Em có nhận xét gì về quan hệ giữa vua với quan, vua với dân dưới thời nhà Trần ?

Vua Trần cho đặt chuông lớn ở thểm cung điện để dân đến đánh khi có điều gì cầu xin hoặc bị oan ức.

Quảng cáo

Đề bài

Em có nhận xét gì về quan hệ giữa vua với quan, vua với dân dưới thời nhà Trần ?

Lời giải chi tiết

Nhận xét gì về quan hệ giữa vua với quan, vua với dân dưới thời nhà Trần:

- Dưới thời nhà Trần: Vua với quan, vua với dân gần gũi với nhau.

- Vua Trần cho đặt chuông lớn ở thềm cung điện để dân đánh khi có điều gì cầu xin hoặc oan khất.

- Trong các buổi yến tiệc, vua và quan nắm tay nhau, ca hát vui vẻ…

=> Quan hệ giữa vua với quan như bạn bè, thân thiết và không có khoảng cách.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close