Bài 1 trang 118 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 118 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Đề bài

1. Quốc gia đầu tiên của người Việt cổ là

A. Văn Lang.             C. Âu Lạc.

B. Đại Cồ Việt.          D. Đại Việt.

2. Nền văn minh đầu tiên của người Việt cổ là

A. văn minh lúa nước. 

B. văn minh công nghiệp.

C. văn minh nông nghiệp.

D. văn minh sông nước.

3. Người Việt cổ thời kì Văn Lang - Âu Lạc phát triển kinh tế

A. săn bắn, hái lượm

B. trồng trọt và chăn nuôi

C. nông nghiệp trồng lúa nước

D. nông nghiệp đa dạng

4. Nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc còn được gọi là

A. văn minh sông Hồng.

B. văn minh sông Hồng, sông Cả, sông Mã.

C. văn minh phương Đông.

D. văn minh đồ đồng.

5. Nước Âu Lạc rơi vào ách đô hộ của các triều đại phương Bắc vào

A. thế kỉ I TCN.      C. thế kỉ II TCN

B. thế kỉ I.             D. thế kỉ II.

6. Đầu thế kỉ XV, người Việt đã lật đổ được ách đô hộ của

A. nhà Tần.           C. nhà Hán.

B. nhà Đường.       D. nhà Minh.

7. Quốc hiệu Đại Việt chính thức trở thành tên nước ta vào

A. năm 938.               C. năm 968.

B. năm 1010.             D. năm 1054.

8. Vào thế kỉ XV, hệ tư tưởng/tôn giáo được đề cao và chiếm địa vị độc tôn ở nước ta là

A. Phật giáo.         C. Nho giáo

B. Đạo giáo.          D. Thiên Chúa giáo.

9. Nơi phát triển thành một đô thị phồn thịnh với 36 phố phường là

A. Hội An.                 C. Phố Hiến.

B. Vân Đồn.              D. Kẻ Chợ.

10. Nền giáo dục Đại Việt chính thức ra đời vào năm

A. 1010.                C. 1050.

B. 1054.                D. 1070.

11. Sự ra đời của nền giáo dục dân tộc được đánh dấu bằng sự kiện

A. hoàn chỉnh các kì thi năm 1396.

B. việc dựng bia Tiến sĩ năm 1484.

C. tổ chức khoa thi đầu tiên năm 1075.

D. lập Văn miếu năm 1070.

12. Nền văn minh Đại Việt chịu ảnh hưởng của nền văn hóa

A. Trung Quốc           C. Champa.

B. Ấn Độ                   D. dân gian

13. Chế độ phong kiến Việt Nam lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng vào thời gian nào?

A. Đầu thế kỉ XVI.

B. Đầu thế kỉ XVII.

C. Đầu thế kỉ XVIII.

D. Giữa thế kỉ XVIII.

14. Trong thời kì đất nước bị chia cắt (từ nửa đầu thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII), tồn tại các chính quyền là

A. vua Lê, chúa Trịnh.

B. vua Lê, chúa Trịnh và chúa Nguyễn.

C. Nam triều - Bắc triều; vua Lê, chúa Trịnh (Đàng Ngoài) và chúa Nguyễn (Đàng Trong).

D. vua Lê, chúa Trịnh, chúa Nguyễn và Tây Sơn.

15. Đặt nền móng cho sự thống nhất đất nước sau gần hai thế kỉ bị chia cắt là

A. vua Lê, chúa Trịnh.

B. chúa Nguyễn. 

C. phong trào Tây Sơn.

D. nhà Nguyễn.

16. Từ triều đại nào lãnh thổ Việt Nam được mở rộng và hoàn chỉnh như ngày nay?

A. Lý - Trần       B. Lê sơ       

C. Nguyễn        D. Tây Sơn

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Các thời kì xây dựng và phát triển đất nước

Lời giải:

Quốc gia đầu tiên của người Việt cổ là Văn Lang.

Chọn: A

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Các thời kì xây dựng và phát triển đất nước

Lời giải:

Nền văn minh đầu tiên của người Việt cổ là văn minh lúa nước.

Chọn: A

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 1. Các thời kì xây dựng và phát triển đất nước

Lời giải:

Người Việt cổ thời kì Văn Lang - Âu Lạc phát triển kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước.

Chọn: C

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 1. Các thời kì xây dựng và phát triển đất nước

Lời giải:

Nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc còn được gọi là văn minh sông Hồng.

Chọn: A

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 1. Các thời kì xây dựng và phát triển đất nước

Lời giải:

Nước Âu Lạc rơi vào ách đô hộ của các triều đại phương Bắc vào thế kỉ II TCN.

Chọn: C

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 1. Các thời kì xây dựng và phát triển đất nước

Lời giải:

Đầu thế kỉ XV, người Việt đã lật đổ được ách đô hộ của nhà Minh.

Chọn: D

Câu 7

Phương pháp: Xem lại mục 1. Các thời kì xây dựng và phát triển đất nước

Lời giải:

Quốc hiệu Đại Việt chính thức trở thành tên nước ta vào năm 1054.

Chọn: D

Câu 8

Phương pháp: Xem lại mục 1. Các thời kì xây dựng và phát triển đất nước

Lời giải:

Vào thế kỉ XV, hệ tư tưởng/tôn giáo được đề cao và chiếm địa vị độc tôn ở nước ta là Nho giáo.

Chọn: C

Câu 9

Phương pháp: Xem lại mục 1. Các thời kì xây dựng và phát triển đất nước

Lời giải:

Nơi phát triển thành một đô thị phồn thịnh với 36 phố phường là Kẻ Chợ.

Chọn: D 

Câu 10

Phương pháp: Xem lại mục 1. Các thời kì xây dựng và phát triển đất nước

Lời giải:

Nền giáo dục Đại Việt chính thức ra đời vào năm 1070.

Chọn: D

Câu 11

Phương pháp: Xem lại mục 1. Các thời kì xây dựng và phát triển đất nước

Lời giải:

Sự ra đời của nền giáo dục dân tộc được đánh dấu bằng sự kiện tổ chức khoa thi đầu tiên năm 1075.

Chọn: C

Câu 12

Phương pháp: Xem lại mục 1. Các thời kì xây dựng và phát triển đất nước

Lời giải:

Nền văn minh Đại Việt chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc.

Chọn: A

Câu 13

Phương pháp: Xem lại mục 1. Các thời kì xây dựng và phát triển đất nước

Lời giải:

Chế độ phong kiến Việt Nam lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng vào giữa thế kỉ XVIII.

Chọn: D

Câu 14

Phương pháp: Xem lại mục 1. Các thời kì xây dựng và phát triển đất nước

Lời giải:

Trong thời kì đất nước bị chia cắt (từ nửa đầu thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII), tồn tại các chính quyền là

Chọn: C

Câu 15

Phương pháp: Xem lại mục 1. Các thời kì xây dựng và phát triển đất nước

Lời giải:

Đặt nền móng cho sự thống nhất đất nước sau gần hai thế kỉ bị chia cắt là phong trào Tây Sơn.

Chọn: C

Câu 16

Phương pháp: Xem lại mục 1. Các thời kì xây dựng và phát triển đất nước

Lời giải:

Từ triều đại Nguyễn lãnh thổ Việt Nam được mở rộng và hoàn chỉnh như ngày nay.

Chọn: C

Loigiaihay.com

 

  • Bài 2 trang 120 SBT sử 10

    Giải bài tập 2 trang 120 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước ý đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước ý sai

  • Bài 3 trang 120 SBT sử 10

    Giải bài tập 3 trang 120 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền mốc thời gian vào cột bên trái cho phù hợp với sự kiện

  • Bài 4 trang 121 SBT sử 10

    Giải bài tập 4 trang 121 sách bài tập Lịch sử 10. Thống kê các cuộc kháng chiến, khởi nghĩa trong lịch sử dân tộc

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close