – c; 4 – b.

D. 1 – a; 2 – b; 3 – d; 4 – c.     

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Cách mạng công nghiệp ở Anh

Lời giải:

Cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh được bắt đầu từ những năm 60 của thế kỉ XVIII.

Chọn: C

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Cách mạng công nghiệp ở Anh

Lời giải:

Máy Gienni được sáng chế vào năm 1764.

Chọn: B

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 1. Cách mạng công nghiệp ở Anh

Lời giải:

Áccraitơ chế tạo được máy dệt chạy bằng sức nước đã dẫn tới kết quả năng suất của người thợ dệt tăng gần 40 lần so với dệt bằng tay.

Chọn: B

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 1. Cách mạng công nghiệp ở Anh

Lời giải:

Năm 1784, đã xảy ra sự kiện lịch sử Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước.

Chọn: B

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức

Lời giải:

Cuộc cách mạng công nghiệp ở Đức diễn ra trong hoàn cảnh đất nước bị chia cắt thành nhiều tiểu quốc và giai cấp tư sản chưa cầm quyền.

Chọn: C

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 1. Cách mạng công nghiệp ở Anh

Lời giải:

Đoạn đường sắt đầu tiên của nước Anh được nối từ Manchétxtơ đến Livơpun.

Chọn: C

Câu 7

Phương pháp: Xem lại mục 1. Cách mạng công nghiệp ở Anh

Lời giải:

1. Chế tạo ra máy kéo sợi -> b) Giêm Ha-gri-vơ

2. Chế tạo ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước -> d) Ác-crai-tơ

3. Chế tạo ra máy dệt chạy bằng sức nước -> a) Ét-mơn Các-rai

4. Phát minh ra máy hơi nước -> c) Giêm Oát

Chọn: B

Loigiaihay.com

 

 • Bài 2 trang 139 SBT sử 10

  Giải bài tập 2 trang 139 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước ý đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước ý sai

 • Bài 3 trang 139 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 139 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền thời gian phù hợp với nội dung lịch sử trong bảng dưới đây

 • Bài 4 trang 140 SBT sử 10

  Giải bài tập 4 trang 140 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền dấu x vào 3 cột bên phải sao cho đúng với cuộc cách mạng

 • Bài 5 trang 140 SBT sử 10

  Giải bài tập 5 trang 140 sách bài tập Lịch sử 10. Sự kiện nào chứng tỏ xã hội loài người chuyển từ nền văn minh

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close